velikost textu

Aktuální aspekty péče o nemocné s chronickou lymfocytární leukémií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální aspekty péče o nemocné s chronickou lymfocytární leukémií
Název v angličtině:
Current aspects of care patients with chronic lymphocytic leukemia
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Id práce:
112800
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
IV. interní hematologická klinika (15-414)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn V posledních letech jsme svědky nebývalého rozvoje léčebných možností chronické lymfocytární leukémie (CLL). Zavedení monoklonálních protilátek a kombinovaných imuno- chemoterapeutických režimů vedlo ke zlepšení přežití nemocných s CLL. Přes nesporné pokroky v léčbě CLL a přes stále podrobnější poznání biologie tohoto onemocnění zůstává celá řada důležitých aspektů u CLL nedořešena. Mezi nedořešené otázky jistě patří problematika léčby relabovaných/refrakterních pacientů, infuzní toxicita monoklonálních protilátek a tromboembolická nemoc u CLL. Analýza souboru nemocných s CLL diagnostikovaných v okrese Hradec Králové (HK) od 1999-2013 nám zároveň umožnila zhodnocení trendů v epidemiologii a klinickém průběhu. Průměrná incidence CLL v okrese Hradec Králové za období 1999-2013 byla 8,2 nemocných na 100 000 obyvatel za rok. K posouzení trendů v epidemiologii a klinickém průběhu byli nemocní rozděleni na dvě podskupiny dle data diagnózy: v období 1999-2005 bylo diagnostikováno 92 pacientů a v období 2006-2013 108 nemocných. V porovnání s obdobím 1999-2005 došlo v letech 2006-2013 k významnému prodloužení celkového přežití (medián nedosažen vs. 86 měsíců). K zlepšení celkového přežití došlo u nemocných ≤ 70 let, ale nikoli u starších pacientů. Pacienti s refrakterní CLL mají velmi nepříznivou prognózu. Kombinace monoklonální anti- CD20 protilátky rituximabu s vysokodávkovaným metylprednisolonem je účinná v léčbě relabující/refrakterní CLL, avšak limitujícím faktorem je vysoký výskyt závažné infekční toxicity. V souboru 60 nemocných jsme retrospektivně hodnotili účinnost a bezpečnost režimu rituximab + dexametazon (R-Dex) v léčbě těchto pacientů. Naše výsledky ukázaly, že R-Dex je efektivní léčba pro nemocné s relabující/refrakterní CLL. Limitujícím faktorem je relativně častý výskyt závažné infekční toxicity přes kombinované protiinfekční zajištění. Dlouhodobá kontrola CLL je dosažena pouze u malé části pacientů. U mladších nemocných lze režim R- Dex využít jako součást přípravy před alogenní transplantací krvetvorných buněk. Hlavním nežádoucím účinkem rituximabu, monoklonální protilátky s prokazatelnou účinností v léčbě CLL, jsou infuzní reakce. Cílem naší retrospektivní analýzy bylo zhodnotit četnost výskytu infuzních reakcí v rutinní klinické praxi, jejich vztah k parametrům nádorové nálože a zjistit možnou spojitost infuzních reakcí s účinností léčby. Dále byla posouzena bezpečnost rychlé infuze s rituximabem u nemocných s CLL. V naší práci jsme hodnotili 108 nemocných s CLL léčených chemoimunoterapií s rituximabem. Výskyt infuzních reakcí je poměrně běžný (32 % pacientů), avšak při pečlivé premedikaci jsou reakce velmi dobře zvladatelné a těžká forma je vzácná. Potvrdili jsme velmi dobrou snášenlivost rychlé infuze rituximabu. Naše data neprokázala statisticky významnou souvislost mezi výskytem infuzních reakcí a efektem léčby. Žilní tromboembolická nemoc (TEN) je významnou příčinou morbidity a mortality nemocných s maligními nádory (včetně hematologických malignit). Data týkající se výskytu TEN u CLL jsou velmi omezená. Cílem naší práce bylo zhodnotit výskyt žilní TEN a posoudit rizikové či prognostické faktory jejího vzniku u nemocných s CLL. V souboru 346 nemocných jsme prokázali, že je výskyt TEN u CLL relativně vysoký (11 % pacientů). Naše analýza poukázala na CLL jako možný rizikový faktor pro žilní tromboembolismus.
Abstract v angličtině:
Summary In recent years it has been an unprecedented development of knowledge of biology and treatment options of chronic lymphocytic leukemia (CLL). Survival of patients with CLL was improved by the introduction of the monoclonal antibodies (anti-CD20) and combined chemoimmunotherapy regimens. Despite this undeniable advance in the treatment of CLL and progress in knowledge of CLL biology and pathophysiology, many current aspects of care of these patients remain unresolved. In our work we focus on epidemiology of CLL, treatment of relapsing/refractory CLL patients, rituximab infusion-related adverse events and venous thromboembolism in CLL patients. Incidence of CLL in Hradec Králové district during period 1999-2013 was 8.2 patients per 100,000 persons per year. Trends in epidemiology were analyzed after splitting patients into two groups according to the period in which the diagnosis was made: n=92 in the period 1999- 2005 and n=108 in the period 2006-2013. Significant prolongation of survival (median OS not reached vs 86 months) was observed in patients treated during the period 2006-2013 in comparison to those treated in the period 1999-2005. However, the improvement of overall survival was achieved only in younger patients (≤ 70 years). Patients with refractory CLL have highly unfavourable prognosis. High-dose methylprednisolone in combination with rituximab is active in the treatment of relapsed/refractory CLL but serious infections are frequent. In a cohort of 60 patients we retrospectively analyzed the efficacy and safety of rituximab plus dexamethasone (R-Dex) regimen in the treatment of these patients. Our results suggest that R-Dex is effective treatment of patients with relapsed/refractory CLL. The regimen also seems to be a suitable choice for debulking before allogenic stem cell transplantation. However, major infections remain relatively frequent despite combined antimicrobial prophylaxis. In addition, durable responses are rare. The most frequent toxicity of rituximab, monoclonal antibody with proven efficacy in treatment of CLL, are infusion reactions. The aims of our study were to assess the frequency of infusion reactions in the routine practice and to evaluate its relation to parameters of tumour load and possible association with treatment efficacy. The safety of rapid infusion of rituximab in CLL patients was also evaluated. In our study we analyzed 108 patients with CLL treated with rituximab-containing regimens. Rituximab infusion-related toxicity in patients with CLL is relatively frequent (32% patients). However, occurrence of infusion-related symptoms can be reduced by proper premedication and severe adverse events are uncommon. Subsequent doses of rituximab could be safely administered by rapid-infusion protocol. We did not find statistically significant association between rituximab infusion toxicity and effectiveness of treatment. Venous thromboembolism (VTE) is a major cause of morbidity and mortality in patients with malignant tumours (incl. hematologic malignancies). Data regarding VTE in CLL is very limited. The aims of our study were to evaluate the occurrence of VTE and to assess the risk and prognostic factors for VTE in CLL. In a cohort of 346 patients we demonstrated that VTE is a relatively frequent complication in patients with CLL (11% of patients). Our findings highlighted possible role of CLL in the development of VTE.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D. 2.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D. 485 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 496 kB