velikost textu

Kinetika vybraných látek při dermální expozici (Polycyklické aromatické uhlovodíky)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kinetika vybraných látek při dermální expozici (Polycyklické aromatické uhlovodíky)
Název v angličtině:
Kinetics of selected substances in dermal exposure (Polycyclic aromatic hydrocarbons)
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Lenka Kotingová, Ph.D.
Školitel:
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.
Konzultant:
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
Id práce:
112755
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav hygieny a preventivního lékařství (15-150)
Program studia:
Hygiena, preventivní lékařství (čtyřleté) (P5163)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Kinetika vybraných látek při dermální expozici (polycyklické aromatické uhlovodíky) Kůže je jedním z největších orgánů lidského těla a její správná funkce je pro lidský organismus životně důležitá. Dermální expozice představuje jednu z významných cest vstupu exogenních látek do organismu. Údaje o kinetice transdermální absorpce polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) jsou zatím nedostačující. Stávající odhady úrovně zdravotních rizik, souvisejících s dermální expozicí PAU, jsou zatíženy velkou mírou nejistot. Cílem disertační práce bylo zavedení a validace vhodné metodiky testování transdermální absorpce látek in vitro a použití této metodiky k získání nových poznatků o vlivu koncentrace, rozpouštědla a formy aplikace na míru dermální absorpce vybraných zástupců PAU. Pro testování transdermální absorpce látek in vitro byla zvolena metodika používající vertikální statickou difúzní komůrku dle Franze. Jako absorpční membrána byla vybrána plná kůže zadní plochy ušního boltce prasete domácího. Obsah stanovovaných látek ve vzorcích receptorové tekutiny byl analyzován pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC-MS) a pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC). Pro GC-MS a HPLC analýzy byly vyvinuty a validovány nové metodiky. Ze získaných dat byly počítány hodnoty základních charakteristik transdermální absorpce PAU (flux a lag time). Pro výpočty byl vytvořen nový počítačový model, který stanovení charakteristik transdermální absorpce významně zpřesňuje. Disertační práce přináší nové poznatky v oblasti základních charakteristik transdermální absorpce PAU in vitro. Tyto poznatky lze využít při zpřesňování odhadu úrovně zdravotních rizik dermální expozice PAU. Bylo prokázáno, že i relativně nízké donorové koncentrace PAU mohou naplňovat kapacitu transportních cest v kůži. Z pohledu faktorů ovlivňujících celkovou míru transdermálního přenosu PAU má velikost exponované plochy kůže větší vliv než koncentrace PAU v aplikovaném roztoku. PAU s malou molekulovou hmotností byly absorbovány rychleji a ve větším množství než PAU s vyšší molekulovou hmotností. Míra dermální absorpce PAU významně závisela na charakteru rozpouštědla. Použití olejového rozpouštědla mělo za následek (v porovnání s použitím standardního rozpouštědla acetonu) nižší hodnotu míry dermální absorpce. Reálné expozice PAU v životním a pracovním prostředí bývají spojovány s tukovými (olejovými) bázemi (prostředím). Je pravděpodobné, že v případech, kdy jsou pro účely odhadů zdravotních rizik dermální expozice PAU používány „standardní acetonové údaje“, má odhadované riziko nadhodnocený (konzervativní) charakter. Forma aplikace látky významně ovlivňovala míru dermální absorpce PAU (individuální/směsná aplikace). Ve všech experimentech byla nižší míra dermální absorpce nalezena při aplikaci směsi PAU (v porovnání s aplikací individuální). S ohledem na skutečnost, že PAU se v životním a pracovním prostředí vyskytují téměř výhradně ve směsích, bude mít úroveň rizika dermální expozice směsi PAU, odhadovaná na základě dat získaných při individuální aplikaci, nadhodnocený charakter.
Abstract v angličtině:
Kinetics of selected substances in dermal exposure (polycyclic aromatic hydrocarbons) Skin is one of the largest human body organs and its proper functioning is vital for human body. Dermal exposure represents one of the most important pathways of exogenous substances into the body. Data on kinetics of transdermal absorption of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) have been yet so far insufficient. Present estimates of health risks level connected to dermal exposure to PAHs, are loaded with great deal of uncertainty. The aim of the dissertation thesis was employment and validation of appropriate testing method of transdermal absorption of substances in vitro and the use of this method to obtain new findings on the influence of concentration, dissolvent and form of application, on the measure of dermal absorption of selected PAH representatives. For the testing of transdermal absorption of substances in vitro, the method using static Franz vertical diffusion cell was chosen. As an absorption membrane, full leather of rear surface of the auricle of a domestic pig was used. Content of analytes in samples of receptor fluid was analyzed by gas chromatography with mass spectrometry (GC-MS) and by high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC), for which a new methods was developed and validated. From the collected data, the values of the fundamental characteristics of the transdermal absorption of PAHs were calculated (flux and lag time). For the calculations, a new computer model was created that determine the characteristics of transdermal absorption significantly more accurately. The dissertation thesis brings new findings in the field of basic characteristics of the transdermal absorption of PAHs in vitro. These findings can be used in specification of level estimation of health risks of dermal exposure to PAHs. It has been proven that even relatively low donor concentrations of PAHs can fill the capacity of transport pathways in skin. From the point of view of the factors affecting the overall measure of transdermal transport of PAHs, the size of exposed skin has larger influence than the concentration of PAHs in the applied solution. PAHs with low molecular weight were absorbed faster and in larger amount than PAHs with higher molecular weight. The measure of dermal absorption of PAHs depended significantly on the character of the dissolvent. The use of oil dissolvent resulted (compared to the use of standard acetone dissolvent) in lower value of dermal absorption measure. Real exposures to PAHs in the life and working environment are usually connected with fat (oil) bases (environment). It is probable that in cases where the "standard acetone data" are used for health risks estimate of dermal exposure to PAHs, the estimate risk has overestimated (conservative) character. The form of the substance application was influencing significantly the measure of dermal absorption of PAHs (individual/blend application). In all experiments, the lower measure of dermal absorption was found in the application of PAH blend (compared to individual application). With regard to the fact that PAHs occur in the life and working environment almost exclusively in blends, the risk level of dermal exposure to PAH blend, estimated on the basis of the data obtained in individual application, will have overestimated character.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Lenka Kotingová, Ph.D. 3.53 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Lenka Kotingová, Ph.D. 755 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Lenka Kotingová, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Lenka Kotingová, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Lenka Kotingová, Ph.D. 1.01 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Alexander Čegan, CSc. 2.6 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 895 kB