velikost textu

Anatomická rekonstrukce předního zkříženého vazu single-bundle versus double-bundle technikou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Anatomická rekonstrukce předního zkříženého vazu single-bundle versus double-bundle technikou
Název v angličtině:
Single-Bundle versus Double-Bundle Technique of the Anatomical Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Petr Zeman, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Karel jr. Koudela, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.
MUDr. Radim Kalina, Ph.D.
Id práce:
112740
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (14-410)
Program studia:
Ortopedie (P5185)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Cíl práce: Cílem této práce je prezentovat dvouleté výsledky prospektivní randomizované studie srovnávající double-bundle versus single-bundle techniku anatomické rekonstrukce předního zkříženého vazu provedené pomocí šlach hamstringů s jejich fixací vstřebatelnými interferenčními šrouby. Materiál a metodika: Celkem 110 pacientů, s izolovanou lézí LCA a zdravým druhým kolenem, splňující indikační kritéria k provedení double-bundle techniky, bylo peroperačně randomizováno buď do skupiny 1- double-bundle (sk. DB, n=55) nebo do skupiny 2- single-bundle (sk. SB, n=55). Za 2 roky od operace jsme zhodnotili 82 pacientů (sk. DB=43 a sk. SB=39), 66 mužů a 16 žen, s průměrným věkem 29 let a odstupem od úrazu v průměru 81 dní. Předoperačně i pooperačně jsme hodnotili subjektivní kritéria: subjektivní IKDC a Lysholm skóre. Z objektivních kritérií jsme hodnotili: výskyt selhání štěpu, stranový deficit rozsahu hybnosti kolena, návrat k předúrazové sportovní zátěži, míru stranové diference ventrální laxity obou kolen ve 20 st flexi měřené laximetrem Genourob při tlacích 124 a 250 Newtonů a pivot shift test. Výsledky: Předoperačně nebyl v hodnocených subjektivních i objektivních parametrech prokázán statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami. Pooperačně nebyl mezi skupinami prokázán statisticky významný rozdíl ve výskytu kompletního selhání stěpu (p=0,26) (sk. DB, n=1 a sk. SB n=3), v deficitu rozsahu hybnosti kolena (p=0,23-0,98), ani v návratnosti k předoperační sportovní zátěži (p=0,23). Prokázali jsme statisticky významně nižší stranovou diferenci ventrálního posunu tibie měřenou laximetrem Genourob ve skupině double-bundle, a to jak při tlacích 124 N (median sk. DB=1,2 mm/sk. SB= 2,3 mm, p<0,0001), tak při 250 N (sk. DB=2,0 mm/sk. SB=4,0 mm, p<0,0001) v porovnáním se sk. 2. Míra výskytu pozitivity pivot shift testu byla statisticky významně nižší ve skupině DB ve srovnání se skupinou SB (Chi-square test=0,0009). Pacienti skupiny SB měli 4,7 krát (Odds Ratio=4,7) vyšší riziko výskytu pooperačně pozitivního PST (PST 0 versus PST 1+, 2+ , 3+). U obou skupin došlo při srovnání před- a pooperačních kritérií ke statisticky významnému zlepšení subjektivních i objektivních výsledků. Závěr: V naší studii jsme prokázali statisticky významně lepší obnovu ventrální i rotační laxity operovaného kolena u skupiny pacientů s double-bundle technikou anatomické rekonstrukce LCA. Ve zbývajících hodnocených kritériích jsme neprokázali mezi oběma skupinami statisticky významný rozdíl. Klíčová slova: Anatomická rekonstrukce, přední zkřížený vaz, double-bundle and single- bundle technika, ventrální a rotační laxita kolena, pivot shift test.  
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Purpose of the study: The aim of the study is to present a comparison of two years result of double-bundle versus single-bundle anatomical reconstruction of the anterior cruciate ligament using hamstring tendons and their fixation with bioabsorbable interference screws. Material and methods: A total of 110 patients with an isolated anterior cruciate ligament rupture and the healthy contralateral knee who met the indication criteria for double- bundle anterior cruciate ligament reconstruction were intra-operatively allocated at random to either double-bundle group (DB, n=55) or single-bundle group (SB, n=55). At two years after surgery, 82 patients (DB group, n=43; SB group, n=39), comprising 66 men and 16 women, were evaluated; the average age was 29 years and the injury-to- surgery interval was 81 days. Pre-operative and post-operative subjective criteria involved the subjective IKDC and Lysholm score were evaluated. Objectively, the occurrence of graft failure, range of motion deficit, return to pre-injury sports activity, side-to-side difference in anterior laxity of both knees in 20° flexion on a GNRB laximeter at an applied pressure of 124 N and 250 N, and pivot shift phenomenon were assessed. Results: No statistically significant difference was found in pre-operative values between the two groups. Post-operatively, there were no significant differences in the occurrence of complete graft failure (p=0.26; DB group, n=1; SB group, n=3), range of motion deficit (p=0.23-0.98) or return to pre-operative sports activity (p=0.23). In the DB group, side-to-side anterior tibial laxity at a pressure of 124 N (medians=1.2 mm and 2.3 mm for DB and SB groups, respectively; p<0.0001) and at a pressure of 250 N (DB group=2.0 mm; SB group = 4.0 mm; p<0.0001) were significantly different from the corresponding values in the SB group. Positive results for the pivot shift test were significantly less frequent in the DB group than the SB group (Chi-square test=0.0009). The SB group patients had a 4.7-times (odds ratio=4.7) higher risk of positive postoperative pivot shift test results than the DB group patients. In both groups, a comparison in time of pre- and post-operative criteria showed significant improvement in both the subjective and the objective results. Conclusions: The results of our study showed significantly better restoration of knee rotational and anterior laxity in the patients undergoing anatomical reconstruction of the anterior cruciate ligament by the double-bundle technique. The other evaluated criteria did not differ in relation to the technique used. Key words: anatomical reconstruction, anterior cruciate ligament, double-bundle technique, single-bundle technique, anterior laxity, rotational laxity, knee, pivot shift test.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Petr Zeman, Ph.D. 25.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Petr Zeman, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Petr Zeman, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Petr Zeman, Ph.D. 591 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Karel jr. Koudela, Ph.D. 1.38 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D. 4.47 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Radim Kalina, Ph.D. 1.6 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 798 kB