velikost textu

Faktory ovlivňující výskyt a závažnost infekčních komplikací v souvislosti s porodem císařským řezem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovlivňující výskyt a závažnost infekčních komplikací v souvislosti s porodem císařským řezem
Název v angličtině:
Risk factors influencing incidence and seriousness of infection complications after cesarean section
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Miroslav Gregor, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
Id práce:
112726
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Porodnická a gynekologická klinika (15-510)
Program studia:
Gynekologie a porodnictví (P5114)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Cíl studie: Zjistit incidenci, spektrum a závažnost infekčních komplikací po císařském řezu na Porodnické a gynekologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. Nalézt rizikové faktory spjaté s rozvojem infekčních komplikací po císařském řezu. V České republice dosud nebyla provedena studie, která by mapovala situaci infekčních komplikací po císařském řezu. Metodika: Prospektivní deskriptivní klinická studie. V odbobí od 1.1. do 30.6.2013 podstoupilo císařský řez 357 žen (32 %). Vyloučeno bylo 13 žen s příznaky infekce již v době operace a 45 žen, které nemohly být sledovány 30 dní po operaci. Konečný počet pacientek ve studovaném souboru byl 299. Všechny pacientky dostaly antibiotickou profylaxi. Pooperační infekční komplikace byly definovány podle Center for Disease Control, Atlanta, USA a platila pro ně podmínka vzniku během 30 dnů od operace. K porovnání kategorických proměnných byl použit Fisherův přesný test. Výsledky s p < 0.05 byly považované za statisticky významné. Pro zjištění síly vztahu byl použit poměr šancí (odds ratio) s 95% intervalem spolehlivosti. Výsledky: Ve studovaném souboru 299 pacientek bylo zachyceno 10 pooperačních infekčních komplikací, což je incidence 3,3 %. V 9 případech se jednalo o infekci v místě rány a v 1 případě se jednalo o močovou infekci. Samotné infekce v místě rány představovaly incidenci 3,0 %. Povrchové infekce byly 4, hluboká infekce nebyla žádná a infekcí dělohy bylo 5. V 1 případě se s infekcí dělohy vyskytla peritonitida. Průměrná doba vzniku infekce byla 14 dní od operace. 80 % infekčních komplikací bylo zachyceno po propuštění. 1 pacientka byla z důvodu infekce rehospitalizována, 2 pacientky byly reoperovány, u žádné pacientky nebyla provedena hysterektomie nebo adnexektomie a žádná pacientka nezemřela. 1 pacientka měla pouze lokální léčbu bez antibiotik, 7 pacientek mělo celkové podání antibiotik a 2 pacientky měly reoperaci plus celkové podání antibiotik. Závěr: Incidence infekčních komplikací byla velmi nízká. Za většinu komplikací byla zodpovědna infekce v místě operační rány. Incidence byla cca 4x nižší v porovnání s údaji ze zahraničních studií. Této nízké incidence bylo dosaženo i přesto, že antibiotická profylaxe byla podána až po přerušení pupečníku. Nezávislým rizikovým faktorem pro vznik infekce po císařském řezu byl body mass index nad 30 a pokročilý nález na hrdle.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Objective: The aim of this study was to evaluate the incidence of post-cesarean infections at the Department of Gynaecology and Obstetrics at the University Hospital in Hradec Kralove, including spectrum and seriousness of infections. And to identify independent risk factors for infections. In Czech republic, no study have been conducted on post-cesarean infections. Methods: Prospective descriptive clinical study. 357 consecutive women had cesarean section from January to June 2013 (32%). 13 women with the presence of any infection before an operation, and 45 lost women were excluded from the study. A total of 299 women were included in the study. Prophylactic antibiotics were given to all women. Cases of post- cesarean infections were verified by chart review using the definitions from the Center for Disease Control, Atlanta, USA, as an infection occurring within 30 days after a surgical procedure. Comparisons between groups were obtained by Fisher's exact test. Significant association was defined as a p-value of less than 0.05. Results are reported with 95% confidence interval. Results: Of 299 women having cesarean section, 10 women (3,3%) had a post-cesarean infections. Nine women had a surgical site infection and one woman had an urinary tract infection. The incidence of surgical site infections only was 3,0%. Four of surgical site infection were superficial, and five were endometritis. One case of the endometritis was complicated by a peritonitis. The median time from cesarean section to the development of post-cesarean infections was 14 days. Eight of the cases (80%) were detected after hospital discharge. One patient was rehospitalized, two patients were reoperated, no patient had hysterectomy or adnexectomy and no pacient died. One woman was treated without antibiotics, seven women with systemic antibiotics, and two women had the reoperation plus systemic antibiotics. Conclusion: The incidence of the post-cesarean infections was very low. The most of them was surgical site infections. The incidence was about four times less compared to foreign studies. This low incidence was achieved with profylactic antibiotics were given after the umbilical cord was clamped. 2 significant independent risk factor were found: body mass index over 30 and an opening of the cervix during birth.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Miroslav Gregor, Ph.D. 947 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Miroslav Gregor, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Miroslav Gregor, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Miroslav Gregor, Ph.D. 651 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 314 kB