velikost textu

Hermeneutická fenomenologie a kvantová komplementarita ve filosofii vědy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hermeneutická fenomenologie a kvantová komplementarita ve filosofii vědy
Název v angličtině:
Hermeneutic Phenomenology and Quantum Complementarity in the Philosophy of Science
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Filip Grygar, Ph.D.
Školitel:
Jiří Michálek, prom. chem., Dr., CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
Id práce:
112683
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie přírodních věd (XFPV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Přírodovědeckáfaku|ta Univerzity Karlovy v Praze Mgr. Filip Grygar Hermeneutická fenomenologie a kvantová komplementarita ve filosofii vědy práce Autoreferát disertační 2008 Nárokem předloŽené disertace je interdisciplinární pojednaní o fenomenologii a kvantové teorii, tedy pokus o propojení dvou relativně samostatně se utvařejících disciplín, které si od počátku 20. století stále uchovávají jedno z vůděíchpostaveníve filosofickém a vědeckém myšlení. Konkrétně kladu důraz na straně jedné zejména na Heideggerovu hermeneutickou fenomenologii a na straně druhé především na Bohrovu filosofii a rámec komplementarity. Y I. kapitole jsem nastínil, jak se vymáře| jednoliý novověký vědecký obraz světa a matematizace přírody. Y návaznosti na toto témajsem ukázal dvě vyformované moŽnosti myšlení_ myšlenízamýšlející a myšleníkalkulující, se jež,je provázané s Heideggerovými analýzami býnosti techniky jakoŽto Gestell (ustanovující zjednáván). Novověké objektivistické vědecké představy a subjekt-objektové paradigma kalkulujícíhomyšlení zača|ybýt podrobovány kritice s příchodem Husserlovy a Heideggerovy fenomenologie. Také s nástupem kvantové teorie se ukázalo novověkémyšlenía jeho obraz světa jako nedostačující jako myšleníjednostrannév popisu přírody, zvláště a v popisu subatomárních jevů. To, co odhalovalaa zpochybnila fenomenologie, později odhalovala a zpochybnila kvantová teorie. Tuto souvislost jsem prezentoval především ve II. kapitole a v 1. či 2. příloze. Y 1. příIoze jsem pojednal o filosoficko-dějinných východiscíchkvantové teorie a v 2. příloze jsem nastínil problematiku a zá|^ndu slavnélro dvouštěrbinového experimentu. Ye II. kapitole jsem se zaměřil na dva zák|adni principy kvantové teorie - princip neurčitosti a pravděpodobnosti,a následně rozebral Bohrův systém komplementaritya jeho originální vhled ve smyslu ontologickéhopojetírámce komplementarity. oproti dosavadní novověké tradici objektivistického či zpředmětňujícíhomyšleníve vztahu k přírodě nebo k tomu, co se nám ukazuje, Bohr navrhl, a do jisté míry i prosadil, následujícíteze: I. nestačí pouze jeden druh objektivizujícíhopopisu přírody (kupříkladu popis vlnový anebo korpuskulámí), 2. nestačípouze prosazovat nebo nadřazovat jedno vědecké pojetí nad jiné, 3. nestačí pouze jedno vědecké pojetí vysvětlovat jiným' Abychom totiž to, co považujeme za předmět výzkumu, mohli popsat komplexněji v možných aspektech jeho ukazování, je podle Bohra nutné připustit dvojí platné nicméně zátoveň vylučující se a nekauzální _ porozumění předmětnosti předmětu. To rovněž znamená, že zde neselhává pouze klasickévidění světa,představivost,pojetíreprezentace kauzalita,nýbrŽ i takéjakýkoliv pokus, jehoŽ cílem je hledání skry{ýchpodstat nebo kauzálně determinovatelných vlastností zkoumaných objektu, jeŽ by byly nezávislé na nás a experimentálnímuspořádání.Bohr se pokoušelkomplementámírámec, kvantové uvažováni i některé výsledky experimentů kvantové mechaniky převést do jiných, nefyzikálních disciplín a myšlení. Bohrovy výsledky a pokusy potvrzují výsledky fenomenologie,která zdůrazňuje, porozumění že a uchopeníjednotlivých jevů, událostí a jsoucna je vždy-jižsituační. Věci se nám v každodenním Žívotě, právě tak jako vědcům zkoumané jevy v experimentech,neukazujínajednou či nějak samy o sobě a mimo náš rámec porozumění nebo mimo rámec experimentálníhouspořádání, nýbrž vŽdy-již v nějakésituaci a perspektivě,v dějinných souvislostecha před-porozuměních. Proto se nám můžetotéž ukazovat rizným způsobem.otázkou ztlstává, zdá má stáleještěsmysl hovořit opojmutotéž. obě první kapitoly' díky propojeným fenomenologickým a kvantovým rozborům vědecké problematiky, zpřístupňujísyntetičtější pestřejšípohled a na vývoj novověkéhoa vědeckéhomyšleni,Ye III. kapitolejsem se obráti|jiŽ čistěk samotné Heideggerově hermeneutické - fenomenologii,která se pokouší stejně tak jako kvantová teorie - překonávat některé vědecko-filosofické předpoklacly či předsudky (uvedené v předchozích kapitolách), a přispět k projasněnícest dějinnéhomyšlení.Sama fenomenologieinspirovala některé filoso$ vědy, aby ji aplikovali v oblasti přírodníchnebo společenských věd' Jednímz nich je kvantový teoretik a filosof Heelan. Na základě jeho koncepce kvantové logiky či komplementarity a hermeneutickéfenomenologie jsem ve 3, příloze vypracoval jednoduchou aplikaci komplementariý a fenomenologické hermeneutikyna popis dvou sice nekompatibilních,ale přístupů vnímáníkaždodenních z Heelanova hlediska komplementárních ve jedním z přístupůje naučenákonstrukce rozumu v podobě skutečností: eukleidovské geometriea po staletízaŽité je praxe měření.Druhým z přístupů zakoušená proŽívaná či praxe a vnímání světa. způsobufilosofovánía kvantové Inspiracez fenomenologického teorie či Bohrovy komplementarityaplikované metodologii či filosofii vědy nebo v procesech, také historiivědy a ve vzdělávacích v nejsouu nás v tomtosmyslu, pokud vím, diskutovány a řešeny (ve světě jen poskrovnu).Proto jsem pokusil zprostředkovat moŽnosti interdisciplinární se uvedené alespoňtak, Že jsem nastínil řadu společných východisek,problémů, témata otázek, kteÉ odhalily,řešilynebo na něžreagovaly fenomenologie kvantová Heideggerova i teorie. 4
Abstract v angličtině:
Facultyof Scienceof the CharlesUniversityin Prague Mgr.Filip Grygar Hermeneutic Phenomenology and Quantum Gomplementarity in the Philosophy of Science PhD ThesisSummary 2008 An ambition of the presenteddissertation is an interdisciplinary treatise of phenomenology and quantum theory; therefore an attempt to connect two seemingly independently forming disciplines that have been holding a leading position in philosophical and scientific thinking since the beginning of the 20th century. Specifically, I lay stress on Heidegger's hermeneuticphenomenology on one hand and on Bohr's philosophy and the frame of complementariý on the other hand. I outlined, in Chapter d how a monolithlc modern scientific view of the world and mathematization of nature was developed. Concurrently to this topic, I showed two for,med possibilities of thinking - meditative thinking and calculative thinking that is linked to Heidegger's analyses of essence of technology qua Gestel/. Since the appearance of Husserl and Heidegger's phenomenology, modern objectivist scientific notions and the subject-object paradigm oť calculative thinking has been called in question. Modern thinking and its world view turned out to be insufficient and its thinking showed to be single-sided in its description of nature (especially in its description of subatomic phenomena) with the appearanceof quantum theory. What was first disclosed and impugned by phenomenology,was later disclosed and impugned by quantum theory. This connection was presented mainly in Chapter II, and also in amendment 1 and 2. I entered on philosophical-historic basis of quantum theory in amendment 1, and I outlined the question and mystery of the famous double-slit experiment in amendment 2' In Chapter.í/, I focused on two basic principles - the uncertainty principle and the principle of probability. Consequently, I analyzed Bohr's frame of complementariý and his unique insight into the ontological conceptionoťcomplementarity. As a response to the existing modern tradition of objectivistic or objectified thinking and its relation toward nature or towards what appears to and to a certaindegreealso enforced, the following theses: us, Bohr suggested, l) a single type of objectified descriptionof nature(such as wave descriptionor corpuscular one) is insufťrcient;2) advocacy or superiority of one scientific theory over another is insufficient; 3) explaining one scientific theory by another is insuťficient. order to be able to describe an object ofour research In in a more complex way and in all possible aspectsof its appearance,according to Bohr, it is necessary to accept a dual valid understanding of the object's objectivity, which is at the same time preclusive and non-causal. Simultaneously, this means that not only traditional world viewing, and causality fails, as does any attempt imagination, notion of representation, whose aim is to search for hidden essencesof observed objects that would be independentof us and of the experimentalconditions. Bohr strived to transfera complementary framework, quantum thinking and some results of quantum mechanics experimentsto other,non-physicaldisciplines and thinking. Bohr's findings and experiments confirm findings of phenomenology, which emphasizes that in understanding and grasping of particular phenomena, occuffences and being are always already positional. Everyday life objects, in the same way as objects of experiments,do not appear all of a sudden or by themselves, or outside of our comprehensive faculty, or outside of the experimental setting, but always already in some situation and perspective,in That's why the same can appear historic connection and in pre-understanding. to us in a different manner. The questionremains, whether it is still possible to speak aboutthe notion of the same. Both first chaptersprovide more syntheticand multifarious view of the development of modern and scientific thinking thanks to connection of phenomenologicaland quantumanalysesof scientific problems.In Chapter III, I focused on Heidegger's hermeneuticphenomenologythat attempts,the same way as quantum theory, to overcome some scientific and philosophical assumptions and preconceptions (described in previous chapters) and to contributeto clarification of historical thinking. Phenomenology itself inspired other philosophers of science to apply it in fields of natural or social science. Among them belongs a quantum theoreticianand philosopher, Heelan. Based on his concept of quantum logics or complementarityand on hermeneutic philosophy, I drew up a simple application of complementariý and hermeneutics amendmenÍ3. a basefor my elaboration, phenomenological in As I used a description of two incompatible, but according to Heelan, approaches perceptionof everydayreality:the first approach complementary in is a learned reason constructionin the form of Euclid's geometryand for centuries experienced practices of measurement. The second approach is practiceandperception theworld. experienced of To my knowledge, influence by the phenomenologicalmethod of philosophizingand quantumtheoryor Bohr's complementarity not appliedin is methodology philosophy scienceor in historyof science or of and in education; neitheris it discussedor solved in this form in our country(andrarelyabroad). That's why I tried to mediate the above mentioned interdisciplinary possibilities,in the manner of outlining several common bases,problems, topics, and questions that disclosed, dealt with or were addressed by Heidegger'sphenomenology quantum and theory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Grygar, Ph.D. 3.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Grygar, Ph.D. 1.8 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Grygar, Ph.D. 1.76 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. 236 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 338 kB