velikost textu

Choice of law and jurisdiction in international commerce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Choice of law and jurisdiction in international commerce
Název v češtině:
Volba rozhodného práva a místa řešení sporu v mezinárodním obchodu
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Juliš, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Martin Boháček
Id práce:
11264
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Práce představuje nejdůležitější právní instrumenty upravující problematiku smluv 0 volbě soudu a práva v mezinárodním obchodu. Bylo jasně ukázáno, že evropské mezinárodní právo soukromé je čím dál tím důležitější nejen v evropském ale i celosvětovém kontextu, neboť ES v současnosti tvoří největší ekonomický subjekt světa. Vedle toho, žejsou právní instrumenty evropského mezinárodního práva soukromého, jako Nařízení Brusel l, obecně vnímány jako jedny z největších úspěchů legislativní činnosti ES, jsou tyto instrumenty přijímány i evropskými podnikateli, kteří je hodnotí jako velmi přínosné. Tato stanoviska byla v poslední době potvrzena například i přistoupením Velké Británie k Nařízení Řím l, a to po dlouhé debatě vlády Velké Británie s podnikatelským sektorem především v Londýně. Tato debata jasně prokázala, že celoevropská úprava mezinárodního práva soukromého nepoškodí ani taková centra světového obchodu jako je Londýn, ale naopak jim přinese komparativní výhodu zvýšením právní jistoty. Přijetím Nařízení Řím l též Velká Británie podpořila víru vmožnost nalezení kompromisu mezi přístupem common law a kontinentálních právních systémů k mezinárodnímu právu soukromému. Vzhledem k úspěchům Evropského mezinárodního práva soukromého se zdá jeho budoucnost příznivější než kdy předtím- S tím souvisi i skutečnost, že je vnímáno jako jedna z nejprogresivnějších částí práva ES. Bude tedy velmi zajímavé sledovat další vývoj Evropského mezinárodního práva soukromého. Pokud se podíváme trochu podrobněji, práce tedy představila tři různé právní systémy, konkrétně pak český, anglický a eerpský, a jejich úpravu mezinárodního práva soukromého ohledně předmětu práce. Důvodem byla snaha představit některé základní problémy spojené se smlouvami o volbě soudu a práva. Dalším Eerpské mezinárodní právo soukromé pak bylo představeno jako právo, které je schopné nalézt, a to velmi úspěšně, kompromis mezi těmito dvěma světy. Práce je rozdělena na dvě základní části. Přestože smlouvy o volbě práva a smlouvy 0 volbě soudu mají mnoho Společného, toto rozdělení umožnilo podrobněji popsat důležitost a účinky obou typů smluv. Zároveň to umožnilo zařadit to této práce asi jeji nejambicióznější část, a to část o sepisování smluv o volbě soudu, reSp. místa řešení Sporu- Co se týče smluv o volbě soudu, byla též zařazena část o Hágské úmluvě, která má ambice stát se právním instrumentem s celosvětovými účinky. V části ohledně smluv o volbě soudu bylo účelem práce především zvýšit povědomí čtenáře o důležitosti použití těchto smluv a především pak o zásadní roli precizního formulování ustanovení těchto smluv. Co se týče smluv o volbě práva, zásadní je změna právní úpravy spočívající v přijetí nového Nařízení Řím !. Proto byly vyzdviženy rozdíly v právní úpravě před a po prosinci 2009. S tím souvisí i uvedení zajímavých podobností mezi úpravou představenou Nařízením Řím l a českým ZMPS, které jasně prokazují, že přestože jde v případě ZMPS 0 již více jak 40 let starý právní instrument, stále má co nabídnout. Závěrem práce konstatuje, že vzhledem k tomu, že jsme dnes každý stále častěji účastníky přeshraničních vztahů, ato aniž si to často uvědomujeme, je velmi důležité mít povědomí o této velmi zajímavé části práva ES a sledovat její vývoj- Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Juliš, Ph.D. 5.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Juliš, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Juliš, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 514 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 1.5 MB
Stáhnout Posudek oponenta Martin Boháček 1.66 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 271 kB