velikost textu

Regulace telekomunikací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulace telekomunikací
Název v angličtině:
Telecommunications regulation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Alice Selby, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Oponenti:
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Prof. JUDr. Josef Bejček
Id práce:
112639
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Správní právo a správní věda (SPRAVNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
telekomunikace, regulační rámec, Evropská unie, regulační orgány, vývojové trendy sektoru, propojování sítí, fúze, konsolidace trhu, sdílení sítí, technologie, judikatura
Klíčová slova v angličtině:
telecommunications, regulatory framework, European union, regulatory bodies, development trends, interconnection, mergers and acquisitions, market consolidation, network sharing, technologies, judgement
Abstrakt:
Anotace Téma mé disertační práce jsem zvolila s ohledem na skutečnost, že jsem většinu mého kariérního života věnovala práci právníka v oblasti sektorové regulace v telekomunikacích. Svou praxi regulačního právníka v telekomunikacích jsem zahájila na Českém telekomunikačním úřadu, následně jsem pracovala pro Ministerstvo dopravy a spojů - v minulosti zodpovědné rovněž za telekomunikační sektor a jeho legislativu a strategii, a poté jsem přijala práci regulačního právníka ve společnosti T-Mobile Czech Republic, kde působím již 15 let. Vývoj telekomunikačních technologií v posledních dvaceti letech, je bezpochyby fascinující. Je zajímavé sledovat, jak obtížně a opožděně sektorová regulace dohání technologický vývoj a často se snaží regulovat neregulovatelné. Zároveň jsme svědky toho, že díky přeregulovanosti evropského telekomunikačního trhu tento ztrácí dech ve srovnání s jinými regiony světa a stává se čím dál méně investičně atraktivním, což dokládá opouštění evropských trhů velkými evropskými soutěžiteli, kteří postupně přesměrovávají své podnikatelské aktivity do regiónů méně regulovaných. Přímým důsledkem tohoto jevu je probíhající konsolidace evropských telekomunikačních trhů. Zároveň jsou ze strany zákazníků i regulačních orgánů pozorovatelná velká očekávání v oblasti rozvoje vysokorychlostních sítí mobilních i pevných, což vyžaduje nemalé investice do výstavby a rovněž tak, v případě sítí mobilních, do akvizice potřebného spektra. Je vůbec v existujícím regulačním prostředí možné tato očekávání naplnit? Práce se snaží zmapovat historický vývoj sektoru a jeho regulace, který je nezbytným kontextem pro porozumění fungování současných telekomunikačních trhů a predikce jejich vývoje. Dále potom práce definuje aktuální vývojové trendy sektoru jak na národní, tak i evropské a globální úrovni. Zásadním vývojovým trendům se práce věnuje velmi detailně. Kromě toho práce definuje kritické oblasti sektorové regulace a v závěru potom práce identifikuje charakteristické a problematické jevy sektorové regulace a snaží se možná řešení pojmenovat. KLÍČOVÁ SLOVA: telekomunikace, regulační rámec, Evropská unie, regulační orgány, vývojové trendy sektoru, propojování sítí, fúze, konsolidace trhu, sdílení sítí, technologie, judikatura
Abstract v angličtině:
Abstract The content of my work has been chosen on the basis that I have spent most of my career working as a regulatory lawyer in telecommunications. I started my career as a lawyer at the Czech Telecommunications Office and after few years I moved to the Ministry of Transport, which was then also responsible for telecommunications, and its strategy and legislation. Finally I joined Radiomobil (now T-Mobile Czech Republic) where I have spent 15 years to date. The development of technologies in the last 20 years is without a doubt fascinating. It is exciting to observe the sector regulation trying to catch up with the fast moving technological developments, and often aiming at attempting to regulate what cannot be regulated. At the same time we can witness the overregulated European telecommunications market gasping for air in comparison with other regions as it becomes less and less attractive to investments and investors, which is evidenced by the major European companies leaving the European markets and moving their activities into the less regulated regions of the world. A direct consequence of that is the consolidation of the European telecommunications markets. At the same time there are very high expectations on the part of both regulatory bodies and customers in the field of broadband development which will demand major investments into network roll-out as well as (in the case of mobile networks) into spectrum acquisition. Are these goals achievable in the existing regulatory environment? This work maps the historical development of the sector and its regulation, which provides the necessary context to understand the market dynamics and expected predictions of its further development. This work continues by identifying actual trends of the sector development, not just on the national, but also the European and global levels. These major development trends are analysed in great detail. This work then identifies the critical areas of the sector specific regulation, and finally suggests the main regulatory issues requiring immediate action, together with suggested possible solutions. Key words: telecommunications, regulatory framework, European union, regulatory bodies, development trends, interconnection, mergers and acquisitions, market consolidation, network sharing, technologies, judgement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alice Selby, Ph.D. 3.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alice Selby, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alice Selby, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. JUDr. Josef Bejček 294 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB