velikost textu

Stentování karotických stenóz s pomocí distální protekce a intravaskulárního ultrazvuku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stentování karotických stenóz s pomocí distální protekce a intravaskulárního ultrazvuku
Název v angličtině:
Stenting of carotid stenoses with distal protection device and intravascular ultrasound
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jiří Lacman, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Id práce:
112625
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Radiologická klinika (15-531)
Program studia:
Radiologie (P5146)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Stentování karotických tepen (KAS) je akceptovanou, méně invazivní alternativou k chirurgické endarterektomii u indikovaných nemocných. Cílem léčby je zamezit vzniku mozkového infarktu a následných neurologických obtíží. Práce seznamuje s pohledem na současný stav této intervenční metody, na její indikace a cíleně se zabývá otázkou případného využití a přínosu intravaskulárního ultrazvuku (IVUS) a virtuální histologizace (VH) v diagnostice karotické stenózy a aterosklerotického plátu a ošetření karotické stenózy. U 110 pacientů bylo před implantací karotického stentu provedeno IVUS vyšetření, u 33 z nich i VH plátu. Byly sledovány periprocedurální komplikace při IVUS vyšetření a intervenčním výkonu. Pomocí virtuální histologizace byly aterosklerotické karotické pláty rozděleny do typů podle svého složení (rizikové vs. nerizikové pláty) a korelovány s délkou stenózy a procentem stenózy. V IVUS souboru bylo 80 mužů a 30 žen, průměrný věk byl 72 let, symptomatická krkavice byla vyšetřena v 69 případech (58 %), asymptomatická v 50 případech (42 %). Do IVUS-VH souboru bylo započteno 33 pacientů, u kterých bylo provedeno 35 vyšetření. V souboru bylo 26 mužů a 9 žen, průměrný věk byl 72 let, symptomatická krkavice byla vyšetřena v 19 případech (54 %), asymptomatická v 16 případech (46 %). Vyšetření pomocí IVUS i implantace stentů byly provedeny po mikrovodiči distální protekce. Provedení IVUS vyšetření se u všech 110 pacientů zdařilo, sondu bylo možno stenotickou tepnou dobře a bezpečně zavést i stáhnout. Nebyly pozorovány žádné komplikace vázané na IVUS vyšetření. V IVUS-VH souboru byly rizikové pláty potvrzeny u 9 krkavic (26 %) a nerizikové pláty u 26 krkavic (74 %). Průměrná délka stenózy v IVUS-VH souboru byla 14 mm, průměrná významnost stenózy byla 64 %, měřená dle NASCET. Následné statistické zpracování korelací prokázalo vztah mezi věkem a procentuální mírou stenózy, mezi symptomatičností a délkou stenózy a mezi délkou a procentem stenózy. Nebyla však prokázána korelace mezi typem plátu a délkou stenózy ani mezi typem plátu a procentem stenózy, resp. statisticky významný rozdíl v délce a procentuální míře stenózy mezi skupinami krkavic s jednotlivými typy plátu dle virtuální histologizace. Vyšetření karotické stenózy a plátu pomocí IVUS před revaskularizačním výkonem není standardní metodou. Je to metoda rychlá a bezpečná, ale nepřinesla natolik zásadní informace, které by změnily indikační kritéria či strategii ošetření léze a ani nesnížila počet periprocedurálních komplikací při intervenčním výkonu. Vzhledem k vysoké ceně přístroje a UZ sond se běžné využití IVUS zobrazení v karotickém řečišti nepředpokládá. Problematika zobrazení a vývoje aterosklerotického plátu na krkavicích je velmi zajímavá, svou šíří zasahuje do mnoha medicínských oborů a vyžaduje tak fungující mezioborovou spolupráci. Je potřebné pokračovat ve výzkumu této problematiky a pomocí nových studií získat lepší znalosti o vývoji a chování karotického plátu.
Abstract v angličtině:
Summary Stenting of carotid stenoses with distal protection device and intravascular ultrasound Carotid artery stenting is generally accepted and less invasive alternative to surgical endarterectomy for indicated patients. The goal of the treatment is to prevent strokes and subsequent neurological problems. This paper introduces the current state of this method of intervention, its indications and specifically addresses the issue of possible uses and benefits of intravascular ultrasound ( IVUS) and virtual histologization (VH ) in the diagnosis of carotid stenosis and atherosclerotic plaque and treatment of carotid artery stenosis. The author performed 119 IVUS examinations on 110 patients, 33 of these examinations were made virtual histologization of plaque. Periprocedural complications were observed during IVUS examination and stenting. Using the virtual histologization, atherosclerotic carotid plaques were classified into types according to their composition (risk vs . risk-free plaques) and correlated with the length of stenosis and percentage of stenosis. In the IVUS group there were 80 men and 30 women, the average age was 72 years, symptomatic carotid artery was examined in 69 cases (58 %), asymptomatic in 50 cases (42 %). To the IVUS -VH group were counted 33 patients who underwent 35 examinations. The group included 26 men and 9 women, average age was 72 years, symptomatic carotid artery was examined in 19 cases (54 %), asymptomatic in 16 cases (46 %). Investigations using IVUS and stent implantation were performed with distal protection device. Execution of IVUS examination of all 110 patients was successful, the probe could be inserted into the stenotic artery very smoothly and pulled out without any complications . There were no complications related to IVUS examination. The IVUS -VH group confirmed risk plaques of carotid arteries in 9 (26 %) and non-risk carotid plaques in 26 (74 %). The average length of stenosis in IVUS -VH file was 14 mm, the average severity of stenosis was 64 %, measured according to the NASCET . Subsequent statistical analysis of correlation showed the link between age and the percentage degree of stenosis, and between symptoms and the length of stenosis and between the length and the percentage of stenosis. However, the correlation between the type of plaque and the length of the stenosis was not proved, not even between the plaque type and percentage of the stenosis, meaning a statistically significant difference in length and the percentage rate of carotid stenosis between groups with different types of plaques by VH. IVUS examination is not a standard method. This method didn´t bring any new vital information, which would change the indication criteria or the treatment strategy nor did it decrease periprocedural complications of interventional procedures.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jiří Lacman, Ph.D. 17.91 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Jiří Lacman, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jiří Lacman, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jiří Lacman, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jiří Lacman, Ph.D. 553 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 646 kB