velikost textu

Regenerace jater po částečné hepatektomii u potkanů s nealkoholovým ztukovatěním jater

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regenerace jater po částečné hepatektomii u potkanů s nealkoholovým ztukovatěním jater
Název v angličtině:
Liver regeneration after partial hepatectomy in rats suffering from non-alcoholic fatty liver disease
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Tomáš Garnol, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
Oponenti:
MUDr. Tomáš Pantoflíček, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
Konzultant:
MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
Id práce:
112621
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav fyziologie (15-130)
Program studia:
Fyziologie a patologická fyziologie (P5113)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
1. SOUHRN Regenerace jater po částečné hepatektomii u potkanů s nealkoholovým ztukovatěním jater Nealkoholové ztukovatění jater (NAFLD – non-alcoholic fatty liver disease) je v současnosti nejčastějším chronickým onemocněním jater v ekonomicky vyspělých zemích s prevalencí kolem 30 %. Resekce jater z různých příčin je nyní běžnou součástí klinické praxe. Úspěšné zotavení a obnova jaterních funkcí závisí na regenerační schopnosti zbytku jater. Průběh regenerace jater může být velmi významně ovlivněn současným postižením jater patologickým procesem včetně NAFLD. Cílem této práce bylo studium časné fáze regenerace jater po částečné hepatektomii (PHx) u potkanů s nutričně navozenou prostou steatózou. Nejprve jsme zavedli model NAFLD podáváním diety s vysokým obsahem tuků po dobu 3 resp. 6 týdnů potkanům kmene Wistar a Sprague-Dawley. U obou kmenů došlo k rozvoji steatózy bez známek zánětu, nekrózy nebo fibrotických změn. V druhé části naší studie jsme se sledovali, zda regenerace jater po PHx je u potkanů s NAFLD alterována. Regeneraci jater jsme posuzovali především ze změn inkorporace bromdeoxyuridinu do DNA hepatocytů. Regenerace jater postižených prostou steatózou navozená 2/3 PHx není signifikantně ovlivněna v porovnání s neztukovatělými játry. Jedinou změnou v regenerační odpovědi, kterou jsme pozorovali u steatotických jater, je možné zpoždění nástupu proliferace v centrilobulárních zónách jaterního acinu. V další části práce jsme se snažili zjistit, zda hepatocyty izolované ze ztukovatělých jater vykazují změněnou citlivost vůči oxidačnímu stresu v podmínkách in vitro. Neovlivněné steatotické hepatocyty v podmínkách in vitro v porovnání s neztukovatělými kontrolami vykazují vyšší produkci reaktivních forem kyslíku, vyšší stupeň lipoperoxidace, nižší redoxní stav glutathionu a sníženou respiraci ve stavu 3 při použití substrátů komplexu I. Steatotické hepatocyty jsou zvýšeně citlivé k oxidačnímu poškození navozenému terciárním butylhydroperoxidem, což podporuje široce uznávanou hypotézu, že steatóza zvyšuje náchylnost hepatocytů k dalším inzultům.
Abstract v angličtině:
1. SUMMARY Liver regeneration after partial hepatectomy in rats suffering from non-alcoholic fatty liver disease Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is currently the most frequent chronic liver disease in economically developed countries with prevalence of about 30 %. Liver resection from different reasons is nowadays common surgical procedure. Successful recovery and renewal of liver functions depend on regenerative capacity of liver remnant. The course of liver regeneration could be profoundly influenced by concomitant liver pathological processes including NAFLD. The aim of this work has been study of early phase of liver regeneration after partial hepatectomy (PHx) in rats with nutritionally induced simple steatosis. At the beginning we introduced a model of NAFLD by a high-fat diet giving to Wistar or Sprague-Dawley rats for 3 and 6 weeks, resp. This regimen induced simple steatosis without signs of inflammation, necrosis or fibrotic changes in both strains. In the second part of our study we followed if liver regeneration after PHx in rats with NAFLD is altered. Liver regeneration was assessed by bromodeoxyuridin incorporation into DNA of hepatocytes. Regeneration of liver with simple steatosis induced by 2/3 PHx was not significantly influenced in comparison to non-steatotic liver. The only difference in regenerative response we have observed in steatotic liver was delay in proliferation onset in centrilobular zones of liver acinus. In the last part of our work we tried to find out, if the hepatocytes isolated from steatotic liver show changes in sensitivity towards oxidative stress in in vitro conditions. Non-treated steatotic hepatocytes in vitro have higher production of reactive oxygen species, higher degree of lipoperoxidation, lower redox level of glutathione, and decreased state 3 respiration in presence of Complex I substrates in comparison to non-fatty control group. Steatotic hepatocytes are more sensitive towards oxidative damage induced by tert- butylhydroperoxid. This supports widely accepted hypothesis that steatosis increases susceptibility of hepatocytes to other insults.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Tomáš Garnol, Ph.D. 3.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Tomáš Garnol, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Tomáš Garnol, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Tomáš Garnol, Ph.D. 762 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Tomáš Pantoflíček, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D. 461 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 324 kB