velikost textu

Léčba závažné tyreoidální orbitopatie hemoreoferézou, význam změn vybraných patogenetických činitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Léčba závažné tyreoidální orbitopatie hemoreoferézou, význam změn vybraných patogenetických činitelů
Název v angličtině:
Haemorheopheresis in treatment of severe thyroid associated orbitopathy, the role of changes in selected pathogenetic indicators
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Věra Ceeová, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc.
Konzultant:
prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.
Id práce:
112618
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
IV. interní hematologická klinika (15-414)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Úvod: Tyreoidální orbitopatie (TAO – z angl. thyroid-associated ophthalmopathy) je autoimunitní onemocnění, při těžkém průběhu znetvořující a invalidizující, charakterizované zánětlivým prosáknutím a buněčnou infiltrací tkání očnice. Léčbou první volby jsou již řadu let kortikosteroidy, mající prokazatelný příznivý efekt na průběh onemocnění i přes jejich četné nežádoucí účinky. Efekt dalších imunosupresív nebyl jednoznačně prokázán. Cíl: Cílem naší studie bylo prokázat efekt hemoreoferézy na průběh TAO u pacientů s velmi těžkou formou onemocnění a to randomizovanou studií (10 pacientů léčených vysokými dávkami kortikoidů a 10 léčených kombinací vysokých dávek kortikoidů a hemoreoferézy). Sekundárním cílem bylo sledování změn vybraných patogeneticky významných imunologických a biochemických ukazatelů při terapii hemoreoferézou a zhodnocení bezpečnosti a snášenlivosti vlastní modifikace léčebné metody. Pacienti a metody: Do studie bylo zařazeno 20 nemocných s velmi těžkou formou TAO, u kterých při standardní léčbě kortikoidy nedošlo k dostatečnému zlepšení. Tito nemocní byli klasickým losováním randomizováni do dvou skupin. 10 nemocných bylo léčeno i.v. pulzní léčbou kortikoidy – tj. metylprednisolon 1 g i.v. 3x týdně v 1. týdnu a 0,5 g i.v. 3x týdně ve 2. a 3. týdnu (tj. celkem 9 pulzů, celková dávka 4,5 g). Dalších 10 nemocných bylo léčeno rovněž i.v. pulzy kortikoidů ve stejném schématu, navíc byli léčeni hemoreoferézou (2 procedury 2x týdně v 1., 2., 4., 7. a 10. týdnu – celkem 10 procedur). K posouzení efektu léčby v obou skupinách byla prováděna řada vyšetření v určeném časovém harmonogramu Výsledky: Klinické skóre aktivity (CAS) pokleslo u všech pacientů, rychleji však u pacientů léčených hemoreoferézou. Na konci studie nebyl rozdíl mezi oběma skupinami při stanovení CAS a v šířce okohybných svalů a stupně protruze měřené pomocí CT. Prokázali jsme signifikantní pokles imunoglobulinů všech tříd a specifických protilátek po hemoreoferéze, došlo však ke snížení jen některých markerů buněčné imunity. Závěry: Prokázali jsme rychlejší pokles aktivity choroby po hemoreoferéze než při standardní léčbě vysokými dávkami kortikoidů. Prokázali jsme bezpečnost vlastní modifikace léčebné metody. Klíčová slova: Tyreoidální orbitopatie, terapie, hemoreoferéza
Abstract v angličtině:
Haemorheopheresis in treatment of severe thyroid associated orbitopathy, the role of changes in selected pathogenetic indicators Introduction: Thyroid associated orbitopathy (TAO) is an autoimmune disease characterized by inflammatory swelling and cellular infiltration of orbital tissues. In severe cases causes disablement and disfigurement of patients. The treatment of choice has been for many years corticosteroid treatment. Its benefit was clearly demonstrated in spite of many important adverse events. The effect of other immunosuppressive treatment has not been clearly demonstrated. Objective: The aim of our study was to determine the effect of haemorheopheresis on the course of TAO in patients with very severe form of disease in a randomized study (10 patients treated with high doses of glucocorticosteroids and 10 patients on combination of glucocorticosteroids and haemorheopheresis). Secondary aim is to follow selected pathogenetically important immunological and biochemical parameters during haemorheopheretic treatment and to evaluate safety and tolerability of our method modification. Patients and methods: 20 patients with very severe form of disease, without improvement on standard glucocorticoid treatment were enrolled into the study. They were randomized into two groups. Ten patients were treated with glucocorticosteroid pulses - methylprednisolone 1 g iv. 3 times a week in first week and 0,5 g iv. 3 times a week in second and third weeks (9 pulses altogether, cumulative dose 4,5 g). Another group of 10 patiens were treated with glucocorticosteroids pulses in the same way and also subjected to haemorheopheresis (twice weekly in weeks 1, 2, 4, 7, and 10 – ten procedures altogether). To evaluate the effect of treatment in both study groups a lot of investigations were done in fixed time schedule. Results: The clinical activity score (CAS) dropped in all patients, it occurred more rapidly in patients treated with haemorheopheresis. At the end of the study, there was no difference in the clinical activity score (CAS) and eye muscle width and proptosis measured by CT scan did not differ between the two groups. All immunoglobulin classes as well as specific autoantibodies dropped significantly, but only some markers of cell-mediated decreased. Conclucion: We conclude that haemorheopheresis can decrease disease activity more rapidly than standard high-dose glucocorticoid therapy. The procedure proved to be safe. Key words: Thyroid associated orbitopathy, treatment, haemorheopheresis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Věra Ceeová, Ph.D. 2.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Věra Ceeová, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Věra Ceeová, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Věra Ceeová, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc. 619 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 578 kB