velikost textu

Metabolická odezva na akutní koronární syndrom se zaměřením na tkáňový faktor, metaloproteinázy a solubilní ligady CD40

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metabolická odezva na akutní koronární syndrom se zaměřením na tkáňový faktor, metaloproteinázy a solubilní ligady CD40
Název v angličtině:
The metabolic response to acute coronary syndrome focusing on tissue factor, metalloproteinases and soluble CD40 ligand
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Josef Bis, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Martin Mates, CSc.
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
Konzultant:
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Id práce:
112615
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra interních oborů (15-400)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 12. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Úvod: Příčinou akutního koronárního syndromu je ruptura nestabilního plátu, patogeneza je komplexní a předpokládá souběh řady mechanismů, a to složení plátu a nebo nerovnováhu trombotické aktivity krve. Cíle: Hlavním cílem práce bylo posouzení lokálních plasmatických hladin tkáňového faktoru (TF), inhibitoru tkáňového faktoru ( TFPI), tkáňových metaloproteináz (MMP-2, 3 a 9) a inhibitoru tkáňových metaloproteináz-2 (TIMP-2), vysoce selektivního CRP (hsCRP) a solubilního ligandu CD40 (sCD40L) u pacientů s akutním koronárním syndromem, se stabilní anginou pectoris v systémové cirkulaci, v koronárním sinu a stanovit časový průběh hladin u pacientů s akutním koronárním syndromem. Metodika a výsledky: Předmětem klinického hodnocení byli pacienti s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). U 24 pacientů se stabilní formou ICHS (SCAD) byly během diagnostické koronární angiografie provedeny odběry z koronárního sinu (CS), femorální žíly (VF) a kmene levé věnčité tepny (LMCA). U 29 pacientů s akutním koronárním syndromem (ACS) bylo toto stanovení rozšířeno o kontrolní odběr žilní krve za 24 hodin a za 7 dní od prvního měření. Ve vzorcích byly stanoveny hladiny TF, TFPI, MMP-2, 3 a 9, TIMP-2, hsCRP a sCD40L. Plasmatické hladiny tkáňového faktoru byly signifikantně vyšší u pacientů s akutním koronárním syndromem než u pacientů se stabilní ICHS (239,0+ 99,3 pg/ml vs 164,3+114,2 pg/ml; p=0,016). Hladiny ve skupině ACS měly statisticky nesignifikantní trend k poklesu poklesu. Hladiny MMP-9 byly signifikantně vyšší u pacientů s ACS než SCAD (815,5+451,8 mg/l vs 504,8+245,7 mg/l; p=0,004). Hladiny sCD40L v CS byly u nemocných s ACS než u nemocných s SCAD (9070,5 ± 4539,3 pg/ml vs 6841,4 ± 3283,8 pg/ml; p=0,026). Transkoronární gradient – rozdíl hladin sCD40L mezi CS a LMCA byl signifikantně vyšší u pacientů s ACS (p=0,041). Hladiny hsCRP byly signifikantně zvýšeny ve skupině ACS (14,7+20,9 ng/ml vs 3,99+7,05 ng/ml; p=0,013) s trendem nesignifikantního vzestupu první (20,9+26,6 ng/ml) a sedmý den (24,4+42,7 ng/ml). Hladiny TFPI, MMP-2, MMP-3 a TIMP-2 se statisticky nelišily mezi skupinami. Mezi hladinami tkáňového faktoru a hladinou vysoce senzitivního CRP byla nalezena středně silná positivní korelace (r=0,34; p=0,016). Mezi hladinami tkáňového faktoru a hladinou solubilního ligandu CD40 byla nalezena středně silná pozitivní korelace (r=0,49; p<0,005). Mezi hladinami metaloproteinázy 9 a hladinou vysoce senzitivního CRP byla nalezena středně silná positivní korelace (r=0,32; p=0,02). Závěry: Potvrdili jsme významnou funkci tkáňového faktoru ve fyziologii a patofyziologii akutního koronárního syndromu, který může sloužit jako potenciální cíl k ovlivnění patogenetického procesu stojícího na počátku koagulační kaskády. Hladiny sCD40 souvisí s aktivitou destiček, transkoronární gradient ukazuje na výraznou zvýšenou aktivitu aterotrombotického procesu a dokládá nutnost maximální blokády destiček při akutním koronárním syndromu. Hladiny TF, sCD40 a hsCRP korelují a souvisí s aktivitou aterotrombotického procesu. Korelace MMP-9 a hsCRP může spojovat zánětlivý a protrombotický proces.
Abstract v angličtině:
The metabolic response to acute coronary syndrome focusing on tissue factor,, metalloproteinases and soluble CD40 ligand Introduction: The cause of acute coronary syndrome is unstable plaque and its rupture. Pathogenesis is complex and requires various mechanisms and depends both on the composition of plaque and thrombotic activity of blood. Objectives: The main goal of this work was to assess local levels of plasma tissue factor (TF), tissue factor inhibitor (TFPI), tissue metalloproteinases (MMP-2, 3 and 9) and inhibitor of metalloproteinases-2 (TIMP-2), a highly selective C-reactive protein (CRP) and soluble CD40 ligand (sCD40L) in patients with acute coronary syndrome and with stable angina pectoris in the systemic circulation, the coronary sinus and to determine the time course of blood levels in patients with acute coronary syndrome. Methods and results: Study population include patients with coronary artery disease (CAD). In 24 patients with stable CAD (SCAD) at time of diagnostic coronary angiography, we withdrew samples from the coronary sinus (CS), femoral vein (VF) and left coronary artery (LMCA). In 29 patients with acute coronary syndrome (ACS) we took samples of venous blood also 24 hours and 7 days from the start. The samples were fixed levels of TF, TFPI, MMP-2, 3 and 9, TIMP-2, CRP, and sCD40L. Plasma tissue factor levels were significantly higher in patients with acute coronary syndrome than in patients with stable coronary heart disease (239,0±99,3 pg/ml vs. 164,3±114,2 pg/ml, p = 0,016). Levels in the ACS group had a statistically insignificant trend toward decrease on day 7. Levels of MMP-9 were significantly higher in patients with ACS than SCAD (815,5±451,8 mg/l vs. 504,8±245,7 mg/l, p = 0,004). Levels of sCD40L were higher in CS in ACS group than in SCAD patients (9070,5± 4539,3 pg/ml vs. 6841,4 ± 3283,8 pg/ml; p=0,026). Transcoronary gradient - the difference of sCD40L levels between LMCA and CS was significantly higher in patients with ACS (p=0,041). hsCRP levels were significantly increased in the ACS group (14,7±20,9 ng/ml vs. 3,99±7,05 ng/ml, p=0,013) with the trend on insignificant rise 24 h (20,9±26,6 ng/ml) and the seventh day (24.4±42,7 ng/ml). The levels of TFPI, MMP-2, MMP-3 and TIMP-2 did not differ statistically between groups. There is a moderate positive correlation between the levels of tissue factor and highly sensitive CRP (r=0.34, p=0.016). We found moderately strong positive correlation between the levels of tissue factor and the level of soluble CD40 ligand (r=0.49, p<0.005), and between the levels of metalloproteinase 9 and highly sensitive CRP levels were found moderate positive correlation (r=0.32, p=0.02). Conclusions: We confirmed the important role of tissue factor in the physiology and pathophysiology of acute coronary syndrome, TF can serve as a potential target to influence the thrombotic process at the beginning of the coagulation cascade. Levels of sCD40 are related to platelet activity, transcoronary gradient indicates a significant increase of activity thrombocytes and demonstrates the need for sufficient blockade of thrombocytes in acute coronary syndrome. Levels of TF, sCD40 and CRP correlate and relate with atherothrombotic activity. Correlation of MMP-9 and CRP may connect inflammatory and thrombotic process.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Josef Bis, Ph.D. 1.36 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Josef Bis, Ph.D. 740 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Josef Bis, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Josef Bis, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Josef Bis, Ph.D. 834 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Martin Mates, CSc. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 200 kB