velikost textu

"Drug Delivery“ systémy pro nukleární medicínu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Drug Delivery“ systémy pro nukleární medicínu
Název v angličtině:
"Drug Delivery" systems for nuclear medicine
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Kučka, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Ladislav Lešetický, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
doc. Ing. František Hampl, CSc.
prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.
Id práce:
112613
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
5. SummarY in Czech (Souhrn) '''At na potenciálně Podařilo se stabilně vilzat skvantitativním ýěŽkem ,''At vůči ořímopouŽitelnýnosič,kteýdobřeodolávásilnéradio|ysevyvolanécr- ;;il; zllAt. íIavícse poáařilo částečněozřejmit chování astatidu redukčně oxidačním p.o""'ů. a stabilizovat jej v chemické formě vhodné pro značenízvoleného systému. Byly připraveny a charalÍerizovány modelové rozpustné systémy nuuizě.,e^ pio cílenímakromo1ekul do kostní tkáně a za|oŽené na statisticlcýc.h kopolymerech N-l2-(hydroxypropyl)].methakrylamidu , Ínono,n"."* obsahujítímhydroxybisfosfonátové skupiny. Byla prokázána polymerů na in vitro model kostní tkáně rychlá a účinnáadsorpce cílěných hydroxyapatit (většiná polymeru je nasorbována během 1 minuty inkubace; u ruao- piípadůbylo nasorbováno za tuto dobu přes 80 % polymeru). MnoŽstvípolymeruadsorbovanéhonahydroxyapatitjesilnězávislé skupin v polymeru. Byly |r"á"usirn na.obsahu hydroxybisfosfonáj9Úch vázaná na polyrner stabilní léčíva irip.uu"ny systémy ousátru.ji modelová .u,nioi"tou, nya.oíyti"ty sicpitelnou hydrazonovou vazbou. Na pol1mer uvi" kancerostatikum (doxorubicin), radiodiagnostikum """a'*ó "n".i"té ('25|. |úin) u model radioterapeutika Byl připraven, charakterizován,.. omačen a in vivo otestován termoresponsivní systém nesoucí 1311 u 90y. Byla pozorována dobrá v místě aplikace oiotompatiuilita polymeru a jeho dlor'hodobé setrvání současně s rychlým vyloučením uvolněného polyrneru z orgalismu. Dalším dobu l ,iistcn1'. ruí.t.. bylá vysoká stabilita lyofilizovaného produktu, 'po měsíce nedošlo k Žájné pozorovatelné zrrěně $ziká|ně-chemickych o jeho vlastností. Ačkoliv šlo o zceň nově nawžený systém, lze uvaŽovat praktickémpoužitínapř.proradiosynovekÍomie.Dlouhodobésetrvání vmístěaplikacebymohtobývněkteýchpřípadechneŽádoucí,aproto byly zahájeny práce na biodegradovatelném polymeru. Již byly provedeny předběžné pokusy s modelov'.ýrni polymery. -12-
Abstract v angličtině:
5. SummarY in Czech (Souhrn) '''At na potenciálně Podařilo se stabilně vilzat skvantitativním ýěŽkem ,''At vůči ořímopouŽitelnýnosič,kteýdobřeodolávásilnéradio|ysevyvolanécr- ;;il; zllAt. íIavícse poáařilo částečněozřejmit chování astatidu redukčně oxidačním p.o""'ů. a stabilizovat jej v chemické formě vhodné pro značenízvoleného systému. Byly připraveny a charalÍerizovány modelové rozpustné systémy nuuizě.,e^ pio cílenímakromo1ekul do kostní tkáně a za|oŽené na statisticlcýc.h kopolymerech N-l2-(hydroxypropyl)].methakrylamidu , Ínono,n"."* obsahujítímhydroxybisfosfonátové skupiny. Byla prokázána polymerů na in vitro model kostní tkáně rychlá a účinnáadsorpce cílěných hydroxyapatit (většiná polymeru je nasorbována během 1 minuty inkubace; u ruao- piípadůbylo nasorbováno za tuto dobu přes 80 % polymeru). MnoŽstvípolymeruadsorbovanéhonahydroxyapatitjesilnězávislé skupin v polymeru. Byly |r"á"usirn na.obsahu hydroxybisfosfonáj9Úch vázaná na polyrner stabilní léčíva irip.uu"ny systémy ousátru.ji modelová .u,nioi"tou, nya.oíyti"ty sicpitelnou hydrazonovou vazbou. Na pol1mer uvi" kancerostatikum (doxorubicin), radiodiagnostikum """a'*ó "n".i"té ('25|. |úin) u model radioterapeutika Byl připraven, charakterizován,.. omačen a in vivo otestován termoresponsivní systém nesoucí 1311 u 90y. Byla pozorována dobrá v místě aplikace oiotompatiuilita polymeru a jeho dlor'hodobé setrvání současně s rychlým vyloučením uvolněného polyrneru z orgalismu. Dalším dobu l ,iistcn1'. ruí.t.. bylá vysoká stabilita lyofilizovaného produktu, 'po měsíce nedošlo k Žájné pozorovatelné zrrěně $ziká|ně-chemickych o jeho vlastností. Ačkoliv šlo o zceň nově nawžený systém, lze uvaŽovat praktickémpoužitínapř.proradiosynovekÍomie.Dlouhodobésetrvání vmístěaplikacebymohtobývněkteýchpřípadechneŽádoucí,aproto byly zahájeny práce na biodegradovatelném polymeru. Již byly provedeny předběžné pokusy s modelov'.ýrni polymery. -12-
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Kučka, Ph.D. 1021 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Kučka, Ph.D. 461 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Kučka, Ph.D. 461 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. František Hampl, CSc. 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 420 kB