velikost textu

Sulfation and desulfation of neuroactive steroids in normal and neoplastic primate brain tissues

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sulfation and desulfation of neuroactive steroids in normal and neoplastic primate brain tissues
Název v češtině:
Sulfatace a desulfatace neuroaktivních steroidů v normální a neoplastické mozkové tkáni primátů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lubomír Kříž, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Oldřich Lapčík, Dr.
prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
Id práce:
112611
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (P1406)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 3. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
SOUHRN Byla vyvinuta a aplikována nová metodika pro stanovení aktivit STS a SULT v mozkové tkáni primátů. Stanovení aktivity STS bylo zaloŽeno na vlastní enzymové, extrakci reakčního produktu' jeho následné derivatizací a stanovení metodou GC-MS. Aktivita SULT byla stanovena nepřímo po separaci nezreagovaného substrátu a následné hydrolýze produktu enzymové reakce. Detekce byla provedena radioimunoanalýicky. Pro obě enzymové reakce byly nalezeny optimální podmínky. Jak reakce katalyzovaná STS, tak reakce katalyzovaná SULT vykazova|y významné závislosti struktury enzymu, případně reakčníhocentra na katalytické aktivitě. Navíc byla pozorována dosud nepopsaná substrátová inhibice STS a nayrŽena hypotéza obj asňuj ícíýzio lo gický vý znam tohoto efektu. Stanovení aktivit STS a SULT v různých oblastech mozku opic odhalilo rozdíly jak mezi jednotliými mozkovými částmi' tak mezi oběma pohlavími. Nicméně vzhledem k nízkémupočtu vzorků nebyla vyhodnocena statistická významnost. RovněŽ byly stanoveny základní kinetické parametry pro STS. Aktivita STS a SULT v lidských mozkových nádorech vykazova|a statisticky vysoce významné rozdíly mezi jednotlivými typy nádorů. Dále byla odha|ena tendence tumorů ke tvorbě klastru charakterizovaných jak aktivitou STS, tak SULT. Tato skutečnost odhalila specifrcké znaky zvláště pro skupinu glioblastomů, které jsou povaŽovány za klinicky nejnebezpečnějšískupinu nádorů mozku. U Žádného ýpu studovaných nádoru nebyla prokÍuána závislost aktivit STS a SULT na věku a pohlaví subjektů. Hladiny Hcy ve studovaných nádorech byly významně zvýšené pouze u glioblastomů a adenomů hypoýzy, přičemž nebyla pozorována závislost ani na věku ani na pohlaví. 28
Abstract v angličtině:
SUMMARY A novel methodology for the determination of steroid sulfatase (STS) and sulfotransferase (SULT) activities in primate brain tissue have been developed and evaluated. STS activity determination was based on enzyme assay followed by liquid-liquid extraction ofthe reaction product, its subsequent derivatization and gas chromatography-mass spectrometry analysis. Indirect determination including product hydrolysis and determination by radioimmunoassay was used for assessment of SULT activity. For both, STS and SULT assays, optimal reaction conditions were found while strong structure-activity relationships for both enzyme activities were observed. Additionally, so far unidentified high-substrate inhibition for STS was revealed wíth a hypothesis suggesting its physiotogícal relevance' Determinations of STS and SULT activities in monkey brain regions revealed differences between genders and brain regions. Due to low number of samples, significance was not described. For STS kinetic characteristics were determined. In human brain tumors, STS and SULT activities showed highly significant differences according to diagnoses. Furthermore, tendency to cluster formation with respect to both enzyme activities emerged. It indicated specific metabolic characteristics especially for glioblastomas considered as the most dangerous type ofbrain tumor. Surprisingly, no dependence on sex or age ofsubjects was observed. Determination of homocysteine in brain tumors displayed significantly enhanced levels in glioblastomas and pituitary adenomas while no dependence on sex or age were observed. we obtained clinically interesting data reflecting particularly the situation inside the tumor cells. t7
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lubomír Kříž, Ph.D. 453 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lubomír Kříž, Ph.D. 894 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lubomír Kříž, Ph.D. 264 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lubomír Kříž, Ph.D. 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Oldřich Lapčík, Dr. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 420 kB