text size

Modulární syntéza steroidních sloučenin pomocí Negishiho činidla

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Modulární syntéza steroidních sloučenin pomocí Negishiho činidla
Titile (in english):
Modular Synthesis of Steroids by Negishi Reagent
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Pavel Herrmann, Ph.D.
Supervisor:
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Opponents:
RNDr. Jiří Kroutil, Ph.D.
prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.
RNDr. Ivo Starý, CSc.
Thesis Id:
112592
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Organic Chemistry (31-270)
Study programm:
Organic Chemistry (P1402)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
29/05/2008
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
4, Závěr . Na mode|ovém případě by|a demonstrována provedite|nost navrhované syntetické s:rategie. Podaři|o se ukázat, Že je moŽné postupně vystavět tetracyklický steroidní ske|et :cmocí opakovaného pouŽití stechiometrické reakce s Negishiho činid|em, nás|edované ln slťu a||y|ací. Steroidní ske|et 9 by| získán ve 4 krocích ze substrátu 5, ce|kově B krocích z komerčně dostupné ýchozí |átky (schéma 32)' Schéma 32 .N--\ E|o2c. ano\f-? 3xculPuz enor / /_ - .* BnoJ šona" Eto2C - /-.,|tť.{-Fo x lr-rlFr BnoJ \-\-/ - 2 Tato metodika by|a úspěšněpouŽita na syntézu ske|etů estra..l,3'5(10)-trien-16- onu a 3-methoxyestra-,1 ,3,5(.10).trien-16.onu ce|kově v 6 respektive 7 krocích z komerčně coStupné 2-brom-5.methoxybenzoové kyseIiny (schéma 33). Schéma 33 í\í., -= 3 x Cp2ZrBu2 -* nVco,H ^/ *-\z\'oun R=H,MeO Cyk|izačně-a||y|ačníreakcí byla připravena řada různě substituovaných pokroči|ýcn intermediátů. Některé z těchto prekurzorů by|y použity při ap|ikaci zirkonocenové metodiky na formá|ní totá|ní syntézu rac.estronu' By| připraven popsaný prekurzor estronu 49 z pokročilého intermediátu 20 za pouŽití dvou zirkonocenových kroků a jedné kruhotvorné metathesy. Ce|kem se jedna|o o 7 kroků z komerčně dostupné 2-brom.5-methoxybenzoové kyse|iny (schéma 34). Prekurzor estronu 49 |ze převést na estron ve 2 krocích. 33 Schéma 34 /'\-B' t't"oVcorn: 4, V neposlední řadě by|a ověřena moŽnost uzavírat B kruh steroidního ske|etu kata|yticky' zatím se však nepodaři|o kata|ytickou cyk|izaci propojit s nás|ednou alkylací' Enantiose|ektivní varianta kata|ýické cyk|izace je prob|ematická kvů|i velmi nízkékonvezi. způsobené pravděpodobně veIkou sterickou objemností chirá|ních zirkoniových kata|yzátorů. 34
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Pavel Herrmann, Ph.D. 2.55 MB
Download Abstract in czech Mgr. Pavel Herrmann, Ph.D. 341 kB
Download Abstract in english Mgr. Pavel Herrmann, Ph.D. 233 kB
Download Opponent's review RNDr. Jiří Kroutil, Ph.D. 46 kB
Download Opponent's review prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. 151 kB
Download Opponent's review RNDr. Ivo Starý, CSc. 119 kB
Download Defence's report 415 kB