velikost textu

Molekulárně biologické aplikace v archeologickém a antropologickém kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulárně biologické aplikace v archeologickém a antropologickém kontextu
Název v angličtině:
Molecular Genetic Applications in Archeological and Anthropological Context
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Urbanová, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Viktor Černý, Dr.
Oponenti:
prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.
doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.
Konzultant:
Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Id práce:
112587
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Antropologie (P1512)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
135 Závěr Jedním z cílů této studie bylo zavedení a optimalizace laboratorních protokolů izolace a typizace aDNA molekuly. U tří vybraných kosterních souborů se sledovaly atributy – pohlaví, přítomnost specifické DNA patologické bakterie a příbuznost. V průběhu studia aDNA jsme vymýšleli a optimalizovali jednotlivé postupy, které ve výsledku vedly k ohodnocení pohlaví nedospělých jedinců z Mikulčic a potvrzení přítomnosti Mycobacterium leprae na kostrách dvou jedinců ze Žatce. Obě výše uvedené lokality spadají do období raného středověku. Pohlaví bylo možno genetickými přístupy určit pro 78,7% jedinců souboru. Byl zaznamenán signifikantně vyšší výskyt mužských jedinců oproti ženským a to v poměru 24:13. Tyto výsledky byly porovnány s výsledky studie, která se zaměřila na morfoskopické hodnocení kosti pánevní a dolní čelisti. Vysoká shoda obou přístupů velmi pravděpodobně vypovídá o vysoké autenticitě izolované aDNA tohoto souboru. Na dvou jedincích se znaky deformit na kosterním materiálu byla úspěšně detekována část DNA specifická pro druh Mycobacterium leprae a tím i potvrzena předem vyslovená domněnka o příčinném vztahu této bakterie k zaznamenaným kostním deformitám. U posledního souboru se i přes řadu různých optimalizací laboratorních postupů nepodařilo na základě studia genetické příbuznosti pomocí STR polymorfismů objasnit možné příbuzenské vazby mezi dvěma jedinci pohřbenými do společného hrobu. Všechny zavedené metodiky a nabyté zkušenosti práce s aDNA jsou však pro nás velmi cenné. Do budoucnosti předpokládáme další využití zavedených optimalizačních postupů a lepší výsledky v oblasti určování příbuznosti.
Abstract v angličtině:
6 Coxcr-usroN The aim of our study was to establisha laboratoryprotocol for isolation and analysis of aDNA. By studying three different skeletal collections answers about sex, kinship and presence of pathogenicbacteria were searched. During the course of this thesis new protocols for aDNA study were developed and continuously optimized'We were able to evaluateinformationaboutsex of 37 subadultindividuals (.l8'7%)from Mikulčice cemetery(9thcentury)and to confirm pÍesence Mycobacteriumleprae on 2 skeletonsfrom Žatec settlement of cemetery (l3th century). Subadult skeletons examinationbrought interestingresults of extremely higher presence maleindividuals. of not By protocol for aDNA kinship analysisit was not Unfortunately, all aims were fulťrlled. established possibleto retrievesufficientinťormation explanationof familial relationshipof individuals from the same for doubleburialsite. All acquired experience and establishedprotocols are very valuable and in furure we suppose their full utilizationand imorovement the field of kinshio analvsisof aDNA molecule. in 28
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Urbanová, Ph.D. 2.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Urbanová, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Urbanová, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc. 248 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 511 kB