velikost textu

Základní problémy psychologické ekologie člověka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Základní problémy psychologické ekologie člověka
Název v angličtině:
Fundamental problems of the psychological approach to human ecology
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Skála, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Alice Koubová, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Václav Mikota, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Konzultant:
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Id práce:
112582
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Teoretická a evoluční biologie (P1526)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
problémy psychologické ekologie člověka (doktorská disertace)/ Mgr. Pavel Skála: Zá'|<|adni ndamental problems of the psychological approach to human ecology Résumé: V předkládanédisertaci se pokoušímukézaturčiý vývoj současného psychologickéhopřístupu k ekologii člověkaz nietodologického v návaznosti na to, též a, obecně humánně-ekologického, dynamicko-psychologického a axiologickélro zejména patologickélro, a zvLáště pak environmental - istického hlediska. je Tento qýruoj předveden na pěti výrazných a relativně vlivných směrech psychologické ekologie člověka: na environmentálnípsychologii, frommovské neopsychoanalýze,hlubinné ekologii, roszakovské ekopsyclrologii, a radikální ekopsychologii Andyho Fishera, která představuje určitézavršenítohoto vývoje. Závěrem zďe je, že jde o vývoj směrem k určité metodologické důslednosti, v němž se zvětšují i možnosti praktické aplikace, zejména v environmentalistické psychoterapeutické a oblasti. Je ukazováno, že zmetodologickéhohlediska se jedná o qfuoj od positivismu přes ruzné formy nepositivistického objektivismu až k hermeneutióea fenomenologii; i fenomenologický je pr'ístup všaku posledního zmiňovaného směru specificky, bý' problematickypřekonáván. Dále jsou předvedeny ony důsledkytohoto vyvoje pro způsobytoho' jak doýčnésměry nah|ižejí ekologii ělověka, psychickou dynamiku' obecrrěaxiologii [a speciálně (psycho)patologii / hygienu] a podstatu fenoménuenvironmentá|níWize. V diskusní částije učiněn pokus o konstruktivní kritiku metodologie pojednávaných směrů, a několik návrhů cest k překonání jejich nalezených problémů,kořenících v této metodologii Ábstracl.. In the presented thesis I attempt to show a certain developmental trend of the contemporain psychological approachto human ecology. This developmentis seen from methodological and, dependentlyon it, generally human-ecological,dynamic-psychological,and axiological - mainly - pathologicaland especially environmental-scientifical points of view. The mentioned developmentis demonstratedon five clean-cut and relatively influental schools of psychological human-ecology: environmental psychology, frommian neopsychoanalysis, deep ecology, roszakian ecopsychology and Andy Fisher's radical ecopsychology,which representsa certain culmination of this development.The conclusion is drawn that it iS a develópment towards a certain methodological consequentiality and consistency. It is shown that, from the methodological point of view, this development goes from positivism through non-posítivist objectivism to hermeneuticsand phenomenology;but even the phenomenological approach is - in the radical ecopsychology - being specifically (although d i sputably)transcended Further, the consequencesof this development for the ways the named schools view human ecology, human psychodynamics, general axiology [specially (psycho)pathology / hygiene]and.,,the essence"of the environmentalcrisis phenomenon, outlined. are In the final discussion part, I attempta constructive critique of the methodology of the treated schools, and several suggestions of ways which could lead to overcoming of their respectiveproblemsrooted in their rnethodology.
Abstract v angličtině:
problémy psychologické ekologie člověka (doktorská disertace)/ Mgr. Pavel Skála: Zá|<|adní ndamental problems of the psychological approach to human ecology Résumé: V předkládanédisertaci se pokoušímukétzat určiý qývoj současnélro psychologickéhopřístupu k ekologii člověkaz metodologického v návaznosti na to, též a, obecně humánně-ekologického, dynarnicko-psychologického a axiologického zejména patologického, a zvlášté pak - environmentalistického hlediska. Tento vývoj je předvederrna pěti výrazných a relativně vlivnýclr směrech psychologické ekologie člověka: na environrnentálnípsychologii' frommovské neopsychoanalýze,hlubinné ekologii' roszakovské ekopsychologii, a radikální ekopsychologii Andyho Fishera' která představuje určitézavršenítolroto qývoje. Závěrem zde je, Že jde o qývoj směrem k určité metodologické důslednosti' v němž se zvětšují i možnosti praktické aplikace, zejména v environmentalistické psychoterapeutické a oblasti. Je ukazováno, žez metodologického hlediska se jedná o v]fo'ojod positivismu přes ruzné for-y nepositivistického objektivismu až k hermeneutiÓe a fenomenologii; i fenomenologický je přístup všaku posledního směru specificky, byťproblematickypřekonáván. zmiňovanélro Dále jsou předvedeny ony důsledkytohoto vyvoje pro způsobytoho, jak doýčnésměry nah|ižeji ekologii ělověka, psychickou dytramiku,obecně axiologii [a speciálně (psycho)patologii / hygienu] a podstatu fenoménuenvironmentá|níl<rize. V diskusní částije učiněn pokus o konstruktivní kritiku metodologie pojednávaných směrů, a několik návrhů cest k překonání jejich nalezených problémů,kořenících v této metodologii A bstract; In the presented thesis I attempt to show a certain developmental trend of the contemporain psychological approachto human ecologý. This developmentis seen from methodologicaland, dependentlyon it, generally human-ecological, dynamic-psychological,and axiological - mainly - pathologicaland especially environmental-scientifical points of view. The mentioned developmentis demonstratedon five clean-cut and relatively influental schools of psychological human-ecology: environmental psychology, frommian neopsycňoanalysis, deep ecology, roszakian ecopsychology and Andy Fisher's radical ecopsychology,which representsa certain culmination of this development.The conclusion is drawn that it is a develópment towards a certaitr methodological consequentiality and consistency. It is shown that, from the methodological point of view, this development goes from positivism through non-positivistobjectivism to hermeneuticsand phenomenology;but even the phenomenological approach is - in the radical ecopsychology - being specifically (although d isputab transcended ly) Further, the consequencesof this development for the ways the named schools view human ecology, human psychodynamics, general axiology lspecially (psycho)pathology / hygiene]and ,,theessence"of the environmentalcrisis phenomenon, outlined. are In the final discussion part, I attempta constructive critique of the methodology of the treated schools, and several suggestions of ways which could lead to overcoming of their respectiveproblemsrooted in their methodology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Skála, Ph.D. 766 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Skála, Ph.D. 912 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Skála, Ph.D. 906 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 366 kB