velikost textu

Útěcha ze života (Studie o biologickém díle a Útěše z filosofie Emanuela Rádla)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Útěcha ze života (Studie o biologickém díle a Útěše z filosofie Emanuela Rádla)
Název v angličtině:
A study of Emanuel Rádl´s works in biology and his Consolation from Philosophy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D.
Školitel:
Jiří Michálek, prom. chem., Dr., CSc.
Oponenti:
doc. Jan Janko, Dr., CSc.
prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
Id práce:
112574
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie přírodních věd (XFPV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Přírodovědecká faku|ta University Kar|ovy v Praze Mgr. Tomáš Hermann Útěcha ze života Studie o bio|ogickém dí|ea Útěše z filosofie Emanue|a Rád|a Autoreferát práce disertační 2008 Tématem předloŽené prráceje vědecké a filosofické dílo českéhobiologa" filosofa a veřejně činnéhointelekturíla Emanuela Rrídla (l873_1942) v prvním období jeho tvorby před první světovou válkou a v období posledním, završenémv poslední práci ÚÉcha zflosofie. Hlavní intence prace je hktorická, jedná se o příspěvek jednak kdějinám biologie a biologického myšleď, a jednak k dějinárn filosofie v česloýchzemích v první polovině 20. století. Příspěvek k intelektuální biografii Emanuela Rádlaje tu zároveň introspektivní sondou do intelektrrálního života českéspolečnosti vjeho důleŽitých a v mnoha aspekech dosud nedostatečně probádaných epochách. Pníce vznikala jako součríst široce formulovaného badate|ského projektu' jehož dalšími konkrétními v..ýstupyjsou zejnéna: l. Uspořadaní a inventarizace óbjevené části Rádlovy pozustalosti jako Sbírkoý a dokumentačnífond Emanuela Ródla: jako archivní celekje zpřístupněn odbomé veřejnosti. 2. Edice. kompletního českého překladu Rádlových Dějin biologicbých teorií novověku, I..II' (Academia: Praha 200ó) Jádro předloženépráce pak tvoří tři velké kapitoly' které předstawjí do značnémíry velké samostatnéce|ky s odlišně definovanými zinně:ry. Kapito|a II se věnuje prvnímu období Rádloly tvorby do světové valky. Při takovém vymezení se jďná o první pokus tohoto druhu. PřestoŽe toto období Rádlova díla zustrívá v dosavadních interpretacích ve stínu meziva|ečného filosofického pusobení a nahlíženo jeho optikou, jed;ná !Ž tehdy o dílo nesmírně mnohostranné a neméně problematické, než mezi válkami; a již tehdy se Rádlovo působeníprojewje jako principiálně akivistické, provokující a ape|ativní. Jedná se pfitorn o důleŽitou kapitolu dějin českévědy' zmapování Riídlova ďla vtomto období má proto vjznam nejen pro hlubší pochopení vývoje jeho další práce až ksamotné Útěše zJilosofie. ale také pro historické poznáváni vědeckého a intelektuálního milieu české společnosti po roce 1900. Radlovu odbomou praci v raném období lze schematicky rozdělit do tří oblastí zájmu: 1. Histologie, srovnávací anatomie a morfologie. 2. Fyziologie smyslových reakcí. 3. Teorie, dějiny a filosofie vědy. Prioritním problémem Rádlova biologického myšleníje vztah nezifunkcí afonnou, disciplinámě tedy mezi pístupy srovnávací fusiologie a srovnávací moďologie, spolu s dobově charakteristiclcjm hledaním specificlcých logiclcých principů biologie jako autonomní disciplíny (princip korelace), rehabilitací niternosti Živých býostí a úsilím k integrujícím přístupům ,,obecné biologie... Kobecné biologii ale Rrídl směřuje dosti svénáznou cestou prostřednictvím zkoumání dějinnosti myšlenío Životě; díky široce formulovanému konceptu Dějin biologicbých teorií se tak stává zakladatelem historického zkoumání biologie. Konstrukci a koncepfualizaci jednotliwých rozvrhů (1905, 1909' l913) tohoto Zakladatelskéhodílajsme sledovali ve spojení podle něhož vědecké ,,teorie..jsou nahlíŽeny s jeho epistemologiclcjm principem ,,rea1ismu.., 1ako události, nesené vnitřními aktivitami jedinců ve střetání s myšlenkowými tradicemi. Společenská stránka Rádlových aktivit byla podrobně zdokumentována na jeho oscilování mezi ,,mezinárodní.. a ,,národní.. vědou a odtud vychžuející polemice o plagiátorství s botanikem K. Dominem; témaýkající se úzce etiky vědecké pníce mělo nepříznivé dopady pozornost nakonec byla věnována na Rádlovo postavoní mezi česlcjmi pfirodovědci. zv|éštn1 Rádlowjm \.ýZkumům smyslových reakcí, zejména fototropismu, v prárci Untersuchungen ůber den Phototorpismus der Tiere (|903). Tato zkoumání vedla k první habilitaci roku 1904, ale zároveň završovala raný rozvrh všech badatelslcých a myšlenkových témat, která v nasledujících letech Radl rozví1eI. Jeho objev svébýnosti optické orientace niXích živoěichů a obecnou interpretaci jako elementámí (reflexivní) orientačníschopnosti živých byostí vedle geo- a stereotÍopismu jsme mohli detailně vysledovat na cestě od konkrétně provráděných experimentů, kformulaci teorie fototropismu aŽ kobecnější teorii organické prostorovosti, jež Rádla přivedla na pomezí ''metassiky... Z hlubolcých důvodů nedostatečnosticelé pojmové osnovy, založenéna novověké přírodovědě, tato zkoumání Rádl opustil a celé jeho nasledující dílo se nrím touto optikou ukazalo jako Životní myšlenkov.ý experiment, testující zrÍartých stran tuto pojmovost; ktématu svého základního objew se vrátí teprve na posledních strrínkach svého filosofického odkazu Útěcha zfiloso1ie. Ta si ale vyžáda|azésadni nové zkoumríní, jemuŽ jsou ze dvou různých hledisek věnovány třďí a čtvrtá kapitola. Kapito|a III resumuje problematickou historii recepce ÚŘchy, dá|e se na široképloše věnuje genezi Útěchy v tésně předcházející, dosti tajemné a dosud v podstatě neznámé a periodě od Riídlova onemocnění. nepopsané Analýza Radlovy i obecné situace je spo|ešenské přitom zásadní pro pochopení konsolďní komponený poslední pnáce. Usouvaažnění jednotlivých zlomků Ráďovy worby z doby nemoci s předchozímvrcholným aktivismem od způsobemmapuje a rekonstruuje črást kongresu roku 1934 tak zde důJežitým orgarrimvrání Rárllovy biografie a opět snaší předpoklady pro relevantní v.ýklad celkového tvaru i teto geneze je i nístin problematickétwqce Útěchy jednotlivých monvn Útěchy' Součristí v českéfilosofii, jehož zvlÍáštní častpředstavuje přehled bezprostřednípovrílďné diskuse v letech 1946-1948. Kapitola IV se naproti tomu zabývá vlastnímtextem Útěchy nazitJadě rozborujejího dochovanéhorukopisu. Klíčovými yýsledky tu jsou (a) principielní revize zpusobu jejího dosavadního vydání, a o) důkaz její autenticity prostřednictvím analýzy její konkrétní historickékonstrukcea konďného stavu v okamžilo.r Rrfullovysmrti; je tu provďena postupná a stáe se prohlubujícíanalýza rukopisu, jeho vrstev a Rádlem postupně formulovaných vsuvek Roztišenídvou nasledujícichveni Út"hy 'l (z února|942) a ÚĚchy B (z května kzásadnímu objevu: revize a doplňoválrítextu nebylo dokoněeno,Útěcha 1942) vedlo dIí.le torzo. Kvtii kontrole postupu i zachovámidokumentace zfilosofie představuje nedokončené mimo archivní uloženíje v Přílohach 3-5 zpfistupněna kopie celého rukopisu Útěchy a Dost užo dědičnosti!. rukopisu člrínku souvisejícího Fakt že pníce na ÚtaŠ" by|a přerušenapnívě v místec[ která se ýkají raných .'.ýzkumůorientačďch jevu' tedy těcb" ktení Rádla na počátku jeho kariéry vedla k je jen možnávšakhloubějizaloženým ,,metaýsicď., možná symboliclcým, prvkem spojujícím pnáce. předložené
Abstract v angličtině:
Faculý ď Sclence oÍthe Charles Universitylin Prague Mgr.TomášHermann Consolation from Life A studyof EmanuelRádl'sworksin biology and his Consolation from Philosophy Summary of PhD thesis 2008 The subject of this thesis is the scientific and philosophicď work of Emanuel Ráll (1873- t942), Cze,h biologist, philosopher, and publicly active intellectual, with focus on the first period of his work, dated before the WWI, and the last phase of his work, culminating in his last boolg Consolationfrom Philosophy. The main aim ofthe thesis is a historical analysis and account;it is a contribution both to the history ofbiology and biological though! and to the history of philosophy in the Czech lands in the fint half of the 20ú cennrry. Emanuel Rrídl's intellectual biography can ďso be seen as an introspectivestudy ofthe intellectual life of the Czech society during some of its inportant and as yet insufficiently sfudied pďods. The presentthesis was written as a part of a broadly conceived researchproject, other results of which include: 1. The ordering and inventory of recently ďscovered parts of Rríď's worlg which have been made available to researchen as an archive unit under the name of Collection and DocumentationFund of Emanuel Ródl. 2. A publication of an unabridgedCzech translďon of Rírll's The History of Modern Biological Theodes, Volume I-II (Academia: Prague2006). The core of the doctoral thesis consists of tlre large chapters,which can be, to a considerabledegree,treďed as independentunis with different goals and purposes. Chapter II deals with the first period of Rrírll's work' dating before the WWI. Defined as sucb' it is a first attemptď a unified analysis of this phase of Rrídl's writings. Even though this period of Mdl's work has been less studiedthan his work betweenthe world wars, and is often seen through the prism of his later writings, it is, nonetheless,immensely rich and no less problemďic than his later writings. Already before the WWI, Rrádl's proved himself to be inherently activist, provocative, and appealing writer. His work from that time that time forms an important chapter in the history ofCzech science. A research ofthese writings, therefore, importantly contributes not only to a deeper understanding of the inner development of his work and thought leading to the Consolationfrom Philosophy, but also to histoňcal analysis ofthe scientific and intellectual milieu within the Czech society after 1900. Radl's scientific work ofthis period can be broadly divided in three areas ofinterest: l. Histology, comparative anatomy and morphology; 2. Physiology of sensory reactions; and 3. Theory, history, and philosophy ofscience. In his thoughts on biology, Rádl focuses ofthe relation bďween the function md the form, that is, between the approach adopted by comparative physiology and that of comparative morphology. These endeavours combine with a then popular search for specific logical principles of biology as ai autonomous scientific discipline (principle of correlation), efforts at a rehabilitation of ur inner aspect of living beings, and aims at an .general integÍative approach of biology'. Riidl's treatment of general biology takes a rather unusual form, name|y that of investigating the historicity ofthinking about liťe; thanks to his broadly defined p|an of The History of Biological Theories Rádl therefore became a founder of historicď research of biology. We followed the construction and conceptualisation of individual plans (1905, 1909, 1913) of this pioneering work in connection with his 'theories' epistemological principle of'realism', according to which scientific are seen as events arising from intemal activities of individuals ancountering various intellectual traditions. The social aspect of Radl's activities was previously documented in detail especially regarding his oscillation between a preference for an 'intemational' and a 'national' science and a dispute with the botanist Karel Domin about the issue of plagiarism which issued from it. This topic, wfuch was closely related to the ethics of scientific work, had an unfavourable impact of Rádl's standing among Czech natural scientists. Finally, in this chapter we focus on Rádl's research ofsensory reactions, especially phototropism, which was publishď in his work Untersuchungen ůber den Phototorpismus der Tiere (1903). This research not only led in 1904 to Rádl's first habilitation, but also completed the early plan of all conceptual and research topics which Radl later developed. We were able to follow his discovery of independence of optical orientation in lower animals and a general interpretation of it as an elementary (reflexive) orientation abilities of living organisms next to geo- and stereotropism from its early beginnings which took the form of experiments, to a formulation of a theory of phototropism, and all the way to a general theory of organic spatiality, which .metaphysics'. took Rádl to the very borders of Crucial insuffrciencies of the conceptual řamework, based on modem nafural science, made Radl abandon this project. His entire later work viewed in this light can then be seen as a living thought-experiment, an effort to test this concepfual framework from various angles. Rádl returns to issues connectď with his basic discovery only in the last pages ofhis philosophical legacy, the Consolationfrom Philosophy. This has, however, required new researcb, which we present in two different ways in the 3d and 46 chapter. Chapter III summarises the problematic history of reception of Rrídl's Consolation, and in detail investigates the genesis of Consolation in the immediately precďing, rather mysterious and basically still largely unknown arrd urrresearchedperiod ofRrídl's illness. An analysis ofRádl's situation as well as the state ofsociety at that time in general is crucia| to an understanding of the consolation element of Radl's last work. By relating various fragments of Mdl's work written during his illness to fus previous activism, which peaked in the time following his organisation of a congress in 1934, we can map and reconstruct a part of Radl's biography and contribute to an explanation of the overall plan and individual motives of his Consolation. Part of this genesis is also a brief outline of the problematic reception of the Consolation in Czech philosophy. A special part of this reception is the immďiately post-war discussion in 194648. Chapter IV, on the other hand, focuses on the text ofthe Consolation, and takes as its starting point an analysis ofits extant manuscript. Among the key results ofthis section are (a) a substantial revision of the way it has been hitherto published, and (b) a proof of its authenticiý based on an analysis of its particular historical construction and its final state at the moment of Rádl's death. To this purpose, we carry out a gradual and deepening analysis ofthe manuscript, its layen, and various insertions added by Ráď over time. A distinction between two distinct versions of the worlg nane|y Consolation A (from February 1942) aÁ Consolation.B (from May 1942) led to another important discovery: revisions and insertions in the text were not finished, that is, the Consolation from Philosophy is an unJinished torso. For the purpose of control of the method used and a preservation of documentation outside archives, we included in Appendix 3-5 a copy of the entire manuscript of the Consolation, as well as a related article Enough on Heredity! The fact that the work on Íhe Consolation was intemrpted in the very passages that deal with Rádl's early research on phenomena related to orientďion, that is, those that steered .metaphysics'' Radl in his early career towards may be only symbolic, but it cou|d ďso be seen as a deeper connecting element linking all the parts ofthe work we hereby present.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. 3.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. 1.46 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Jan Janko, Dr., CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 3.41 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 342 kB