velikost textu

Toxicita směsí organických látek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Toxicita směsí organických látek
Název v angličtině:
Toxicity of Organic Mixtures
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Josef Reitmajer, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc.
Oponenti:
RNDr. Radomír Čabala, Ph.D.
prof. Ing. Karel Ventura, CSc.
Ing. Viktor Mejstřík, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc.
Id práce:
112571
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Analytická chemie (P1403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
6. ZAVER Cílem práce bylo testovat aditivitu chemických látek v rozdělovacím procesu mezi dvě fáze a porovnat koeficienty distribuce chemikálií K.;* pro různé molární zlomky směsi s indexem akutní toxiciý EC50 této směsi pro oligochaeta Tubifex tubifex. Byly studovány směsi průmysloých rozpouštěde|: benzenu, ethanolu, anilinu a nitrobenzenu. odchylky od aditiviý byly nalezeny u rozdělovacích koeficientů všech sledovaných směsí. Nejvýraznější v případě benzenu i ethanolu ve směsi benzen - ethanol, nejmenší změny byly zaznamenány ve směsi ethanol - anilin. Ze získaných výsledků vyplývá, Že rozdě|ovací koeficient K.;* S u měřených směsí chemikálií mění podobně jako akutní toxicita. Jednoznaěně je tomu v případě K.1* směsi benzen - ethanol. Lze předpokládat, Že tento parametr je použitelným deskriptorem změn chování akutní toxicity pro směsi látek' V druhé části práce bylo cílem zjistit, jak se rozdělení chemických látek mezi kapalnou a plynnou fázi mění s koncentrací a sloŽením směsi. Byly nalezeny změny v rozdělení složek směsí mezi kapalnou a plynnou fazi. Největší odchylky byly nalezeny u směsí benzen - ethanol a benzen - anilin. Žadné odchy|ky nebyly naopak nalezeny u směsi anilin - nitrobenzen. Nelze také lysledovat závislost rozdělovacího koeficientu na sloŽení a koncentraci roztoků jednotliv.ých směsí. Je však možné,že po zýšeníkoncentračního rozsahu experimentů by byly dostupné dalšíznalosti o chování těchto směsí. 22
Abstract v angličtině:
6. CONCLUSION The aim of this study was to test additiviý of chemical compounds in distribution process between two phases and to compare distribution coefficients K-;^ for different molar ratio of mixture with acute toxicity index EC50 gained on oligochaeta Tubifex tubifex. Mixtures of organic solvents ethanol, benzene, aniline and nitrobenzene were studied. Deviations from additivity were found for distribution coefficients of all tested mixtures. The most significant deviation exhibited benzene - ethanol mixture. The lowest deviations were observed for mixture ethanol - aniline. The results obtained indicate that the partition coefficient K.;* behave similarly as acute toxiciý. Definitely it is for benzene - ethanol mixture. It is possible to suppose that this parameter might be used for estimation of changes in acute toxicity of mixtures. The aim of the second part of the thesis was to study how distribution of chemicals changes with concentration and composition of mixture. Variations in distribution of mixture components beťween gaseous and aqueous phase were found. The highest deviations were found for benzene - ethanol and benzene - eniline mixtures. No deviation was found for mixture aniline - nitrobenzene. Deviations were not as significant as in first part of study. Dependences of distribution coefficient on composition and concentration of solutions of mixtures were not observed. 22
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josef Reitmajer, Ph.D. 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josef Reitmajer, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josef Reitmajer, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Radomír Čabala, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Karel Ventura, CSc. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Viktor Mejstřík, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 485 kB