velikost textu

Zvláštnosti pražského klimatu a jeho vztah ke znečištění ovzduší

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvláštnosti pražského klimatu a jeho vztah ke znečištění ovzduší
Název v angličtině:
Specifics of climate of Prague and its relation to air pollution
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Hošek, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Ivan Sládek, CSc.
Oponenti:
Mgr. Michal Žák, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Prošek, DrSc.
Id práce:
112564
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (P1301)
Obor studia:
Fyzická geografie (XFYZG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
1. Uvod Klima velkých měst je ýznamnou složkou života stále rostouci ěásti obyvatelstva, a proto je sfudováno se zvyšujicí se intenzitou. Velkoměsta maji své specifické mezoklima, krere se projevuje zejmáta vyššíteplotou a nižší vlhkostí vzduchu. Důvodem těchto klimaticlcých zvláštností je převládající nepropustný povrch, diky kterému dochází k urychlenému odtoku sráŽek, a umělým materiálům, diky nimž město funguje ve dne jako absorbér a v noci jako genenítor tepla. Dalšívlastnosti klimatu velkoměsta jsou ovlivněny především snižením albeda aktivního powchu, emisemi tepla, zýšením drsnosti povrchu a znečištěnímovzduší.Společně mají t5rto faktory vliv na teplotu a pole větru nad městskou oblastí' Cílem této pnáce bylo určit statistické charakteristiky pole větru a přízemní teploý : zástavbě na územl Prahy a jejich vaah kzatížen|lokalit znečištěním ovzduší. Prvním trokem bylo namodelovat a na základě dostupných dat verifikovat pole přízemního proudění -sd územím Prahy s použitim numerického modelu. Byly také počíttímydalšíproměnné jako ..rsř. směšovací výška' ktení je důležiým faktorem pro rozpýl škodlivin. Na ýpoěet -ludění nad městem navápa|o vyhodnocení tepelné bilance zastavěného aktivního powchu. ..:.rmu bylo pouŽito velmi rozšířeného schématu, které řešítento problém i pro velmi <:nplikovaný powch města. Vposlední ěásti pníce je vyšetřen vztah počítaných :e:orologických veliěin kměřeným koncentracím. Ke zpracování byly vybrány polutanty r<r-vššimpočtem měřících míst na území Prahy. Jedná se také o nejdůležitější zrrečišťující rr-. Vzhledem k dostupnosti dat a homogenitě ěasoých fud bylo pro zpracoviíLní vybráno reletí 1997-2006. V minulosti byla klimatografie Prahy popsána pracovníky črwrÚ @rocházka ď a1., * Klasifikace byla provedena Boěrovou metodou, za|oženo|Jnaana|ýze nejdůležitějších imrj pro tvorbu klimatu města. V pos|ednich letech byla klasifikace pražského klimahr t*c^a r. rámci grantu ,,Klasifikace podnebí Prahy (GA lJK)..' ukončenéhov roce 200l. Pro '*. :i..: s\ntetické mapy byly použity wsťvy průměmé rychlosti větru, odchylek průměmé t l:ř. : l-nr. odvozené z digitílního modelu terénu.
Abstract v angličtině:
I l::r,iduction -: _-::r: ;.inrate is an important part of life of rising number of people .." * ř: :-': :-: ..\:lh increasing and it is intensiý. Large cities have .--l'.--.: :'.::ll1' their specific mesoclímate that is by higher air temperature and _:- '- .i..-. :=lermeab'e lower humidiý. The reason is surťace, for which there is rapid runoff of precipitation, :. .: : -::=-::-s. rvhich causes the ciý and to absorb heat during the * : !-- l:: ::ler day and generate it during characteristics ofthe urban climate -.Ť: - iš::]:-\ of heat, increased :' ř -'! .: :::]'.:ence surface roughness #;:Tffi:":''::".n1:I1*: on the temperafure and wind Íield over the urban area. --: .: of this work was to assess statisticar characteristics j :- :-: :::rerature on the area of wind field and urban ofprague and its relation the air potution. The first step '- :ii-':::'-n and verification ofsurface wind field over the area ofprague ::-.*:1 :-.ťel. Furthermore, usrng a other variables were calculated such as mixing length and : L' -;tor' rvhich are connected "' to the air pollution. The wind field calculation was ' -.: :i Lisessm.nt of heat budget of built-up urban suďace. For that . :j::.]:: s;heme rvas applied, purpose' a which is capable to treat very complex suďace of the city. :; ::' :::1 0f the work' the relation In between carculated meteororogical -,1 _-rj Nljutant concentrations is variabres and explored. The mos : --:t::: :::easurement sires were chosen for the analysis. iffT,:":::ffJt:JitJ:T -:ir :: : :: :rogeneiry of time series, the serected data covered tre decad e rggT -2006. .: tJ:e past, a team from ČrrMÚ 1czech hydrometeorological instifute) . '-::: -.: Prague (Procházka et al., 1980). studied the The classificat'ron was carried -:-::'.. out using Boer,s ia-red on analysis of most important factors influencing -::-- i'irs' the classification the urban climate. In more of the crimate of prague was carried out in the framework .. j ::..'n*t ..Classification of of climate of Prague,,, Íinished in the year 200l. The resulting -.:.::J map rvas created using layers describing mean wínd speed, deviation :-:.:::ure and other layers of mean derived from the digital elevation model.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Hošek, Ph.D. 11.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jiří Hošek, Ph.D. 5.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Hošek, Ph.D. 265 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Hošek, Ph.D. 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Žák, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Pavel Prošek, DrSc. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 671 kB