velikost textu

Aktivizační formy a metody práce v chemickém vzdělávání v kontextu RVP - zaměřeno na přípravu učitelů chemie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivizační formy a metody práce v chemickém vzdělávání v kontextu RVP - zaměřeno na přípravu učitelů chemie
Název v angličtině:
Activating Methods and Forms in Chemistry Education Process in context of the Framework Educational Programmmes – aimed to Preliminary of Chemistry Teachers at University
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Marie Solárová, CSc., Ph.D.
Oponenti:
prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
Id práce:
112557
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
í. Úvod Za ci| své oráce jsem, vzdě|ávání v chemil na různých Yťl v}tvoření :i ší<o'nich" .uceleného přehledu o sifuact a sta\,u *"ňi.r' .u p.ou.ď*i...,'o.řay- já'uptamou."i modemich aktivizačníchmetoá, fo.em p.a.. u ňio'ř.att v-připravě V souvislosti s tím jsem se uěnouata u p.*i ueit.t,i chemie. ze.i;;il; ;á;ť""-ání vlilu, možností projektového Iizeni na chemické aplikacich v podobě nu:1Ť:1 ň!ňti.;;d*ve a up|atnění metod ueiteiri ctremie l-"u.p.ar.licl"yctr laboratorním experimentálním "'auň'"'.t' pffi. oa.i část práce je věnována téŽ ěiÍrnostem a. oálsň aktivizačnim vzdě|ávtni ve vztahu k stozkrírn chemického "tii*"n ůei**ich Pro praktické vyuŽití náněÚt.kti""i'";i'ňt.. .fu č'irurostípro celoživoftri vzdělávrírrí. uolatnění . podkladů krealizaci .u.!1ú'"h.'"i;kňh eŤi chemickém vzdotavrini, niírnětů a jednoduché experimen$ ;';;.ká.1 nápadů i návodů na méně tradiční oro vlastrri I*ó.utoňi'tiňl11ie v podobě něko|ika v|ozóných nráce doplněna volnýmr přítohami puuritaciz.lňóbz obsah práce se odvijí.od'ne p.oi.'ioňaňří*o,ti "zibos - učitelůchemie na Univerzitě didaktické a prakticke přípravy rarrove.v praze", ňi""á""eo..te l0 |et, ďe také ze zkušenosti' ktere jsem f"kdď#ňivJnu1i jiŽ zí,k;".l;;řpfuochrize;ici viastni p.i"g;gi.rc přes na sďedních Školách iiž od'roku myšlenek a závěru zi svých stati is'_ýj.d"*iiů'.r' t.p'ňa-.r'',?j'oi*TŤJj' o"',,, p.u*i uoauoir-ý-cř.cuíopo..n a sbomících seminářrj a konferencí zmezrnarodních 1ž let .2o00 _ ;ó;ó;;: iJňuu.l.y zaměřených na problematiku vzdělávaní' T}to článkv p..'p''ě,",?n# zvefeJňovat qisledky a mých didaktíc|cých proiektů a preonaaát 'Y.:tdt vyhodnoceni myšlenky ,,a movace v chemickém k diskusi odbomé a p.edágogicko;eřej;;;; vzděIávtni ňli#;"dobnou problematikou zabývá. 2. Souěasná situace a projekty ve vzdě|ávání Z rozboru současnésifuace ve vzdělávrirrí na nďich školách, převií'Žně gymnaziich, vyplývají teoretická l"ýchodiska p." programů, která se oroiewjí ;;i;;.;;im a citri rámcouých w.dělávacích u.moinostech;;l.;;;.. nov'ých trendů ao wutu, realbaci .vzdělávacího procesu' v zaváděni *oo"n,ď'Á..*od i v uplaÍrění ;etod ,obl.tti*it,o ýzkumu v prírodovědnéá vzdělávání. v" .i."áe .. které přijala Rada Ewoov.r, l-1,.,t",1".' *"'.gi.ty.i;í; ňř.,,řidělávrírri, vzdělávací systém především ň* !o-oň, iy,. r. v nasi republice nově orientován na utváření .o'*; i.iicň,'ych a univerzálně použite|ného souboru 3 kompetenci, jakoáo přenosného nuao'o'ti,.Jo"ednosti a.postdů, kter8 potřebuje Íffťť"jji'ffii.ffi,..ň:.l.h'+iá..''ď,.'' ffi-ři]'p.o ""poltoi .'. ho.,po[coo.ti., Pořeba změn v oohledu proces ve, vf.z1duje systémový přístup k všeobecným problémům. 1,'.aera".u.i 'nu |1(o1: ť::-o::jg^:.*I. . *s."i úkolů.V chemickém vzdělávaní to n","á'.i*"p."í.i!o"i..",," lil!!TíÍ:-:l,Íilft":::':x#.,.lil.";;yl.T"jfrI ;v.ti' experimentálni práci s teoreticý;i;";;ňy, nodnocením dosaženÝch vÝsledku. ;iil:" f""'"ťů.íji,jl!,il.j]T jiřffi''* j..i". |..t'. .i. ' ffiI projektového řízení./Lacko rsss ,ne práce věnoviíLna niist]inu teorIe zooa, ŇÉ;.;zoiiip.asiroua metod a forem projektoven1jjz9ni " .2006/ auplatnění ouecnych p.d,ů j.ř"-;;;ravě učite|ůchemie v samohém chemickém vzdělávání na faku|tě, tak projektového ryučovánín<31l]<9va " .'"l'Jt' ,ruí'iá111"r95er'" systému, např. v podobě i rs9z^K'ieijíši ibor a Švec20d3, Skalková 1995, |999 a 2007' Solrírov á Možnosti i produkty realizaci ,|g99.2003 a,ďff;; '** l993, Vatišová a Kasíková 2007/. rozmaniých vz-JúaulJi.řp.o;.ttu-v škol, od ZŠa eyÍnnilziíaŽ po,vysokoškolskou chemii na ruzných typech dokumentovány téŽ v samostátne říp;;:' učirelůchemie, isou lopsany a iriro'" l.iřji,inÍe"' ptact: broŽuře nazvané Aktivizace v chemickém vzdětdvdnt _ ponictq, , ,i,'ii,i,?',,,i,kp a netradičníexperimentv' doplněné nosičem CD,kteú postupně vznikla v roce 2007jako produkt kolektivu autoru pod mým vedením. 3. Průzkumy pojetí chemického vzdělávání Jak nďi učiteléchemie přijímají změny vpojetí vzdělávání, jak jsou připraveni na rca|izaci noých cílůa koncepcí ve vzdělávaní, speciríůně v chemii, zda se objevily nějaké pozitivní posuny a trendy vjejich pohledu navzdělávani za|ožené na žákovshých aktivitách v posledních letech, jsem se pokusila zmapovat na vybraných vzorcich učitelů škol, a s kterými jsem měla možnost přijit postupně do kontaktu. Můj průzkum je věnovarr materidlntmu vybavení škol a zabezpečeníýuky chemie moderními přístoji a didaktickou technikou, diúe ěetnosti zařazovón{ laboratorních experimentóln{ch aktivit do ýuky chemie a téžpruzkumu postojů a pohledu učitelůchemie na využitt aktivních metod próce v chemickém vzdělávrí'ni se zaměřením na projektovou ýuku' Na zák|adě shromažděných údajůz průzkumů a šeďení mezi uěiteli chemie na gymnaziích i základních školách v Praze a v někteých kajích Čech i Moravy v průběhu |et 2002 až 200,|, je provedeno vyhodnoceni získaných ýsledků' pro přehlednost uspořádaných do tabulek a grafir. Ze srovnání pťuzkumů v ruzných letech nebo v ťuzných regionech jsem se pokusila postihnout trendy l"ývoje pohledu a přísfupu učite|ůi škol k vzdělávání v chemii vzhledem k cilům RVP. Z uvedených přehledů, porovnání a vyhodnocení dotazníkov'ých i anketnich šetření vyplývá, Že můŽeme v posledních pěti až deseti letech konstatovat mimý kladný posun jak vpřistupu a pohledu učitelůzpraxe na modernizaci vzdě|ávimi vpřírodovědných předmětech, tďi i jisté ,,oteplení.. vztahů a chuti učitelůchemie zavádět, zkoušet a realizovat nové alr1ivizační metody práce ve vzdělávrírrí žráků. Velrni pozitivním zjištěnímje neubývající zájem učitelůchemie z praxe o různé druhy kurzu celoživotního vzdělávani v oboru, nabízené prostřednictvím vysokoškolských pracovišť a vzdělávacích pedagogických center v kajích a téžo elekÚonické formy rozmaniých vzdělávacich aktivit v chemii. 4. Praktické laboratorní činnosti a aktivity ve v'ýuce chemie Přírodovědné discip|íny jsou si velmi blízkéjak oborově' tak i v metodách a prostředcích, které uplatňují ve své rlýzkumné činnosti. Používaji totiŽ vždy souběžně empirické prostředky (tj. soustavné a objektivní pozorování, měření a experimenty) a prostředky teoretické (pojmy, hypotézy, modely a teorie). Každá z těchto sloŽekje přitom v procesu ýzkumu nezastupitelná, mezi sebou se navzájem ovlivňují a podporují. Proto především v chemickém vzdělávání plati, Že jeho neoddělitelnou součásti jsou praktické činnosti a experimentální aktivity laboratomiho charakteru. Z tohoto pohledu je diskutovitta otazka postaveni a v.ýznamu laboratomich aktivit žakův chemii v pracích nďich i zďrrarričnich autorů lKleěková 2006, Lichvarová 2006, Prokša a Jancová 200ó' Tóthová 2005; Heringlon a Nakleh 2003, Hanson a Wolfskill 1998, Bradley 1998/. Spolu s mnohými pedagogy a didahiky chemie jsem přesvědčena' že právě zajímavý rcálný chemický experiment dokaŽe nazomě a ve|rni účinněkonkretizovat slor.ní vyjádření mnoha abstraktních pojmů a propojit teoretické pomatky s prakticloými zkušenosÍni a tím usnadňuje žákům pochopit příčinya souvislosti i zákonitosti chemichých dějů. ''Vlastnoručně realizovaný experiment navíc nazorně odhalí spojeni chemie sjely okolního světa a běžným životem. Vždt' chemické látky získarréz přírodních zdrojů, veškerá farrna a flora na Zemi jsou produkE chemických reakc{, stejně jako látky' které používáme v domácnosti v kuchyni, koupelně, garáži, na zahradě, ale i v prumyslu či v medicíně.. A0ečková 2006/. Proti těmto logicloým zdůvodněním se však v našich současných podmínkách staví některá omezení vyplývající z reality školnív,ýuky chemie: nedostatek času, chemikálií a pomůcek či explicitni důraz na výuku chemie v kontextu každodenního živoÍa. Provádění školních .n.ii:g:n- je vŽ!v. spoJeno s určiým nebezpeČim, vyplývá z práce s chemika|iemi, z !:y,ů které ,. . možnosti poranění pň. praci , ,ki;;; ňol'no,ti poz.i* apod. Proto dodržování zásad bczpečnosii osobni povinnost kaŽdého učitele. ..;dň; zdravi při práci je treba povaŽovat za Pro splnění cilů přírodovědného. vzdělávaní, zakotvených v rámcoqých vzdě|ávacích programech, pro praktické1otřeby roce s kolegyní, Mg. H. Bohmovou, učitelů "t'e.i. il.:lct';#'.';;ďřd::ilv loňském ,.,tu"irv pudŘaci nazvanou Netraaiint z organické a praktické chemie lŠitcová, experiment! publikace obsahuje navolr vybranň Bóril;;; 20o7 - (samostaÍrá pfiloha 3)/. Tato I které se vztahují k aolikované.piat<ticŘe ;;tr;ffi;; jednoduchým ;;íu;;G;pokusům, i o.g*i.r.Jii,Ě,nii . ui"Jt'..ii, jórie,nJ'u*.uny'i fotografiemi, pripad}re vzorci či '.ut".rni.J*1'.i-,toue.nin. pořidily při prováděni a modif,rkací pát",.i lotografic|ý materrál jsme vdomácím prostředi. u.::Tl "-ř"íii"u".".91i na UK v Praze, PrF, případně i ryido"'u*' učitelůmposloužit oro naolnění cilů i"podklady, které jsme uvedly, mohou RVP.při *o,úe stornno vzděIávacího programu jak ziikladní, tak střednl vzdeiávani. z pro r'r.oi'd se uplahri a rozvíieiímetody kooperuti*i"r.'ř"iš*p.,,,n.nt.irni práce a samostatnosti Žálai l.u-,o]iuiauai,ouane' baá.,.r.te . činnosti, při nichž můsíŽáci pioi"ui..i'i.iu.i*' v.ýkonnost a efektivifu !.t"."e s|ovy aktivitu. Aktivnímu pitřupu '"."'L'*t, r.. n'ágíi"e"i, l. výuce chemie ;";;ňil -,rrrými ?-"i, ^|:'m}| by lileřija1la vl1ini.nr.**'Eil La vznk této publikace. za. motivaci í mnohé učite|i. /Šutcová, 2005/. nejenom nápady vděčíme kolegům a přátelúm katedry i z jných přírodověd.ecký"l:^o^.-*.eÉto'íň-rlnr. z naŠi u Ceské republice a na Slovensku /Crnáctová a kot. 2000. Ganajová zobs, řré'ctoíaa kol. 200l' Kolař 1996. 2002, Koloros 200ó, Lichvrirova a tot. )0ot, i.otsu' rothouá ióbj, sora,o"a Í)99 a20O5a dalši/ i učitelůze středních zriLtládnich it"r,-tt.í"'"'řeasnrlti a téŽ řadě kurzu vriírnci ce|oŽrvotního vzděláviírrí učitelůchemie na našem pracovišti v|etech 2005 _ 2007, syými keatl*ími nápady nám v neposlední řadě přispěli iél 'ú;.i experimentá|ní vzdělávaci einrrósti pri prip'aue na á-aptomanti učite|stvíchemie během své povolrini. .'"."9{"fii o'" * - téžrozšířeníelektronic\ich i Zimérem posfuen:^,:::b1 "ú..ilte písemných pomůcek pro qiuku o.rganické u p.ukti.k. chemie, nrímětu na jednoduché i netradični experimenty o".^.j:] žtíků, téždidalftikum chemie na přírodovědechých o. podporu chemického vzděIáválrí ale .p].*"šP -"|í:'* - á pedagogic|qých fakultách pro práci lysokoškolskými sfudentv ueitelswí s .t'.-ň. řňiňu,?. bvll lyuŽity jako doplňující materiály pro učitele z praxe,. účastrríky kurzri celoii-u.Jtního vzdělávri'rrí na nďí v pedagogic|oých vzdělávacích fakuttě nebo ..nt,..íl ei jsem byla spolu se spoluautorkami 'iil".'.r' školrí'rrr po celé republrce, kam uenem rJzďóí ]^)čol po,,^ujako 'juŽeb přednašek a semináfu s tematikou iiiiiiii,e -iiutovdnt, metodička a lektorka Aktivizace v chemickém vzdělóvóní, Netradičn{ ch emicke e4erineity: i,,2ií's 5. Aktivity ve výuce chemie pro rozvoj kompetencí a tvořivosti Ve snaze vymezit iednotlivé dnrhy a složky aktivní žií'kovsképráce v chemickém vzdělávání ve vztahu k ziskávanym ddJ;;;.ň, v disertačnípráci analvzovany z tohoto dovednostem a schopnostem jsou p"hl.d;.';;;odé činnosti a metody vyžadujíciřadu dovednosti, které lze v chemickém ""pi...."řšt#J.i"luu,a.1".n proviázaných kompetencí lze budovat "'o!ra"a,'il*"io"*.-. učitele. Bohaý prostor k ro1oJj vš9c! 9 .;íjJ woi*o't Žiíkůa motivovat k tvořivosti to,np.t.n.i.". vzá.;emně provfuaných vzLazich i souvis'ostech poskytuii eře.deYšlm st"r"i piái.ny -'jak'chemické, tak inierdisciplrrrární,a přírodovědného zamerini. ProjekÚové pokláďirn za jednu z nejprogresivne;si.t' 'y"í;;i;i,"č"ině kooperativní ýmové práce, proto .lti"i'"oiři.' ,n.,oo vedoucích k vlestrarutemu rozvo;t rozmaniých kompetenci, nebóť jej r'. u,ňt.tn't v odpovídajícím obsahu, rozsahu. a požadavcích na jakémkoli stupni školy od zakladního vzdělávrírri až po realizaci školních projektů v rámci vysokoškolské přípravy učite|ůchemie při uplatnění vlastní experimentální práce. Pro efektivní průběh projektové vyuky ve třídě je však nezbytné nejprve nacvičit jednotlivé dovednosti, jako komunikaci, rozvijení schopnosti učit se, zapojeni sociálni kompetence, samostatnosti i spolupráce při řešení problémů,či dovednost práce s informačními technologiemi. Nácvik těchto dovedností lze provádět postupně, na každém sfupni školy, např. prostřednictvim netradičních aktivit sfudentu v hodinách chemie, jaloýmí jsou skupinovó prdee, opravy chyboých teúů,próce s pracovn{mi listy, kooperativn{ řešení ťuzných informativních úko|ů, a mimo jiné i velmi zajímavé a oblíbenédidaktické hry' které v chemii posloužírozvoji dovedností potřebných pro řešení naročnějšíchukolů a čirností, které jsou po žácíchstřednich škol později vyžadovány při řešeníprojektů ve v'ýuce chemie. lZtkoste|ni+ Drahovzalov4 Šulcová 2007; Petty |996, ČněeÍa2007,Solarová 2003/. Nejzajímavějšíz didaktických her s cbemickou tematikou, na jejichž tvorbě se podílíma věnuji se ověřováni jiŽ několik let, jsou za|oŽeny na principu modiťtkací všeobecně zndmých stolních deskových úer (Člověče,nezlob se!, Pexeso, Bingo, Saz|cy a dostihy), Ip test{ků (typu kvizů, doplňovaček, ryškrtávaček, křížovek, sudoku, domina a chybov'ých textťl), karetních her typu kvarteto aj., či elektronicloých variant vědomostních soutěží známých z te|evize (AZ |<,tiz, Riskuj|, Kufr, Milonď), či prezentact s detektivn{m pótrdn{m chemického zaměření nebo s dramatizací chemic[ých dějů /Šulcová ako|. 2007l . Pedagogická tvořivost učitelůse v chemickém vzdělávacím procesu můŽe projevit vytvařením podmínek pro efektivní a zajímavou práci se Žaky, např. poúíváním inovovaných metod výuky (kooperativni a projekÍová v'ýuka), aplikaci multimediálních forem a vhodné didaktické techniky, speciálně elektronicloých pomůcek, eJeamingoých prosťedků a kombinovarré formy vzdělávaní při řešení naročnějšíchúkolůa projektů' nápadiým vybavoviirrím chemicloých laboratoří a uěeben, nl'ručínáplní laboratomích cvičenía v neposledni řadě téŽ permanentním sebevzdělávárrím a rozšiřovánim vědomosti učitelůo nové poznatky a dovednosti v teorii vyrčoviinía učení.Vlastnosti, ktenými se lyznačuje tvořivý učitel chemie' se více podobaji wořivosti herce' marražer4 režiséra,neŽ představě ,,seriózního vědce.. - přitom jsou ale specifické v tom, že se učitelovy tvořivé schopnosti uplatňují při řešeni pedagogichých situací ajeho objektemjsou Žáci. /Solrí'rová 2003/. 6.Závěr Aby nďi učiteléna nďich ZŠa SŠmohli připravovat a vzdělávat své žaky ve smyslu všestranně vybavených osobností pro 2l' stoleti, které jsou schopny flexibilně přizpůsobit aktuální poptávce svou nabídku na tÍhu práce a dokaŽí přitom prožítvšestranně plnohodnohý i a naplněný profesní osobní život, musí nejprve veškeré poďebné kompetence sami zvládnout, osvojit si, ztotoŽnit se s nimi a přijmout je za své. A cest4 vedoucí k tomuto cíli je otazkou celkových změn ve společnosti, v postojích, chovaní lidí a hodnocení ceny práce a lidské osobnosti, což je záležitostí doýkajícíse přinejmenším celé jedné generace. Pro to, abychom k poŽadovaným změniirn učinili alespoň pnní koky, nastaÍtovali je v hlavách' chovárrí i jednríní a postojich u našich žáků'je nezbytné jíŽ připravovat na ně posfupně nďe učitele. Závěry, které jsem získďa sými pruzkumy, odpovídajíposfupně se Íodíci zÍněně v myšlení učitelůa pojetí jejich přístupu k praxi v pozitivním smyslu. Snažilajsem se alespoň v rozpěti několika let od r. 200212003 zachytit markantní trendy vývoje v postojích a niízorech učitelůchemie. Za nejdůleŽitějšízjištěni z těchto pruzkumů pokládárn to, Že se prohlubuje a zvyšuje zájem učitelůo modemí způsoby práce, metody vzdělávani a jejich praktické aplikace, např. metody kooperativni a projektové ýuky, používani moderních studijnich pomůcek a elektronických prostředků v chemickém vzdělávaní i zařazovimj vhodných experimentu jako nedilné složky v modemě pojaté qýuce chemie.
Abstract v angličtině:
Summary í. Introduction The aim for my doctoral thesis makes the complete surway to the situation and state in chemistry education process in different school levóls and makes the research to modem activatin methods, forms and means of education in preparation and praktice of chemistry teachers. My work has been focused mainly on project methods and their effect to chemistry education. Next part has been focused on laboratory experimental activities and other activating methods and their use for fi.rrther education. Ťheséthesis have been completed by available supplements from years 2000 - 2008. It seems to be convenient for practicá use. There are implemented my proffesional activities - practical and educational teachers'preparation at Charles University - Faculty of Science and from my exDenence in secondary schools. In every chapter there are used ideas and thoughts from intemational conferences, discussion classes and from artickles in different magazines and volumes. 2. Nowadays suituatlon and projects in education After the conference in Lisabon in 2000 started in ouÍ country orientatlon to educational systém, mainly to forming bo|t qualification. That mean', that in chemistry education we need logical system based on skills, communication, team co-operation. experimental topics, public discussion and evaluation ofresults. Framing Educational Programmes (FEp) have been implemented into curricular documents of the Czech Republic since 2005 for all our schooli from nursery and infant schools beside primary, secondary arrd grammar schools as late as speciď and artistic schools recently. All that schools have had to prepar their own school Education programmes (SEp) according to FEP. In reguests of FEP are many pÍogram elements of Project.anagement That is why I wrote one part about project proceeding and education. As a suplement there is a topic - activating methods in chemistry education, games, school projects, unusual experiments (with CD). 3. Research of chemical education My research is focused on school equipment, educational technical equipmenq numer ofexperimental activities in chemistry lessons, project education and teachers'irt.r.rt * ur. aktive methods. The result of the research in Bohemian and Moravian schools is that during last 5-100 years there is only small innovation . The results are put into diagrams and graphs. 4. Practical laboratory activities in chemistry education I am convinced that an interesting chemical experiment is able to explain abstrakt ideas quite well arrd it can cornect toretical and practióal experience and impiove sfudents' knowledge in chemical process. It is important to emphasise everyday life in chemicď education, so in my experiments are used chemical substances which are taken from ttre kitchen, garden, garage, bathroom. Not only students but teachers should be active. 5. Activities in education and development of competentions and skills h my thesis are analysed different methods in relation with skills gaining competetions and abbilities in active students work. For this is important project education, work in groups and working sheets and educational games. Teachers'skills and ideas are esential. 6. Conclusion To be able to prepare students for the 2lst century, teachers must be skilled in using ďl important competetions arrd endose these ideas. This can be done through a lot of changes in our socieý and it depends on the whole generation ofpeople. That is why it is important to educate teachers permanently. And what I really appreciate is, that teachers really want to be educated, use and improve eJeaming, experiments, modem means of education as an integrate part of education. I believe the project education is necessaÍy to improve in all school levels' References The list of selected literature is presented at the end of this booklet.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 6.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 2.6 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 668 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 629 kB