velikost textu

Praktická a experimentální výuka v kontextu současného chemického vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Praktická a experimentální výuka v kontextu současného chemického vzdělávání
Název v angličtině:
Practical and Experimental Teaching in Context of Modern Chemistry Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Olga Mokrejšová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
doc. PaedDr. Markéta Pečivová, CSc.
Id práce:
112556
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Shrnutí azávěr Praktické aktivity, vlrodné pro efektivní v1iuku chemie, uvedené v této práci j sou: - ýuka vědecké metody práce - způsoby analýzy odborného dokumentu - vyuŽltí grafických organizérťr . twy úloh k rozvoji kritického myšlení - demonstračnía žákovské pokusy - praktické problémové úlohy a projekty - qýuka skupinové práce a rnýuka týmových dovedností Týo aktivity jsou zpracovány na základě teoretického studia a praktickýclr zkušeností, získaných během dlouholetéiro pťlsoberrí ve školsťví.Všechny byly postupně připraverry, použiťyve qÍuce a dále upraveny tak, aby co nejvíce přispěly k dosaženízanrýšiených cílů. V práci jsou zptacovány metody tvorby a vyLrŽití jednotlivých aktivit a doloželry příloharni. Dále jsou zpracovány metody praktické a laboratorní výuky a do1oženy přiloŽenou publikací. V publikaci Praktická a laboratorní qiuka clremie jsou uvedeny přehledné návody pro motivační,demonstraění i Žákovské pokusy a je navíc doplněna i návody a postupy pro práci s dokr-rmentem, která u nás zatím není (alespoň v nehumanitních předrněteclr) příliš běžná. Uvedené praktické postupy a metody práce, jsou-li vhodně použity, vedou k zachlvání rovnováhy mezi teoretickýnr a praktichým poznánínr. Ze všech těchto důvodůse domnívánr , že práce splnila svťrj stanovený cíl.
Abstract v angličtině:
Summary and Conclusion Practical activities suitable for effective teaching of chemistry mentioned in this work are: - scientific method of work - ways of critical analysis of scientific documents - graphic organizers used in learningprocesses - critical thinking development actiúiies - problem solving activities - project work - demonstration experiments - student experiments - group work exercises ., - team work teaching and building All activitiesare based on theoretical studying and practical resurts obtained by long teaching experience. The work is illuštrařeJ with examples of student work (see attachmerrts) and the book ..p.u"ti"ái-und Laboratory Teaching of Chemistrý', Triton Prague 2005. In the above mentioned.book are examples of motivation, demonstrations and student laboratory experiments, atong wlth examples of ior i"á"i'ing work with documents. The work wiďscientiÍic "x"r"is"s i"it. i, not u".y ot.n p.Ll".a in our schools yer, and because of this, ,.u"t practíce in this type of work, and encourágementio ".J ;;;h ;"*oi.r"# r""u "., do tlris.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Olga Mokrejšová, Ph.D. 561 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Olga Mokrejšová, Ph.D. 25.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Olga Mokrejšová, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Olga Mokrejšová, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Markéta Pečivová, CSc. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 633 kB