velikost textu

Biochemie ve středoškolském vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biochemie ve středoškolském vzdělávání
Název v angličtině:
Biochemistry in High School Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
RNDr. Milan Dundr, CSc.
Konzultant:
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Id práce:
112555
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Vzdělávání v chemii (P1414)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Shrnutí Závěrem lze konstatovat, že všechny stanovené cíle disertační práce byly splněny. Z analýzy výukových materiálů vyplynulo, že v současné době není na trhu vhodný ucelený výukový program určený pro podporu výuky biochemie na střední škole. Přestože existuje celá řada na internetu dostupných biochemických animací, jejich zpracování je vysoko nad rámec středoškolského učiva a často je k dispozici pouze v anglickém jazyce. Dotazníkové šetření ukázalo, že většina středních škol je dostatečně vybavena počítači i základním softwarem umožňujícím využití ICT ve výuce. Učitelé používají v hodinách elektronické prostředky, nejsou však k dispozici ucelené soubory využitelných biochemických programů pro středoškolskou úroveň vzdělávání usnadňující činnost učitele i učení žáků. Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, že učitelé by velmi ocenili výukové materiály k biochemii, zejména pak k učivu o fotosyntéze, citrátovém cyklu, metabolismech, dýchacím řetězci a proteosyntéze. Dotazníkové šetření též odhalilo nejproblematičtější úseky učiva biochemie. Na základě zjištěných skutečností jsem nejprve vytvořila studijní text určený pro středoškolské učitele, který tvořil základ pro dva výukové programy: „Biochemické procesy v lidském organismu“ a „Fotosyntéza v dynamických animacích“. Výukové programy jsou vytvořeny v programu Macromedia Flash Professional 8.0 a v aplikaci Microsoft PowerPoint 2003. Jsou tvořeny výkladovými PowerPointovými prezentacemi a flashovými animacemi, ke kterým jsou sestaveny odpovídající didaktické testy a didaktické hry. Programy jsou doplněny o didaktické poznámky, jejichž smyslem je usnadnit učitelům práci při využívání těchto prostředků výuce. Oba programy byly ověřovány na středních školách a následně modifikovány dle připomínek ze strany učitelů. Programy byly zařazovány i do výuky povinných předmětů v rámci navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství chemie pro střední školy akreditovaného na PřF UK. Připomínky studentů byly využity pro optimalizaci programů. Flashové animace a PowerPointové prezentace jsem použila jako podklad pro tvorbu tří distančních kurzů v prostředí MOODLE, které jsou určené pro výuku didaktiky biochemie na Katedře učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pro další vzdělávání učitelů chemie. Kurzy byly na katedře ověřovány a podle připomínek studentů i učitelů středních škol modifikovány.
Abstract v angličtině:
Summary In conclusion I would like to highlight the fact that I believe all aims were fulfilled. The results of the educational materials analysis show that there is none sufficiently suitable complex educational program on the market that could help teaching biochemistry at secondary schools. There are animations and presentations available on the Internet, but their level is far too high for the secondary schools. The animations are usually available only in the English version. The questionnaire investigation has shown that the vast majority of schools are equipped with basic computer instrumentation and other necessary equipment (data projector, screen) to be able to include the modern information technologies into the educational process. The teachers would welcome any teaching aids aimed on the Photosynthesis, Citric acid cycle, Metabolisms and Proteosynthesis. As the questionnaire investigation showed the most problematic parts of the biochemistry subject matter, I have prepared the educational text targeting these areas of biochemistry. This text was divided to form the basis for two tutoring programs: “Biochemical Processes in Human Body” and “Photosynthesis in Dynamic Animations”. The tutoring programs are composed of educational PowerPoint presentations and Macromedia Flash animations supplemented with didactic tests and didactic games. Both programs verified on secondary schools and later modified by teachers’ and students’ suggestions. It also contains didactic notes that simplify the work with the created programs. Prepared Flash animations and PowerPoint presentations were later used as a basis for the creation of three distant-learning courses used for the teaching of biochemistry on the Department of Chemistry teaching, Faculty of Sciences, Charles University in Prague. The courses were validated on the Department of Chemistry Teaching and later modified according to those who have gone through the courses.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 3.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 348 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Milada Teplá, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Milan Dundr, CSc. 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 639 kB