velikost textu

Geografie transformace maloobchodní sítě města Ostravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geografie transformace maloobchodní sítě města Ostravy
Název v angličtině:
The Transformation of Retailing in the City of Ostrava: A Geographical Analysis
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Id práce:
112554
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (P1301)
Obor studia:
Socioekonomická geografie a regionální rozvoj (XSOCG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Závěr Shmutí transformace maloobchodní sítě města ostlavy jako specifického případu postsocialistického města spolu s faktory pro dokončenítranzice.. o nové prostorové vzorce |oka|izace nákupních center a nových prodejních formátů orientovaných na motorizovan é zákazniky, kteři se stal i vítězi transformace o sortimentní úpadek, popřípadě opuštění tradičnich nákupních center v oblastech sídlištnízástar.b1'. ze socialistického obdobi o prostorová oligopolizace místního maloobchodniho trhu s potravinářským sortimentem nadnárodními maloobchodními řetězcl, kteří se stali vítězi transformace na straně nabídky o posíleníkonkurence mezi jednotlivými prodejními jednotkami potravin (např. konkurence supermarketů a diskontnich prodejen) o prtlstorol.á diferenciace prodejních jednotek ve struktuře jejich vIastrricwí (nadnárodní r.s. národní a místní maloobchodníci o h).permarketr' a nová nákupni centra přinášejí nové urbánní formy v podobě mono1unkčníchjednopodlaŽních objektů o ngl...e nrÓstské Íunkce na okraji současně zastavěného území,tj. komerčníareály s monlrtunkČnímishluk1' r'olně stojícíchprodejnich jednotek s Žádným prostorovým PÍ(rPoienín].jak firnkČním. tak fyzickým s okolní zástavbou resp. okolnímu méstskemu nr('srředí' o měnicí se nrěstský Žir'otní sti.l a časoprostoro\'évzorce pohybtl zákazniků ve městě púsr.t'ína změnu nákupnich cest a chol'ání zákazníků o i'r'n.ářeni tzr.. potrar.inových pouští v zóně individuální rodinné zásÍavby, tedy oblastí bez jakékoliv prodejni jednotky ve svém blízkémoko|í. . zt'yšování podílu trávení volného času v komerčním soukromém prostředi o postupný přechod prostor okolí prodejních jednotek z veřejného na soukomý vpodobě rozsáhlých parkovacích prostor pro automobily, resp. prodej komerčně atraktivních městských pozemků v jádru města nebo zóně tranzice
Abstract v angličtině:
Conclusions .{ eeoeraphical summary of the transformation of urban retailing in Ostrava as a specific erarnple of postcommunist city (i.e. factors for the accomplishment of the transition): o nerv sPatial paftern of localization of shopping centres and new ýpes of retail outlets (towards car bome consumer winners on the demand side) - o assortment decline or commercial bligbt of traditional shopping centres in prefabricated housing estates o spatial oligopolization of the local market in grocery retailing by intemational retail chains (winners on the supply side) o strengthening competition among different types of grocery retail outtets (i.e. supermarkets vs. hard discounts) o spatial differentiation of retail outlets in their ownership structure (international and national vs. regional and retailers) o new urban forms in urban morphology o new urban functions on the edge of the compact city (i.e. commercial areas with monofunctional retail clusters or Aee standing stores without spatial links both functional and morphological to surrounding urban space). o changing of urban life sýle and time-space pattems of moving peop|e in the city (changing shopping trips and shopping behaviour) o creation of food deserts in the zone of individual family housing a increasing spending time in commercial private space (concept .big box city perception' vs.'public city perception') o retail transition ůom public to private space (from street to big box)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Pavel Bednář, Ph.D. 3.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Pavel Bednář, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Pavel Bednář, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. 236 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 262 kB