velikost textu

Aktéři, stimulační a regulační mechanismy regionálního rozvoje – příklad Pardubického kraje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktéři, stimulační a regulační mechanismy regionálního rozvoje – příklad Pardubického kraje
Název v angličtině:
Actors, stimulation and regulation mechanisms of regional development - example of Pardubice region
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miroslav Smejkal, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Jan Vozáb, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Id práce:
112553
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (P1301)
Obor studia:
Socioekonomická geografie a regionální rozvoj (XSOCG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Hlavní výsledky a přínosy práce Přínosy této práce lze vidět jak v teoretické, tak i v praktické (empirické úrovní).Z hlediska teoretické části je důležitýmpřínosem analýza nejnovějších trendů ve rnývoji institucionálních teorií regionálního rozvoje. K nim patří zejména potřeba proaktivního zapojení veřejného sektoru do zvyšováníkonkurenceschopnosti regionu formou posilování inovačníhopotenciá|u a schopnosti učit se. V této souvislosti práce diskutuj e t1i otázky, které jsou v poslední době v centru zájmu instifucionálních teorií: a) nutnost územníblízkosti firem pro úspěšnýproces učení b) charakter vaahů mezi odvětvími c) úspěch mohou zaznamenat i jiná odvětví , neŽ ý ,která j sou Íazena mezi tzv. high-tech Na základě praktických zkušeností autora lze předpokládat, Že širšímu uplatnění institucionálních teorií v ČR bráni zejména 3 faktory: a)sloŽiý koncept institucionálních teorií b)podceňování v|astního konceptu institucioná|ních teorií, nepochopení role veřejného sektoru c) nedostatečná datová zák|adna DůleŽiým přínosem práce jsou typologie aktérůa nástrojů regionální politiky. První ýpologie uspořádává aktéry regionálního rozvoje podle měřítkové působnosti. K nim přidává typy nástrojů, kteými daní aktéřidisponují a dalšívýše uvedené parametry. Druhá typologie je provedena pouze pro podmínky kaje jako aktéra rozvojové po|itiky a ukazuje na moŽné dělení nástrojů, ktenymi kraj disponuje a které pouŽívápÍi realizaci sv'ých rozvojorných priorit. 6 V úvodu empirické části je provedeno pomocí 2 metod hodnocení transformační úspěšnostiPardubického kraje ve srovnání s ostatními krajiCR; . metoda, která se soustřeďuje zejména na vyuŽití údajů kaŽdoročně poskytovaných ČSÚ Se snahou postihnutí maximální délky časovych řad a vyuŽívá re|ativně většípočet ukazate|ů . metoda, která je zejména postavena na vyuŽití dat ze SLBD 1991 a2001 Tab. l: Výsledky porovnání metodických přístupů měření transformačníusDeŠnostl ranslormacnl Pha StC JHČ PLK KVK ULK LBK Průměr celk.2006 2,17 6.61 4.33 12.75 12,08 7.25 CTU oořadí 1,00 aa +.J J 2.00 t2.67 6,00 Rozdí| abs. 0,15 I,l6 2,34 1,42 0,59 t,25 .IKK PAK ýYS IHM OLK LLK VISK Průměr celk.2006 6,92 8.17 9.83 8.17 12,42 9,50 I t.75 CTU pořadí 6,00 9,33 10,00 5,67 12.67 9.00 tt,67 Rozdíl abs. 0,92 l,16 0,17 t50 0,25 0,5 0,09 Při porovnání vysledků obou metod (za rok 2006)|ze vidět poměrně obdobné výsledky. Ty prokazují poměrně významnou po\arizaci (transformačníúspěšnost krajů) ČRve směru západ _ vychod. Z hlediska qývojov'ých tendencí jsou na jedné straně kraje s neustá|ým zlepšováním jejich pozice (Středočeský, Plzeňský a Pardubický kraj), na straně druhé kraje, jejichž pozice se zhoršuje (Karlovarský, Ustecký a Z|inský). Velký propad stá|e zaznamenávaji oba ,,pánevní.. kraje - Ústecký a Karlovarský. U ostatních krajů jsou ýs|edky kolísavé(včetně Prahy). Největšírozdíly jsou v případech Plzeňského' Jihočeskéhoa Jihomoravského kraje' kdy jde vesměs o kraje,jejichŽ hodnocení vycházi hůře podle prvé metodiky. Kapitola 9 jako klíčovákapitola ce|é práce byla zaměřena na aktivity přímo vykonávané Pardubickým krajern jako subjektem. V prvé řadě by| proveden výběr těch nejdůleŽitějšíchaktérůovlivňujících přípraw arealizaci po|itiky regionálního rozvoje Pk (ako subjektu) v spočívající ana|ýze četnosti zastoupení subjektů v pracovních skupinách pro přípravu programových dokumentů a v dalších aktivitách slouŽícíchpro stanovení rozvojových priorit kraje. Následně byly takto získanév.ýsledky prověřeny a upřesněny pomocí metody SNA (socia| network analysis). Jako klíčoví aktéři, kteří spolupracují s Pardubickýrn krajem při přípravě jeho politiky regionálního rozvoje by|y vybrány následující subjekty: r Poradenské firmy - RRA Pk, REDEA' OHGS . Úřad práce Pardubice o Univerzita Pardubice . Krajská hospodářská komora Pardubického kraje o Regionální pobočka agentury CzechInvest v Pardubicích r Koalice nev|ádek Pardubicka (KONEP) Výsledky potvrdily hypotézu stanovenou na začátku práce, Že Se v Pardubickém kraji vykrystalizovalo poměrně úzkéjádro subjektů, které jsou velmi intenzivně zapojeny do forrnulací rozvojových priorit kraje. Specifikou kraje je poměrně vysoký podí| zapojení poradenských agentur. V dalšíčásti bylo charakterizováno prostředí vlastního Pk, ve kterém vzniká a je vykonávána po|itika regionálního rozvoje. odděleně by|a popsána pozice odboru strategického rozvoje kraje' resp. oddělení regionálního rozvojejako garanta za přípravu area|izaci této politiky a fungování politické reprezentace Pk ve vztahu k politice regionálního rozvoje. V případě oddělení regionálního rozvoje byla zdirazněna nezbýnost stability pracovníků jako důležitého parametru pro úspěšný qikon těchto činností.U popisu role politické reprezentace Pk bylo názorně ukázáno, jak výrazně se proměni|o uplatňování této politiky na zák|adě personá|ních změn v jednotlivých volebních obdobích krajské samosprávy. Tím lze jen potvrdit důleŽitost neformálních jednání, kontaktů a důvěry v této oblasti. Dalšíčást se věnovala nástrojům' který Pardubický kraj vyuŽívá pro zajištění sqých aktivit. V prvé řadě by|a provedena ana|ýza rozpočtu Pk od roku 2002 do roku 2006' a to v členění: . celkové výdaje včetně dotací o celkové ýdaje bez přijaých dotací o celkové rnýdaje poskýnuté subjektům v,územi Pardubického kraje (mimo krajských příspěvkorných organizaci). Z ana|ýzy vyplývá, Že se Pardubický kraj doposud soustředil zejména na zajištěníaktivit spojených se sým majetkem a na podporu aktivit ostatních subjektu v územímu přílišzdrojů nezbývalo. Toto zjištěnípotvrzuje vstupní hypotézu vyslovenou v úvodu práce. Tab.2:: Růsto tendence iednotliwch wdaiowch skupin Růstové 0Á2003/ Výdaje pod|e 2002 2003 2004 Vo2004l jednot|ivých 2002 2003 kapitol (Kč) celkem celkem celkem ceIkem vÝdaie 2 t56229^40 5 985 334.86 277.58 6260 606,68 104.60 výda|e bez dotaci 623 t29.40 1382 699.54 221.90 I 835 090.53 t32.72 % z celkových vÝdaiů 28.90 23.t0 29.31 vÝdaie navenek s4 738.4s tt7 349.26 214.38 t8s 478.42 l 58.0ó 7o z celkových vÝdaiů 8.78 8.49 l0.ll 7o z celkových výdaiů bez dotací 1 <Á r.96 2.96 Výdaje podle 0Á2006l 2005 yo2005/2004 jednotlir{ch 2006 2005 kapitol (Kč) celkem celkem celkem výdaie 6 898 536.09 l 10.19 7 691 991-18 I I 1.50 vÝdaie bez dotací 3 139 081.10 171.06 3 605 758.45 l 14.87 oÁ z ce|kových vÝdaiů 45.50 46.88 výdaie navenek 791 639.41 426.81 859 818.69 108.61 %o z ce|kových vÝdaiů 25.22 t? R5 o/o z ce|kových výdaiů bez dotací 11,48 I l.l8 Zdroj: Závěrečný účet Pardubického kraje, roky 2006, vlastní výpočty Následovalo srovnání kvality přípravy a implementace vybraných dotačníchprogramů kraje, a to jak poskyujícíchkrajské dotace, tak napojených na evropské finančnízdroje. Výsledkem tohoto srovnání je mj. ijejich typologie a motodika pro jejich hodnocení. Tab.3: Typologie skupin vybraných dotačníchprogramů Pardubtckého krate Skupina Zací|ení programu Relevance Citlivost výběru projektů programů Grantové Příliš široké nlzsl Různá. Pokud je snaha o programy citlivější přístup. projevuje kraje se spíšepouze rozhodnutím o podpoře/nepodpoře projektů neŽ diferenciací výše oodoorv Grantová Nízká absorpčni vysoká Různá determinována však schémata kapacit4 moŽná malým počtem projektů k administrativní podpoře složitost SROP Bez větších problémů vysoká Pouze na úrovni ýběru na úrovni projektů. nikoli poskýnutí relativní výše dotace NejdůleŽitějšíml"ýstupem závěrečné části věnované nefinančním nástrojům jsou dvě případové studie představující 2 aktivity ztéto oblasti (integrovaná řešení v oblasti cestovního ruchu a TechnoPark Pardubice). Tento v.ýběr dokumentuje jednu aktivitu, která by v rámci určitémodifikace mohla bý aplikovatelná i v jiných krajích a vjiných odvětvích a da|šíaktivitu, která je za|oŽena na specifických podmínkách Pardubického kraje a je tedy po procesní stránce neopakovatelná. Závěremje nutno konstatovat, Že práce se pokusila podchytit velmi široké spektrum problémů,které je spojeno s fungováním krajů jako re|ativně nových a důleŽiých subjektů regionálního rozvoje v ČR. Autor se snaŽi| vyuŽít zejména své dlouholeté praxe zpráce na Krajském úřadu Pardubického kraje. Proto jsou mnohé údaje za|oŽeny na jeho osobních zkušenostech a názorech na danou prob|ematiku. Některá témata však mohla být jen naznačena a mohou tak bý v.ýzvou pro dalšípráce v této ob|asti. l0
Abstract v angličtině:
Main results and benefits of work Benefits of this work can be seen both in theoretical and in ernoirical level. With respect to theoretical part the analysis of the newest trends in development of institutional theories is very important benefit. The need of proactif engagment of public sector into increasing of competitivness of region by form of strenghtening of inovation potencial and ability to learn is part ofthese trends. In this connection three questions are discussed, which are in centre of interest of institutional theories in the last time: a) necessity of territorial proximity of firms as a condition for successfull process of learning b) the character ofrelations among sectors c) other sectors than high-tech sectors can be prosperous on the basis of practical experiencies of author can be possíble to suppose, the 3 factor impede to wider application of institutional theories in Czech Republic: a) complicated concept of institutional theories b) underestimating of concept of of institutional theories, misunderstanding of function of public sector c) insufficient data base Typologies of actors and instrurnents of regional policy are important benefits of work as well. First typology ranges of actors of regional development in compliance with scale activities. Types of instruments disponible to these actors and other parameters are added. The second typology is made only for conditions of region as a actor of development policy. This typology shows possible dividing of instruments disponible to region and used by region for implementation of its development priorities. Eva|uation oť tranformation fruitfullness of Pardubice region in comparison to other regions is made by means of 2 methods in introduction of empirical part of work: o method using of data annually provided by Czech Statistical Office for setting up of time series with maximum duration with relatively more indicators (in table 1 - total average 2006) o method using mostly data of census 1991 a 2001 (in table I - TTF range) Tab. l: Results of comparison of methodological approaches of measuri of tranformatio fruitfullness on lTultlullness Pha stc JHC PLK KVK ULK LBK Iotal lverage 2006 t.7 5 2,17 6,67 12.75 12.08 7.2s ITF ranse 1,00 2.00 I1.33 12,67 6.00 Differ. abs. 0,7 5 1,16 2,34 | 4') 0,59 1,25 {KK PAK YYS IHM )LK 7-LK VISK Total average 2006 6,92 8,17 9.83 8. l7 t2.42 9.50 11,7 5 fTF range 6.00 s?? r0,00 t2.67 9,00 t1.67 Differ. abs. 0,92 1,16 0,ll 250 0,25 0,5 0,08 Analogous results can be seen in comparison of both methods (in 2006 year). These results shows relatively important polarisation (tranformation fruitfullness of regions) in direction west - east. In term of development tendencies regions constantly improving their position are on the one side (Středočeský, Plzeňský and Pardubický region) and regions with deteriorating their.position on the other side (Karlovarský, Ustecký a Z|inský)' For Ustecký and Karlovarský region ve can stated large flop. The results for others regions (including Prague) are unstable. The largest differences can be seen for Plzeňský, Jihočeský and Jihomoravský regions (regions with worse results according to first method). Chapter 9 (key chapter of whole work) is focused on activities meade directly by subject Pardubice region. First, the selection of the most important actors influencing of designing and implementation of regional development policy of Pardubice region (as a subject) was made. This selection consisted in analysis of participation of particular subjects in working groups making up for preparation of programmes of development of regions and in other activities serving for definition of development priorities of region. Results were subsequently examined and specified by means of method of social network analysis (SNA). The following subject were marked as a key actors cooperate with Pardubice region at preparing of regional development policy. o consultant firms - RRA Pk, REDEA, OHGS o Employment Offrce Pardubice o University Pardubice r Regional Economic Chamber of Pardubice region o Regional branch of Czechlnvest in Pardubice o Coalition of NGOs (KONEP) Results confirmed the hypothesis on the start of work about creating of narrow group of subject very intensive connected to designing of development priorities of region. High proportion of consultant firms is specific for Pardubice region. In following part the background of subject Pardubice region, where regional development policy is prepared and implemented was characterised. The position of department of strategical development and regional development section (as a garant for preparing and implementation of this policy) was described. Function of self- government of Pardubice region (in relation to this policy) was analysed as well. In case of regional development section the imperative of stability of staff as a important parameter for high- quality exercise of these activities was pointed out. In case of political representation big break in applying this policy in terms of personal variations in electoral terms was showed. Therefore it can be confirmed the importance of informal negotiations, contacts and trust in this field. The further part was devoted to instruments used by pardubice regions for ensuring its activities. First, the analysis of budget Pardubice region for 2002-2006 year was made - in followine structure: o total expenditures including subsidies o total expenditures without accepted subsidies o total expenditures provided to subjects on territory of Pardubice region (except allowance organisation of subject Pardubice region) - expenditures ,,out". We can state, that Pardubice region concentrated (concerning financial support) on ensuring of activities connected with its property and it has a few financial resources left for supporting of activities on its territory. This finding is in accordance with hypothesis on the start of work. Tab.2: Tende lcs of WI h of individual of expen ditures Groups of Y,2003/ o/o20041 2002 2003 2004 expenditures 2002 2003 (Kč) total total total Total exnenditures 2 t56229.40 5 98s 334.86 277.s8 6 260 606.68 l04.ó0 Expenditures without subsidies 623 129.40 1382 69954 22t.90 l 835 090.53 132.72 7o oftotal exDenditures 28,90 23.10 29.31 Expenditures ..out" s4 738.4s lt7 349.26 2t4.38 185 478.42 l 58.0ó % oftotal expenditures 8.78 8,49 t0.l I oÁ of total expenditures without subsidies )\A r.96 2,96 Groups of 0Á2005n004 yo2006/ 2005 expenditu res 2006 2005 (Kč) total total Total exDenditures 6 898 536,09 I 10.19 7 691 99t.18 l I l.s0 Expenditures without subsidies 3 139 081.10 t7 t.06 3 605 758,4s 114.87 o/o of total expenditures 45.50 46,88 Expenditures ..out" 79r 639.4r 426.81 859 8l8.ó9 l 08.61 % oftotal exnendihrres )5)') 7? RS Yo oftotal expenditures without subsidies l1.48 I l.l8 Source: Closing account of Pardubice region, years 2002 - 2006, own calculations The comparison of quality of preparation and implementation of selected subsidy programmes of Pardubice region (both ,,in house" and join on structure funds) was followed. Their typology and the definition of methodology for their evaluation is result of the comparison. Tab.3: Typology of groups of selected subsidy programmes of Pardubilce Group of Aiming of Relevance Sensitivity of choosing of nroprammes Drogramme proiects Grant Too wide Lower Different. More sensitive programmes approach can be seen only in of region decision about providinýnot providing of subsidy (no differentiation of relative amount of subsidv) Grant schemes Low absorption High Different, but determined by capacity, small number of projects possible excessive system comolexitv JROP Without big High only on level of choosing of problems Not on level of projects. providing of differential amount of subsidy 10 Two case study are the most important output of final part devoted to nonfinantial instruments. These case study desribe two activities from this section (integrated solutions in field of tourism and TechnoPark Pardubice). This choosing prove by existence of one activity, which (after modification) could be aplicated in other region and another activity specifical only for Pardubice region and řhen unrepeatable. On the conlusion we can state, that the work attempts to analyse very wide spectrum of problems connected with functionning of regions as a relatively news but important subjects of regional development in Czech Republic. Autor tried to use his long time practice from working on Regional Authoriý. Therefore he used lot of statements based on his personal experiencies and opinions. But some themes could be only indicated and they have to be challenge for further works. Literature HAMPL, M, BLAŽEK, J., ŽiŽALoVÁ, P. (2008): Regionální qývoj: faktory - mechanismy - procesy. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regioná|ního rozvoje, Praha 2008. V tisku. SMEJKAL' M. (2008): Program rozvoje kraje: nechtěné dítě nebo uŽitečný pomocník ?, Geografie - Sborník ČGs 1 t:, s. 34 -47 . 11
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Smejkal, Ph.D. 852 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Miroslav Smejkal, Ph.D. 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslav Smejkal, Ph.D. 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslav Smejkal, Ph.D. 1.77 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Milan Viturka, CSc. 1.87 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 240 kB