text size

Zástavní právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Zástavní právo
Titile (in english):
Law of Lien
Type:
Dissertation
Author:
JUDr. Jiří Hermann, Ph.D.
Supervisor:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Opponents:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
Thesis Id:
11255
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Jurisprudence (P6801)
Study branch:
Civil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law) (OBCANSKE)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
02/07/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Disertační práce – Zástavní právo Mgr. Jiří Hermann Zástavní právo je základním zajišťovacím institutem, jehož význam je prověřen dlouholetou tradicí jeho užívání. Za tuto dobu prošlo zástavní právo řadou modifikací, které ho přizpůsobovali ekonomickému vývoji až do té doby jak ho známe dnes. A i když se právní úpravy zástavního práva liší s ohledem na jejich konkrétní vývoj v tom kterém státě, jeho základní principy, funkce a tedy i smysl jeho zřízení zůstávají stejné již po staletí. Význam zástavního práva jako zajišťovacího institutu podporuje zejména vysoká míra jistoty, která je jeho zřízením věřiteli. Právě díky tomu je zástavní právo jedním z nejvíce užívaných zajišťovacích prostředků, a to celosvětově. Cílem práce je učinit průřez velmi rozsáhlou a na mnoha místech komplikovanou úpravou zástavního práva a navrhnout de lege ferenda, novou úpravu, která by zejména zpřehlednila dosavadní ustanovení a zvýšila by jistotu věřitele. Jedná se o velmi široké téma. Vzhledem k obsáhlosti jednotlivých institutů zástavního práva je práce koncipována jako komplexní pojetí zástavního práva jako zajišťovacího prostředku. Tato práce by měla čtenáře obeznámit s principem fungování zástavního práva a upozornit ho na problematické pasáže této úpravy. Na mnoha místech je úprava zástavního práva nejasná, což znesnadňuje jeho využití v praxi. Na takováto místa se snažím poukázat a navrhnout možné řešení, které by bylo v souladu s právním řádem a současně bylo uživatelsky příjemné. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část je zaměřena na stručný úvod do problematiky zajišťovacích prostředků. Druhá, a to stěžejní část práce je zaměřena již konkrétně na zástavní právo. Problematika zástavního práva je rozdělena do několika kapitol, tak aby orientace v dané problematice byla co nejpřehlednější. Jak je tomu ve všech oblastech práva, výklad každého právního institutu je vhodné uvést historickým exkurzem do minulosti, na základě kterého se seznámíme, jak se daný institut vyvíjel s plynutím času. Zástavní právo není výjimkou. Jde o již v dávné minulosti hojně využívaný zajišťovací prostředek, jehož kořeny sahají až do starověkého Říma. Reflexe historického vývoje je vždy užitečná. Vzhledem k tomu, že je nyní přijata rekodifikace soukromého práva (zák.č. 89/2012 Sb.) je nutné zohlednit obsah tohoto do značné míry kontroverzního zákona, který obsahuje velké množství nové úpravy, a to jak ohledně terminologie, právních institutů, tak i chápání občanského práva jako celku. Vzhledem k tomu, tedy můžeme srovnat současnou právní úpravu nejen s úpravou minulou, ale také s úpravou, které pravděpodobně vstoupí v účinnost dnem 1.12014 a zhodnotit tak, jestli se zákonodárci poučili z minulých chyb, zda je inspirovala praxe a jestli tak navrhovaná právní úprava reflektuje potřeby současné úpravy zástavního práva, popř. zda bychom mohli navrhnout úpravu jinou. Další variantou je ponechání úpravy současnou, popř. s určitými modifikacemi. Třetí kapitola je věnována zahraniční úpravě zástavního práva. Inspirací českému právnímu řádu v oblasti právní úpravy zástavního práva může být zahraniční úprava. V souvislosti s vývojem našeho právního řádu, jako právního řádu kontinentálního práva, je vhodné inspirovat se podobnými právními řády. Vhodnou inspirací, tak může být německá právní úprava, i značně vyspělá slovenská právní úprava zástavního práva. Co do jednotlivých institutů je vhodné zohlednit i instituty, které se vyskytují v anglosaské právní kultuře “ například oblast tzv. „plovoucí zástavy“. Čtvrtá kapitola, která tvoří závěr práce, pojednává o jednotlivých částech platné právní úpravy zástavního práva v České republice s ohledem na chystané změny a na judikaturu, která je v této oblasti významným zdrojem výkladu. Závěr práce přináší celkové zhodnocení úpravy účinné ke dni uzavření této práce, zhodnocení úpravy obsažené v Novém občanském zákoníku (NObčz) a návrh úpravy de lege ferenda.
Abstract:
ABSTRACT Disseration thesis – Law of Lien Mgr. Jiří Hermann Law of Lien is basic form of security interest which importance is proved by long term tradition. During time the Law of Lien was modified which reflected economic development which result to the current modern state. Even if legal regulations of Lien are different with respect to the concrete developmentu in each state, its basic principles, functions and its meritum are same for the centuries. Importance of the Law of Lien as security interest is emphasized namely by high level of security which is given to the Lien Creditor. Because of this reason is Lien one form the most used legal security interests in worldwide respect. The Objective of Thesis is to summarize the very wide and complicated regulation of Lien and suggest de lege ferenda new regulation which makes the institutes more clear and increase the security of the Creditor. The theme of thesis is very wide. In respect to volume of relevant institutes is conception of the thesis as complex view on Lien as the security instrument. The Thesis shall explain with principles of Lien and raise the problematic topic. In several cases is regulation of Lien unclear which cause the application troubles. The thesis is pointing out such topics and suggests possible solution, which is in accordance with Law and also would be friendly for users. The Thesis is divided into four basic parts. First part is focused on brief overview into Security interests. The second key part is focused directly on Lien. Issues of Lien are divided into several chapters because of easy orientation. As it is similar to the all areas of law it is appropriate to start the explanation regarding each legal institute by historical overview, which allows understanding of its modification overtime. Lien is not exemption. Even in far history was frequently used which origin leads to ancient Rome. With respect to the fact that new codification of the private was admitted (Act No. 89/2102 Coll.) is necessary to take in consideration the content of this relatively controversy Code which contains significant part of new regulation as terminology, legal institutes and also understanding of Civil Law. We thus cold compare legal regulation which is currently in force with law which comes into force 1.1.2014 and evaluate how the lawmakers take inspiration from past mistakes, if the real legal life was considered, if proposed regulation reflects current needs and also if another law shall be proposed. Another variant is to leave current law in force and eventually modified it. The Third chapter is dedicated to foreign regulation of Lien which could be also inspiration to the Czech legal system. In relation to our legal system, as system which of continental law, is useful to get inspiration from similar law orders. Useful could be German regulation or developed regulation of Slovak Republic Lien Law. Regarding institutes shall be considered also Anglo-Saxon legal culture, e.g. Floating charge. The Fourth chapter form the end of the thesis and is related valid legal regulation of Lien in the Czech Republic with respect to proposed changes and to judicature, which is important and valid source of explanation. The final part of thesis makes evaluation of regulation valid to a day when the work was executed, evaluation of regulation in New Civil Code and suggestion de lege ferenda.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Jiří Hermann, Ph.D. 918 kB
Download Abstract in czech JUDr. Jiří Hermann, Ph.D. 63 kB
Download Abstract in english JUDr. Jiří Hermann, Ph.D. 63 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 382 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 31 kB
Download Opponent's review JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. 114 kB
Download Defence's report 180 kB