velikost textu

Mercury speciation determined by thermo-desorption analysis at two sites contaminated by mining

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mercury speciation determined by thermo-desorption analysis at two sites contaminated by mining
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Marie Hojdová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Mgr. Tomáš Navrátil, Ph.D.
Oponenti:
prof. Ing. Luboš Borůvka, Dr.
doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Konzultant:
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Id práce:
112541
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Aplikovaná geologie (P1202)
Obor studia:
Aplikovaná geologie se zaměřeními (XGEOLAP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT l'lisror.ické dobýváni rlrtti pigdst,avqe lrtozbu prrl Životní prrlstřr:dí díky vystlkýtn ko|lcclltlaeinl l'|g tlbsaŽclrých v hluširrě. Ve střednich ť.cchách by|y rudy H8 těŽcny po viťť neŽ l 50 let, avšak nrim konnnrittacc rtutí v okolí bývalých do|ú <losud studována ncbyla. (.ílcm prácc bylo tlctailně prostudovat nrateriál hald, představujíci moŽný zdroj kontanlirrace, odlradntlut jcjí luzsah v úulníoblasti a porenciálni nrobi|itu llg v ntateriálu hald a v pitdáoh. Za účelenrurtoní Hg specií v pcvných vzorcíclt byla propr.acována metoda tenná|ní tlcsorpcc v kombrnaci s ICP-O[|S (1 DA-ICP-OES). Matcriál haltt byl vzorktlván na dvou těŽebních loka|itách, Jedtrvá hora a Svatii. V těŽcbrri oblasti Jcdrrvá hora byly orlcbúny tři půdníproÍi|y s rúznou ntirou koittatrrinace (tlva půdní .l.DA pr<rli|y silně a jedon pr.otil s|abě ov|ivněný těŽbou). Pomooi byla vytvořerla daLabáne tcrnlo.tlcsolpčlrír:hkřivek chcnrických sloučcnin Hg a r.olbrenčnich materiálů pro srovrláni s přirurlnirni vzot*y. \, ntatcriálu halrl i v pudách r, okolí dolů byly narrtěicrry vysoké kottcenu.acc Hg (> I20 pg.ts,1 rcsp' l0pg'g-|). Nejvyšši koncclltraoc }{g vpůdách byly zjištěny vorgano-nritretálních lrr.rrizt,rntoch konccntracc l'tg v Ah horizonteclr ncŽ v organiokých byly pozorovány Alr' VyŠší r,e všcclr studova|rých pudáoh a poilobné výslcdky z ob|asti Přjbranrska uvárlějí i dalši autoři. '/'Já sc, Že k rrlz-dilnýnr konocntmcínr v orga|lických a Ah htrrizontcch by lnohl přispivat poklcs |-lg dcpozice, a to v Iegionálrrítlr nrěřitku' Mater.iál lra|<| tlbsahtlvaI ltg převáŽně vc lbrntě cinabaritu (> 80%). Mcnši část z ce|kové l.lg (< | 4.7") byla určena jako Flg vázarrá na povrch mirrerálnich ěástic, jako jstlu F.e-oxyhytlroxitly rrcbtr jilové rrrincrály. V poltlvnáni s nrateriálem hald bylo ponrěrrré zastoupctrí l{gS v půdách nrcrrší(ó0.tl0%)' Přcsto pridy silrrč'ov|ivněné těŽbou obsahovaly řlgS ve všech pů<tních holizolrtech a Ílg(|l) sorbovaná na povrch nriIlerálrríoh částic tvořila rncnši část celkové Hg. l,udy slabě ovlivrtěné těŽbou obsahovaly l|gS pouzc Vtrrgano.trtlrtctálnín horizontu, etrŽ pravrlěpodobrlě odráží rozšířcni částic cinabaritu lrěhent téŽby Itcbo zpracováni rud. V rrrinclálnich htlrizorrtcclr pud slabě ovlivněrrých těŽbou by|a tlg přitonrrra výhradně jako l.tg(ll) slabě vázaná na minorálni částicc. (.irrabarit (l.|gS) 1c l púrlách relativné stabilní, jcho rozpustllost je onlczclla a je hansponován pÍcváŽrrě r,c lilrrrrč částic' NapItlti tonru Ilg(|l) sorbovaná na půdníčásticejc víoc nrobilní. ll]uŽe být n.alrs1()rltloválrir lla Vys()cc toxickou nlcthy|.Hts a přcdšta\,tÚť tak ptrtcnctáltri nziktr 1lI.tl Životni prostřudi' Výslctlky pracc naznačily. ze pouZiti 'l.DA-l(.t'.()t]S su ztlá být r,ltodtte pltr r.rrzlišerti Hg sultidu. kovové l1g a I{g r'ázanó na organickou hnrotrr' ltlerrtllikace Hg vázané rta pilr'rchu nrinenilních čásLic je nroŽrrá, ale rcZ|išenínrezi 1cdrrotlivj,trri stlrbčninti substraty' (aktr .;st,u Iie-, Al., Mrr. oxitly a jí|ovénrinc-nily) jc zatirn obtíŽrlc'
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Historic mercury mining represents an envinrnmental threat due to high llg concentration in waste materia|. Mercur1'ores \\'ere mined for more than l50 years at t\ťo siles in the centr.a| ('zech Republic, hut thc extent of Hg contamination in the vicinity of former l-lg mining sites has not been yet inr'stigatď. The objectives of the study weÍe to eva|uate thc Hg sorrrces in mine wastes. assess the extent of Hg contamination in historical ntining area ancl to cstimate potential mohility of Hg in the mine waste and soils. The method of thermal tlesorption in combination tvith Í(.P-oES (TDA-lCP.oEs) has been app|ie<l to dctermine llg speciation irr solid samples. Mine rvaste matďa| was samp|e<| at two mining sites. .|edová Hora and Svatá, in ccntral Bohemia. Three soi| profi|es were col|cclď to caphlre likely high and low impact sites rvithin the mining area at Jedová l{ora' Database of thcmto-<|esorption cun,cs o[ I{g chemica| conrpottnds ant| rcference materia|s was crcated for the TDÁ ftrr comparativc purposes. Both mine wastes and soils collected near the llg nines were highly elcvated in total l-lg corcentrations (up to 120 pg g-r and l0 pg g-', respectively). Soils exhibited the highest tlg concentrations mostly in subsurface Ah soil horizons. Higher lJg concentrations in Ah horizons relative to those in O horiz.ons were founrl in all studied soits. Simitar ohservations were reportď hy other authors an<l it is possib|e thal regiona| decreases in }lg deposition contribute to this contrast in surface an<l Ah horizon Hs concentrations. Mine wastes contained mostly cinnabar (HgS) (>80%) and only minor lraction (<l4olo) ol' total Hg amounl was identified as l-lg bound to surfaces of rnineral particles. such as Fe- oxyhydroxides or clay minerals. ln comparison to waste material the proJxrrtion of llgS in soi|s was sma|ler (ó0.80%)' High impact soi|s containď ÍlgS in al| horizons'anr| l|g(ll) adsorbď onto the mineral surfaces constituted a minor fraction oftota| llg. ln the low impact soi| HgS occurred on|y in the Ah horizon, which may reflect cinnabar finc paíicles spread al site tluring historical mining or ore processing. Deeper mineral horizons of thc lorv impacl soil contained only the Hg(ll) rveakly adsorbed onto mineral particles. From the environmental point ofview cinnabar is relatively stablc in the soils. l(s dissolution is limitecl and it is transported mostly in the lorm of particles. Neverthcless ttg(ll) sorbed ttr lrilcrdl (rornp()rtcnts l)oses cnvltonnrljlltal thrcat Jue trr its mobtlity and potcntial t-unnati(,n ()l hrghly trrxtc nlethyl-llg. I l)A-l(.P-()|.,S sťctl'Is t() bc apprrlpriatc li'rr tlitler.entratitlIl trl.11g sulíirlcs. rtretallic Ilg anc| Itutrrtc btlutttl ILg Identificatirlrr tlí.11g sorbed trnto nrineral st-ril partlclc5 is possrble. but drrtrrtgui"lting an)()llg s()rptloll substlates (c.g I;c-, Al- or Mrr- tlxyhydloxitics ol clay rrrirremls) is litnrtud.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Marie Hojdová, Ph.D. 857 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Marie Hojdová, Ph.D. 484 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Marie Hojdová, Ph.D. 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Luboš Borůvka, Dr. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc. 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB