velikost textu

Softwarové prostředky pro optimalizaci základních elektrolytů v elektroforéze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Softwarové prostředky pro optimalizaci základních elektrolytů v elektroforéze
Název v angličtině:
Software Tools for Optimization of Background Electrolytes in Electrophoresis
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Vlastimil Hruška, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Oponenti:
RNDr. Petr Gebauer, CSc.
RNDr. Václav Kašička, CSc.
Id práce:
112537
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Fyzikální chemie (P1404)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
il 1. Dosaženévýsledky l mÍ disertační pníce byl výoj softwarových prostředků pro optimďizaci I]áPlní. gte\trotytů v elektrofoÉze, studium systémov1;crr i*t a obécné ieorle etett,omi|nce. zríkladních Spolupracoval jsem na interpretaci amplitud a irogramováni výpočetního P:šYasler 5. Hlavní ruáplní mé pníceóyl výoj prog-nmu simut š. sehem ;aora v p.offiu .Ěr.o áo li něj zabudoval mnoho nástrojů, které vyznamne roxiň;íjeho aplikaci' 'tuaii;,E. ota. pr.ogramy jsou s oblibou pouŽívány na mnoha univerziLách a pracovištích po celém světě. Především program PeakMaster si získal velmi širokou ziíkladnu uživatelů, jak výzkumnftů používajícíchelektroforetické separačnímetody, tak z dalšíchanalytickýcň aisáprrn afty rychlému výpočnr pH libovolně složitých roztoků s velmi dobrou korekcí na ióntouou síu. Dále jsem spolupracoval na nďezení někteýh reálných systémů, které jsou za|oženy na linearizaci elektromigračního problému a vlastnostech systémo;ých píku jako napríkhd nalezeni oscilujících elektrolytů, systémůbez stacionámích systémovyďzon (d. bez regulačních funkcí) nebo využitísystémových píku v micelámírn prostředí ke zjišiěníCMC micel. L I V ruísledujících kapitolách kopírující stÍukturu disertačnípn{ce budou knátce tvto t- komentovánv.
Abstract v angličtině:
7. Results The aim of my PhD. thesis was development of software tools for optimization of background electÍolytes in electrophoresis, study of system peak and general theory of electromigration. During my study I cooperated on the programming of the program PeakMaster 5 and I implemented theory of amplitudes to it (PeakMaster 5.2). The main subject of my work was development of the program Simul 5. During my study I added several new features, which significantly improved is capabilities and fields of applications. Both prcgrams are often used at many universities all over the world. Especially, program PeakMaster is very popular among wide range of users thank to its fast calculation of pH with very good ionic strength correction. Funher, I cooperated on finding of some reď systems, whose prediction was based on linearization of electromigration problem and properties of system peal6 such as discovery of oscillating electrolytes, systems without stationary system zones (without regulation functions) or urilization of system peaks in micellar electrophoresis for determination of CMC of micelles. . .!r ! Li-a.. --,;ared in the following qhaBlers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Vlastimil Hruška, Ph.D. 823 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Vlastimil Hruška, Ph.D. 21.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Vlastimil Hruška, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Vlastimil Hruška, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Gebauer, CSc. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Václav Kašička, CSc. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 535 kB