text size

Studium regulace NADP – malátdehydrogenasy (dekarboxylační) a vliv stresu na tento enzym

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Studium regulace NADP – malátdehydrogenasy (dekarboxylační) a vliv stresu na tento enzym
Titile (in english):
Study of the Regulation of NADP-Malic Enzyme (Decarboxylating) and Influence of Stress on this Enzyme
Type:
Dissertation
Author:
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.
Supervisor:
doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Opponents:
RNDr. Naďa Wilhelmová, CSc.
prof. Ing. René Kizek, DrSc.
Thesis Id:
112531
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Biochemistry (31-250)
Study programm:
Biochemistry (P1406)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
18/09/2008
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
4. Závér l. Z listů tabiůal Nicotiana tabacum L. byla izolovrfura nefotosyntetická cýosolová isoforma NADP-dependentní matátdehydÍogenasy (oxaloacetát-dekarboxy|ační) (EC l.l.l.a.; NADP-ME) o výsledné specifické aktivitě 0,95 pm'ol.miďI.mgl, rolďivní molekulové hmotnosti jedné podjednotky tetameru - 67 0oo, pI 5,5 a pH optimu 7,| - 7,4. By|y stanoveny kinetické parametry této isoformy pro subshát L-malfu a NADP+ v pfftomnosti kofaktorů tutď-' u"1 co1 Ni1 stejně jako byly sledovríny záúslosti reakčnich rychlostí na koncentaci jednotlivých iontů. Závislost reakční rychlosti na koncentraci Mn2* iontů byla signoi&írní se silnou pozitivní kooperďivitou a vysokou hodnotou Hillova koefi cientu 7,5. -10- 2. Mechanismus dvousubstnítové reakce katalyzované NIADP-ME z listů tabríku jako uspořádaný sekverrční. by| určen 3. Regulace NADP-ME isoÍbrmy purifikované z listů tabiíku se uskutečňuje energeticky boha!Ími především lát kami (cTP, ATP a ADP)' g|yko|ýZy. mímě pak některými metabo|ity 4. Vlivem biotického s[ ke anýšení.kti"ity ;:;í;.TTH::,í ::r"*@VY) N.došto vprůběhu infekce i kořenech fubacum L.' a kmenem PVY1 tat *;;""',:Jfr".:,:":::l to jak aktivity než kmen PVY. způsobil nixi ".*",,.u'1j";J;:il#'fiT ',"ys"ni #:,:;il";"1y'-;;#;;'"f, il.:'3T]"",;;1ňTť: 5. Transgenní rost|iny Nicotiana bbacuml. s vnesen.. ii?i#ffiť"nil z A viru bramboru a tt m u| ti fu nkčn í o",,"ř" PVYNN ne|išily aktivitou Jř:': ;::;j' NADP-ME od svrých netransgenních kontro|. 6. Rostliny Nicotiana bet, neodpovídají na virovou aktiviý NADP- infekci PWN^ \ÁE, |i: zvýšením které jeobdobn,,-"''i"J;#',,H' jI.T*:^#;::-:::::"J"ffl? čiistech kontro|ních i infikovaných rost|in _ . *.Jvr! ,wn.,rt *,"o,,o*i. ui rvtcortana benlhamiana NAD._ME. byly nalezeny isoformv 7. Abiotictcý stres v podobě Cou a sucha zrryšoval aktivifu NADP-ME v rost|in NicoÍiana,,,o*,,]'oo",u,^ tistech - Il -
Abstract:
4. Conclusions l. Non-photosynthetic cytosolic isoform of NADP-mďic ilZ-oe (oxaloacetate decarboxylating) (NADp-ME; EC r.l.l.4o) was isolated from tobacco (Nicoriana tabacun L.) leaves. Specific aďiviý of the obtained enz5me preparation pmol.miď|.mg l, relďive was 0.95 molecular mass of one subr'nit of tetramer approximatety 67000' pI 5'5 and pH optimum 7.r - 7.4. Kinetic constants of this isoform were determined for L-ma|ate and NADP+ in the presence of various cofactors Mď*, Mo*, co2', Ni2*, similarly the dependencies ofreaction Íates on the ooncentration ofdivalent metal ions were observed- The dependence of reaction rate on Mn2+ concentration was sigmoidal with strong positive cooperativiý and high value of Hill coefficient 7.5. -2r - Summarv ofPh.D.Thesis 2. The kinetic meohanism of two-substate reaďion catalyzed by NADP.ME ůom tobacco leaves was determined as ordered sequmtial. J. The regulation of the NADP-ME purified ůom tobacco leaves occurs predominant|y in the prsence of macmergic compounds (GTP, ATP and ADP), sligbtly by metabolites of glymlysis. 4. Biotic stress caused by potato yirus f G1;Y) (not only strain PWNN but also PWo) increased NADP.ME activiý in N. tabacum L. |eaves, stems and roots during the infeďion. Milder PVYo caused tower increase of NADP-ME aďivity than necrotic isolate of PVYNN. SigriÍicantly inoreased NADP-ME activity caused by PVYW was accompanied by enhanced transcription and expression of rytosolic NADP-ME isoform. Both Úansgerrio p|ults Nicotiana ,abaan L. carrying the gene for potyviral protein P3 from Potato virus Á and transgenic p|wús Nicotiatu benthamiana with the gene for poýviral multifunctionď protein HC-pro fiom Potato virus A ďd not differ in NADP-ME aďviý during response to PWNN infection fiom non.transgenic conhol. An increase ofNADP-ME aďiity in Nicotiana benthamiatap|ants as a result ofPVYm infeďon was not observed in leaves but in roots, similarly as in the case of Nicotiana nbacunl. roots. NADP-ME isoforms were found in various parts from both, the control and the infected Nicotiarn benthamiana plants. 7. Abiotic stess caused by coz deficiency or by drought conditions increased the NADP- ME aďviý in l eaves of Nicotiana tabaclm L. plants. -22-
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D. 4.16 MB
Download Abstract in czech RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D. 359 kB
Download Abstract in english RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D. 359 kB
Download Opponent's review RNDr. Naďa Wilhelmová, CSc. 154 kB
Download Opponent's review prof. Ing. René Kizek, DrSc. 194 kB
Download Defence's report 417 kB