velikost textu

Aplikace tabulek života v životním pojištění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace tabulek života v životním pojištění
Název v angličtině:
Application of mortality tables in life insurance
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Kadlecová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponenti:
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fiala, CSc.
Id práce:
112527
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Autor: Mgr. Jana Kadlecová Práce: Ap|ikace tabu|ek Života v Životním pojištění Abstrakt V současnosti nabyvá s ohledem na stárnutí populace na ýznarnu otázka zajištění na stáří a zajištění prostředků na péčispojenou s problémy vysokého věku. Populace CR stárne a to s sebou nese zýšenénároky na důchodoý systém. Dle prognóz možnéhodalšíhoqivoje ani nedárnro schválený posun věkové hranice pro odchod do důchodu situaci neqřeší, pouze ji posune na pozdějšídobu. o možnostech pojištění a penzijního připojištění je mezi obyvateli ČRvetsi povědomí než o současnémfungování důchodového systému' Pro v.ýpočty pojístnéhoatp. se použivá metod pravděpodobnosti, statistiky a finančnímatematiky. Nedílnou součástí qýpočtů životníhopojištění jsou i úmrtnostní tabulky. Ty jsou pojišt'ovnami upravovány pro účely jednotliqých pojištění, je1ikož jejich sprál.rré použlti má vel\ý vliv na finální sazbu pojistného. V tomto případě můžememluvit o praktickém v5užitídemografie' Také zjistíme, že se ve světě začiná prosazovat generačnípřístup, úpravy tabulek dle budoucích trendů a přízpůsobenítabulek populačníchna úmrtnost pojistného lanene pojišt'ovny. Všechny týo posuny dávají nové moŽnosti bližšímu sepětí pojistné matematiky s demografií. Abstract The question of ensuring coffesponding income in retirement is rising more and more. The population of Czech Republic is ageing and this brings increased demands on pension system. According to prognosis already approved change of the retirement age will not solve the problem, just postpone it. Insurance and pension funds already took their place on the market. The knowledge about different insurance and pension insurance type among the population is better that knowledge about the pension system ítself. Statistical, probability mathematics and ťrnancial mathematics methods are used for construction of insurance rates etc. Integral parts of the computing are mortality tables. Tables are modiÍied by insurance companies for different t1pes of insurance, as the proper use have great effect on the final insurance rate. In this case we can speak of practical use of demography. Also modifications according to generations, future trends and prognosis and adjustment to insurance stock are more being used. All this gives possibility of wider cooperation between demography and actuarial mathematics.
Abstract v angličtině:
Autor: Mgr. Jana Kadlecová Práce: Ap|ikace tabu|ek Života v Životním pojištění Abstrakt V současnosti nabyvá s ohledem na stárnutí populace na ýznarnu otázka zajištění na stáří a zajištění prostředků na péčispojenou s problémy vysokého věku. Populace CR stárne a to s sebou nese zýšenénároky na důchodoý systém. Dle prognóz možnéhodalšíhoqivoje ani nedárnro schválený posun věkové hranice pro odchod do důchodu situaci neqřeší, pouze ji posune na pozdějšídobu. o možnostech pojištění a penzijního připojištění je mezi obyvateli ČRvetsi povědomí než o současnémfungování důchodového systému' Pro v.ýpočty pojístnéhoatp. se použivá metod pravděpodobnosti, statistiky a finančnímatematiky. Nedílnou součástí qýpočtů životníhopojištění jsou i úmrtnostní tabulky. Ty jsou pojišt'ovnami upravovány pro účely jednotliqých pojištění, je1ikož jejich sprál.rré použlti má vel\ý vliv na finální sazbu pojistného. V tomto případě můžememluvit o praktickém v5užitídemografie' Také zjistíme, že se ve světě začiná prosazovat generačnípřístup, úpravy tabulek dle budoucích trendů a přízpůsobenítabulek populačníchna úmrtnost pojistného lanene pojišt'ovny. Všechny týo posuny dávají nové moŽnosti bližšímu sepětí pojistné matematiky s demografií. Abstract The question of ensuring coffesponding income in retirement is rising more and more. The population of Czech Republic is ageing and this brings increased demands on pension system. According to prognosis already approved change of the retirement age will not solve the problem, just postpone it. Insurance and pension funds already took their place on the market. The knowledge about different insurance and pension insurance type among the population is better that knowledge about the pension system ítself. Statistical, probability mathematics and ťrnancial mathematics methods are used for construction of insurance rates etc. Integral parts of the computing are mortality tables. Tables are modiÍied by insurance companies for different t1pes of insurance, as the proper use have great effect on the final insurance rate. In this case we can speak of practical use of demography. Also modifications according to generations, future trends and prognosis and adjustment to insurance stock are more being used. All this gives possibility of wider cooperation between demography and actuarial mathematics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Kadlecová, Ph.D. 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Kadlecová, Ph.D. 650 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Kadlecová, Ph.D. 650 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 1.58 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Fiala, CSc. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 185 kB