velikost textu

Modelování povodňových škod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modelování povodňových škod
Název v angličtině:
Flood Loss Modelling
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Adam Podlaha, Ph.D.
Školitel:
Ing. Josef Hladný, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Ing. Josef Reidinger
Id práce:
112519
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Fyzická geografie a geoekologie (P1306)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Závér Povodně (v současnosti nejčastěji registrovaný typ přírodních katastrof) mají na dnešní svět především negativní a proto velmi důležitývliv. Rizikoje závislé na faktorech pocházejících ze třech základních oblastí: ohrožení, Expozice a zranitelnost' Během vývoje lidstva sice docházelo ke změnám parametrů charakterizujících ohrožení, k daleko vážnějším změnám však docházelo a dochází u Expozice a Zranitelnosti. Pojištění proti negativním účinkům povodní je jednou z efektivních cest snižovánípovodňového rizika. Jeho přenos pokračuje dálenazajišéovny.Hodnocenípovodňovéhorizikaproúčelyzajištěnípomocímodelů' je interdisciplinárním úkolem. jejichŽ výsledkem je odhad NJetých povodňových škod, ZapomocímetodvrámciGIS,statistickýchpřístupůadostupnýchdat,bylanawženametoda (včetnějejíprogramovéaplikace)sloužícíkodvozenírozlivůN-letýchpovodní.Pomocí dalšíchpostupů,navrženýchvtétopráci,jemožnésimulovathydrologickéudálostia vypočítatobjemškod,kterémohoutytoudálostizpůsobit.Metodasloužícíkhodnoceníškod vznikajícíchvněpovodňovýchrozlivůbylatakénavržena.Popsanépostupyjižněkoliklet sloužíktvorběmodelůpoužívanýchvsoučasnéekonomicképraxi.Jejichfunkcíje'kromě kalkulaceobjemuN.tetýchškod,takélepšípoznánípÍocesuvznikupovodňovýchškod' dnešní tendenci zvětšování povodňové vedoucí k uplatnění opatření na jejich sniŽování. Při být dlouhodobým cílem všech zranitelnosti v mnoha zemích, by měl úspěch této snahy zúěastněných subjektů.
Abstract v angličtině:
Conclusions Floods (cunently the most frequently registered type of natural hazard) have mosily negative are considered to and therefore important effe factors coming from three main compone "";;;'"!]; *rr r] rjrr*^* ;:,r::::,,:; Throughout human history, changes have occurred I the Hazard component' changes with a greater However, rever of significance nuu.ut*tn Expo.rure and Vulnerabiliry distributing the adverse fronts. Insurance .,",*.'Tj;::.:ť,L':i|j:'f J],.:; risks of flooding. Reinsuran transfer. Flood Loss modr oraLossExceedancer.".m*;xi:;jiil:,il:il:il*::l;:TJ ighly interdisciplinary approach. using GIS and statistical analysis toors and with the support of various datasets methodology for creating a series offlood a extents (incruding a software sorution) for different recunence intervars was proposed' Emproying techniques described stochastic events can be generated in this thesis, a set of and the losses associated with methodorogy dealing with them carcurated. A the off-floodprain rosses estimation has arso been methods introduced have developed. The been appried in rear cases and have been used in the insurance market current for several years. The rong term goar of devetoping flood moders is the mitigation of future can be achieved through flood losses. This a better understanding of the flood |oss occuÍTence such information to instigate pÍocess and using loss reduction measures. Taking into consideration trend in the volume of an increasing flood Exposure and degree of Vulnerability, this effort goal of all those involved should be a in the sector. 28
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adam Podlaha, Ph.D. 7.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adam Podlaha, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adam Podlaha, Ph.D. 251 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 410 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Josef Reidinger 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 497 kB