velikost textu

On Azahelicenes: Synthesis, Resolution, Properties and Applications

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
On Azahelicenes: Synthesis, Resolution, Properties and Applications
Název v češtině:
Syntéza, štěpení, vlastnosti a aplikace azahelicenů
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jiří Míšek, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Ivo Starý, CSc.
Oponenti:
RNDr. Jiří Kroutil, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc.
RNDr. Jiří Závada, DrSc.
Id práce:
112517
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
t 8 Shrnutí o By|a Vyvinuta nová, modulární strategie pro přípravu azahe|icenů 83, 84 a 85. . Hexacyklické deriváty 84 a 85 byly poprvé rozštěpeny na jednot|ivé enantiomery a jejich abso|utní konÍigurace by|a přiřazena. . By|y určeny racemizační bariéry aza[6]he|icenů 84 a 85 a by| popsán vztah mezi strukturou aza[6]helicenů 84 a 85 a ve|ikostí racemizační bariéry. . By|a prokázána schopnost aza[6]he|icenů 84 a 85 tvořit komp|exy s přechodnými kovy' o By|y popsána V|astnost azahe|icenů tvořit homochirá|ní agregáty jak v p|ynné' tak v pevné Íázi. . By|y určeny bazicity azahe|icenů v p|ynné Íázi a v roztoku. . Bylo popsáno první vyuŽití azahe|icenů v enantiose|ektivní kata|ýze. 19
Abstract v angličtině:
1 Abstract A novel and modular approach to azahelicenes has been developed. Using 12+2+2) cyclotrimerisation of appropriate triyne as a key step, azahelicenes 83, 84 and 85 have been prepared (Scheme 1). & 83 84 Scheme 1. Aza[6]he|icenes 84 and 85 have shown to be sufÍicienl|y conÍigurationa||y stable and have been resolve inlo individual enantiomers by the diastereoisomeric sa|t crysta|isation and chira| HPLC. This a||owed to determine exact Va|ues oÍ racemisation barriers Íor both aza[6]he|icenes 84 and 85. In general' both hexacyclic derivatives 84 and 85 are stable enough to be used in asymmetric transÍormations or chira| sensing. The abi|ity oÍ aza[6]he|icenes 84 and 85 to serve as chira| ligands íor transition meta|s has been proven by the preparation and X. ray analysis ol corresponding si|ver comp|exes. lnteresting chira| selÍ.recogniton properties oÍ aza[6]he|icenes 84 in gas phase have been described using mass spectrometry techniques. |n order to comp|ement inÍormation about azahelicenes basicilies, gas phase proton afÍinities oÍ derivatives 84 and 85 and so|ution phase dissociation constants oÍ azahe|icenes 83. 84 and 85 have been determined. Eventua||y, the Íirst uti|ization oÍ azahe|icene in asymmetric catalysis has been demonstrated by the successÍu| use oÍ optical|y pure aza[6]he|icene (/vÍ).(.).85 in the asymmetric kinetic reso|ution oÍ racemic 1.pheny|ethano|'
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jiří Míšek, Ph.D. 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jiří Míšek, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jiří Míšek, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Kroutil, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Závada, DrSc. 896 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 190 kB