velikost textu

Posttranslational modifications in soluble recombinant therapeutical proteins secreted by lower aukaryotes: structure and function

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Posttranslational modifications in soluble recombinant therapeutical proteins secreted by lower aukaryotes: structure and function
Název v češtině:
Posttranslační modifikace rozpustných rekombinantních therapeutických proteinů sekretovaných jednoduchými eukaryoty: struktura a funkce
Typ:
Disertační práce
Autor:
Vinay Kumar, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
Id práce:
112508
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (P1406)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Virral, Kunnr M.Sc Cíle dizertační práce cÍrn DISERTAČNÍpnÁcn Cílenr předkládarré dizertačrrí práce byIo poclropení rlolekulánríclr nleclranisnrů přispívajících ke tvorbě vysoce stabilních rozpustlrýc|r |orern receptorů přirozených zabíječských buněk. Jako modelový protein byl r.ybrán receptor CD69. Tento receptor je v přirozerrénl prostředí produkovárr jako dinlenrí nterrrbránor.ý protein stabilizovaný ponrocí 7 disulfidovýclr nrůstků a glykosylovaný na 4 nlístech ,\.-gl1.kosylací. Konkrétně byly v práci vytčeny následující cí|e: l. Vyvirrout nor'ou tlletodologii pro rychlé a cit|ivé stanovení struktury disulfidových nrůstkůu sloŽitých eukaryotických proteirrů zaloŽenou na SDS polyakrylanlidové elektroťorese l'neredukujícíchpodrnírrkách a hnlottrosttrí spektrorrretrii. 2. Na|ézt základní struktunlí elenlenty kritické pro stabiIitu rozpustných CD69 receptorů produkovanýc|r v bakteriálnínl exprestrínr systénlu. 3. Vyvinout nretodu pro produkci glykosylovanýclr forenr rozpustných CD69 receptorů s použitínr vybraných kmenů kvasinky Pichia pastot.is. 4. Produkor'ané proteirry přečistit v nrlroŽství a čistotě dostatečnýclr pro biochelrrická stanor'etrí a inrunologické testy \,četně testů l/i l'll'o' 5. ZjistiÍ, jakým způsobetn tlroltou tvorba disu|fidových rrrůstkůa g|ykosylace ovlivnit stabilitu rozpustrrých CD69 receptorů ó. Sledovat, jakýnr způsobenr ovlivtrí g|ykosylace schopnost rozpustných CD69 receptorů interagovat se specifickýnli sacharidovýrrli ligandy, 7. Vyhodnotit c|rování produkovanýclr proteinů in vivo, a to zejnréna z lrlediska jejich fanrrakokirretiky v krevnínr oběhu experirrrentálních rrryší, a jejich účinků v experi r-rrerrtál n ích rrádorovýcIr terap i íclr. Tyto cíle byly zkounlárry s pouŽitírrr biochenlrckých, rrroIeku|árně genetických, inruno|ogických a onkologických nletodik, z nichž některé by|y speciá|ně pro tento účel vyvilt uty nebo oplr rrraI izor,álry.
Abstract v angličtině:
Virtat, Kunnr M.Sc Aint of the stud1, Aim of the studv The aim of this study was to understand the molecular mechanisnrs contributing to the production of soluble leukocyte receptors in the eukaryotic expression systenrs including the proper posttranslational modifications such as disulfide bond fornration and glycosylation. In order to achieve this goal, the following specific aims have been adopted for the study: t. To develop new methodologies for rapid and convenient assessnrent ofthe disulfide l, L I boltds in complex eukaryotic proteins using SDS polyacrylarride electrophoresis under nonreducing conditions, arrd nrass spectrometry. 2. To establish elements that are critical for the stability of soluble CD69 receptors expressed in the bacterial expression systenr 3. To develop methods for the production of glycosylated soluble CD69 proteins in lower eukaryotes (P ich i a pa s to ri s) 4. To purify the proteins in sufficient quantities for biochemical and inrnrunological studies 5. To investigate, how disulfide bonding and glycosylation influeuces the stability of soluble CD69 receptors 6. To look at the carbohydrate binding activities ofthe produced proteins. 7. To evaluate the in vivo propefties of the produced proteins including their circulation half lifes in the blood of experiental animals, and their efficacy in tlre experimerrtal tunror therapies using tlre model of mouse melanonra In order to achieve this goals, we have adopted the suitable methodology including tlre bacterial and eukaryotic protein expression, biochemical techniques (chrontatography, electrophoresis, analytical ultracentrifuge, protein sequences), binding assays, and imnrunological assays inclusing the estiruation of the antitumor efficacy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vinay Kumar, Ph.D. 18.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vinay Kumar, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vinay Kumar, Ph.D. 220 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 245 kB