velikost textu

Dichromatismus samců pěvců a další aspekty pohlavního výběru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dichromatismus samců pěvců a další aspekty pohlavního výběru
Název v angličtině:
Dichromatism in Passerine Males and other aspects of sexual selection
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Schwarzová, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
prof. RNDr. David Storch, Ph.D.
Id práce:
112474
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Dichromatismus samců pěvců a da|ší aspekty pohlavního výběru Lucie Schwarzová l. Souhrn dizertační práce Ve svéprácijsem se soustředila zejména testovániněkterých na predikcíhypotéz druhu- rehkovi t vysvětlujících opožděné přepeřování mladýchsamců (DPM) na modelovém domócím(Phoenicurus ochruros),SledovÁna byla dobapřílofuna hnízdiště' volikost kva|ita (mikrobiotopové sloŽení) umístění a teritorii,agrosivita projovovaná vůči ostafuim jedincům na hnízdišti korelacehormonr{lni a hladiny (testosteronu)barvounarůstajiciho s opďení I I v době pelichánipřed odletemdo zimoviště. Rehkové domáoípřilételinajihomoravské hnízdiště rozdíluv dafu přllefu mozi bez I věkovými skupinami.Naopak v haze' kdoje počet omezsn'starši toritoriivhodnýchpro hnízděni samci přilétrli průměrně ři dny dřívonežsubadulti'Vzhledernk podzimní o rehhi toritorislitěstaršíoh samoůmohoumladísamci přizpůsobit naÓasovÁní jamlho nÁvrafu předpokládané konkurenoiostatniohjedinců' ZjištěnI takového flexibilníhorozhodování pďporuje hypoézu redukco investic, v případěplatnostihypotézyenergetického constaint by se mladí jedinci opoŽďovalina obou lokalitóchbez ohloduna aktur{|ní kompotici, V praŽské populacirehků nebyly mezi subadultrlmia adultrímisamcinalozenyrozdí|y v kvalitě (mikrobiotopovém složení), velikosti čiumístění teritoriana |okalitě.Kritériempro výběr teritoriav městském je prosťedí u rehkú domácích mnoŽství zastrvěnýchploch' neboť strukfurované povrchybudovjfunposkytují místopro umístění hnizda i sběr pořavy a okaje střechjsoučasto vyržíványjakoposedpři zpělu' Výslodky sfudiejsouv Íozporu hypotézou s krypsea lásteěně i redukceinvostic,naopakpodporují hypotézu jak samiěí mimeze,tak i ostatníhypotézy,v otázce umístění kvality tgritoril nevyhraněné. e Pokusy s předkládanými atapami subadultních adultníchsamcůukr{zaly,žerezidentní a samcijsou stejněagrosivní vůči obána barevným variantámatrap'pokuddojdek přÍmému útoku. celkově se všakmladl samcivlce snažilisvá tďtoria obhajovat zpěvomi jinou vokalizací, adulti se chovali agresivnějipouze při zýšenékompďici o kvalitníteribris ve vi|ovéčtwti.Tomu odpovídó zjištěninegativnikorelacemozi míroupozorované i agreses velikostíteritoria" vlastrícimenšícl1 {. kvalihějšlchteritoriije háji s většlvohemoncí bez ohlďu na věk (tj. zbarvení) veťelco.Na lokalitěs rovnoměmějirozmístěnými zdroji ptici vícečasu str{vili obhllŽenírn atap ve snazeodhadnout kvalifu soupeřea svéšance v připadnémsouboji. Výsledky sudie jsou v rozporu s pedikcemi hypotézysamičí mimezo i signalizacesociálního statufu, spiše odpovídají hypotézo rodukceinvestic,váledem k tendencimladých samcůvyhnout se aktivní obraněvlastrího teritoria. Po většinuroku (hnízdniobdobí'tah i v zimě měřenó baz{lníhladina T u klecovaných ptr{.ků) zubadultni se pt{ci množsfuím cirku\ícího T v kvi nelišiliod adultrích jedinoů. Jedině v oMobí pelichríní' Úvoje novéhoopefuní, tj. byla hladina T naměřeruí ptrílcu u přepelichávajících zubadultnlho do šefu signifikantně nižši u ptráků než pfupelichr{vejících do šafu adulti. Toto zjištění můŽe svědčit určité T v regulačním o roli mechanismu DPM. Nepřímopro to svěděí to' Žo váha těla nokorelovala hladinoutestosteronu nelišilase u i s a samců přepelichávajících subadulfoího adulbíhoopďeni' V kontextuhypotéz do a vysvěflujících DPM by uvedenázjištěrrí nejspíše odpovídala redukci investicobjewjícíse u mladýchsamců období v peliohání' je Závérem možnokonstatova! žerrejvíce pďpory bylo nalezeno ve prospěchhypotézry rďukce investic, {. pattern přílefuna hnízdišÉagresesubadultů adulni,v rozporuneníani i a nepřímáevidencev souvislostis hladinoutestosteronu. Redukci investicmladýchsamď sice neodpovídózjišĚnéschéma obsazovíni teribrií n8 sfudovaných|oka|itácb podpo'ujícíspíše hypotézusamičimimeze ěi některé dalši,neni s ní všakv přímém rozporu a zjevně závisi na ekologiokýchpďminkách lokality. Pos|edn|prezentovanýpříspěvekse tfió jak jiného druhu, tak ďlišného okruhu témat ýkaj|cích se problematiky sexuálníselokco.sfudium paternitymláďat ťuhýkaobecného (Lanius collurio) ukízalo pra'vděpodobnou souvislost mnoŽsM mimopároých fertilizaoí (EPF) s hn|zdnídenzitou populace i preferenci samio pro starší' partneryjako kvalitnější otoe mimopárových mláďat jojichž poměr pohlavíbyl ýazně vychýlen ve prospěcb samců.Ťuhýk obeonýje monogamn|pěveo,o němžse soudilo, žoýďryt mimopároých mláďat v hnizdech je spíše ýjimďnou udÁlostí. Doposud existovala pouzojedna sbdio věnovanó problematice extapárové paterniý (EPP) u tohotodruhu, založenána velmi matém datovém souborrr @PP 5.26%o,r|9;Fqnasari etal. 1994). jihu Čské Ns republikyjsme sfudovali populaci ťuhýků neobvykle vysokou hnízdní s denzitou kde bylo mezi 65 mlóďaý z l5 hnizd nalezenol0 mlóďat (26.57o) obem ďlišným od s sociálního partrera samice. Všechnatato mlríďatabyli samci a ve všechpřípadechbyl genetickým otcem mlóďat sameoze sorrsedrúho terribria. Mimopríroviotcovéměli tarzus delší nežsociáld partdi samic, můžeme tedy usuzova! žesamičí ýběr probítuí na z{kladě věkově ávislé velikosti těla samce.Našezjišt&i přinóšípďporu teonii sex. allocatior1 předpokládající, samice spárované kvalittějšími samoiprodukujíspíše že s syny.
Abstract v angličtině:
Dichromatism in Passerine Males and Other Aspects of Sexual Selection Lucie Schwarzová 1. Summary of PhD Thesis The main goal of the presented lhesis was to testsomeof thepredictionsof lrypotheses conoerning dolayedplumagemefurstion(DPM) in ťreBlack Frodsbrrt (Phoenicurus ochraros),a speoios suitablefor suoha studydue to its high breodingdensityin urban hebitats.I studied arrival pattorrl size, quality and dishibutional pattem oftemitories and aggressive behaviourofsubadultand adultmaleg and hormonaloorrelatos ofplumage colouration Black Redstart. in The birdsinhabitingSoulh Moravian villages did not show differentialtiming of anivals betweenyearlings and older birds in tho resource-richenvironment. On the otheÍ hand,undersuboptimal oonditionsin Praguethe yoarlingsworedelayedofthroe days on average compared the adultmales.Thoreis the possibiliý for the young birds ofthis to species b sample the situation on a potential broedingsite during autumnal singing periď and flexibly fit its migrating behaviour according to tro circumstances.In suoh a casethorďuction investnenthypothosis thobestexplanation diÍferent is for arrival timing of yearlingand adultmalosin Black Redstart. To test p,redictions statussignal lrypothesig which olaims that the adults less frequently of attrokdull colourď subadult males,and consoquerrtly DPM facilitatessurvivalofsubadults duringthe first broodingseasoqthe experimonts woreperformed two habitrtsin the hague in suburbs; housingestrteand gardencity. Subadultand adultmales of Black Redstart a (Phoenicurus ochruros) werre exposď to sfuffed dummies of both age oltogories. Contary to predictions ofSSH, brown (subadult like) colorationofthe dummy had no suppressive eÍfect on defensivo behaviourof the resident males.on the olher hand,subodult maloswoÍe more active in vocal teritorial defonce suohas singing and producing snarl and whistle sounds during the experiments.The defendorsof smaller torritoriosgonerally behavedmore aggressivo|y than dofenders oflarge terrritories habitrt of gardenoiý, and especiallyadult in malesrospondod more aggressively againstdummiesin this habitat.In housingesbte, the (i. habitatofovenly distibuted resources e. vorticalsurfaoes), birds tendedb observetre the dummy prior to attack it directly. Te,rritorysize, distibutions of trritories and habitat seloction were studied in Blaok Redsbrt @hoeniourusoohnrros)populations in throeurban habitats ofPrague (Czoch Repub|ic).We testedif Íheterritory sizo atd quality of territorios oooupiedby adult end subadultmalos diffored from each other. This difference was not statistically signiťrcant. Moreover,malesof particularage-class were not spatiallyolustered.Miorohabitat analysis showsťrattlre habitatselectiondepends lhe presence on ofbuildings. Apparentlybuildings offer a goď nesting singing and foraging places for the Black Rďstart. The territory sizo of Black Redstartsdiffered betvreenhabitats,being largest in the gardon city, intermediatein the old housing estateand smallest in the new housing estrte. To examineproximaE mechanismsof DPM, we assessedlevels of testosterone in (T) circulatingblood of zubadult adultmales.The resultsconfirmedseasonal pattern and T ýpical for most temprate passerines,however, there weÍorromarked differencesbetween males of different colouration and/orage neither during the breďing seasonnor in the aufumn and wintermonths.Nevertheless, analysisof bloď samples collectedduringthemoult i.e.,at the time of plumagedevetopmen! revegtedsignificaníy higher T levels in males mou|ting to adult colour thnn in lhose moulting to zubadultone. This statistical assooiationmay suggestr certain role of T in regulation of DPM. This view may bo indirectly supportodby lhe faot that bďy weight as a firndamentalcovariale of plrysiologicol and life history variable is mt oonelated with T lovets and do rpt differ betweenmelos moulting to zubadult and adult feathercoat. In conctusiorl these studies generally zupportthe reduotioninvestnent hypothesis as an explanation of DPM in Blaok Rdsturq alťroughtho distributional patternof tenitories matchesthe female mimicry hypothesis better. However, I found no eúdence sharply in violation of reduction investnent trypolhesis. The last paperconcorns about anotrcr phenomenonrelatedto sonral solection, i. e. elffa- pair paternity. Females of many socially monogamousbird speoiesongagein - or even actively seek - copulations outside their social pair bond. However, in socially monogamous birds with low breeding abundarrce, zuch as the red-baokedshrike.Lazias collurio, exta-pair patornity (EPP) was úrought be an exceptionaland rmdom incident. Here we provide to eúdencethat EPP in tre red-backedďrrike increases with bree,ding de'nsityand rozults in male-biased brood sox ratio. Drawing on samplescolleoted in an unusnrally dnse Íd.bscked sbriko poprrlationin ůe Czech Republic, we ďrow lhrough DNA mioosatellite typing |tnt among 65 chicks from 15 nesb, l0 individuals (26.5yo)had been sired by males otrer than the nest-attondingsooial mate. All l0 o<ta pair young were ofmale sex In all cases, genretic pair fathersof exba pair young stemttpdfrom neigbbouringterritories.E><tra fathe'rshad significantý longer trrsi than social nrates,indicating |hat female choice was a function of age{ependent bďy size. orrr findings supportsex allooation theoy, uůich suggesb that promisouorrsfemales mating wiÍhhigher qualý malos should ptoducemostly sons.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Schwarzová, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Schwarzová, Ph.D. 687 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Schwarzová, Ph.D. 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Schwarzová, Ph.D. 1.04 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Roman Fuchs, CSc. 935 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. 3.75 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. David Storch, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 379 kB