velikost textu

Postavení místních akčních skupin na českém venkově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení místních akčních skupin na českém venkově
Název v angličtině:
The Position of the of Local Action Groups in the Czech Countryside
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Bartošová
Vedoucí:
RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Oponent:
ing. Emil Machálek, CSc.
Id práce:
112446
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
místní akční skupina, metoda LEADER, endogenní potenciál, Evropská unie, rozvoj venkova
Klíčová slova v angličtině:
local action group, method LEADER, the Europea Union, rural development, endogenous potential
Abstrakt:
Předložená diplomová práce se zabývá fenoménem místních akčních skupin na území České republiky. Cílem diplomové práce je na základě vnímání vybraných místních akčních skupin jejími členy a provedené analýze jejich činností zjistit, jaké současné postavení mají místní akční skupiny na českém venkově. Výzkum byl prováděn na třech místních akčních skupinách vybraných k podpoře v programu LEADER v období 2007–2013. Práce vychází z předpokladů, že aktivity, které vykonávají místní akční skupiny, mohou ovlivňovat její postavení ve venkovských oblastech. Teoretická část práce pojednává o vymezení venkova, o přístupech k rozvoji venkova, seznamuje s metodou LEADER, programem LEADER a místní akční skupinou. Praktická část práce zkoumá stanovený cíl a pomocí analýzy dokumentů a dotazníkového šetření na členy MAS potvrdit či zamítnout stanovené hypotézy.
Abstract v angličtině:
This thesis focuses on the topic of local action groups in the area of the Czech Republic. The aim of this thesis is to discover what is the conternporary status of the local action groups in the Czech rural area. The research is based on the evaluation of the local action groups done by their members and also on an analysis of activities of the local action groups. The research was done in three local action groups which were chosen to be supported in the program LEADER in the period 2007–2013. The thesis comes out of the assumption that the activities done by the local action groups can influence their position in the rural area. The theoretical part of the thesis deals with the definition of term “country”, approach to the rural development, method LEADER, program LEADER and the term of local action groups are introduced in this part. The practical part of the thesis is the research itself. The analysis of documents and questionnaire investigation by the members of LAG should confirm or deny the stated hypothesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Bartošová 2.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Bartošová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Bartošová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta ing. Emil Machálek, CSc. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 80 kB