velikost textu

Vývoj úmrtnosti v Subsaharské Africe v období 1990–2009

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj úmrtnosti v Subsaharské Africe v období 1990–2009
Název v angličtině:
Development of mortality in Sub-Saharan Africa during the period 1990–2009
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Kvapil
Vedoucí:
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Id práce:
112445
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociální geografií (DG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úmrtnost, Subsaharská Afrika, HIV/AIDS, zdraví populace
Klíčová slova v angličtině:
mortality, Sub-Saharan Africa, HIV/AIDS, health of population
Abstrakt:
Cílem této práce bylo porovnat vývoj úrovně úmrtnosti v jednotlivých etapách lidského života v období 1990–2009 ve vybraných státech Subsaharské Afriky. Porovnávány byly dvě skupiny států. První skupina zahrnovala země, jež byly onemocněním HIV/AIDS zasaženy jen okrajově. Naopak do druhé skupiny byly začleněny populace, ve kterých se během sledovaného období vyskytl vyšší podíl osob infikovaných virem HIV. Prostřednictvím specifických měr úmrtnosti a ukazatelů pravděpodobnosti úmrtí v různých etapách lidského života byly odhaleny odlišné vývojové tendence mezi oběma skupinami států. Rozdíly byly patrné ve všech zkoumaných oblastech (úmrtnost dětí, dospělých i celková). Pozornost byla také věnována příčinám úmrtí. V této části analýzy byla mezi zástupci obou skupin zemí, Mauriciem a Jihoafrickou republikou, pozorována odlišná struktura úmrtnosti podle příčin smrti.
Abstract v angličtině:
The aim of this study was to compare the development of mortality level within individual phases of human life during the period 1990–2009 in selected countries of Sub-Saharan Africa. Two groups of countries were compared. The first group included countries only marginally afflicted with HIV/AIDS disease. The second group contained populations with higher proportion of people with HIV infection. Differences between the two groups were revealed in areas of age-specific mortality rates and various indicators of probability of dying within individual phases of human life. Differences were apparent in all examined areas (child, adult and overall mortality). Attention was also paid to causes of death. In this part of analysis, a different mortality structure by cause was observed between the representatives of both groups of countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Kvapil 473 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Kvapil 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Kvapil 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB