velikost textu

Historie a vývoj zobrazování hmyzu a ilustrace v entomologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie a vývoj zobrazování hmyzu a ilustrace v entomologii
Název v angličtině:
The history and development of imaging and illustration insect entomology
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karel Chobot, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Oponenti:
doc. Jan Janko, Dr., CSc.
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Id práce:
112442
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie přírodních věd (XFPV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
4 tLJrVr re Souhrn je Zobrazováruhmyzu pozoruhodn;ým úsekem dějin vědy, entomologieazátoveň i dějin umění.Práce sledujevývoj zobrazovéní hmyzu s důrazem zvládnutírealistického na podání, posléze pak proměny stylu zobrazenive vědeckých,entomologických dílech.Vedle toho je pak, alespoňv základníchrysech sledovánai role hmyzu v kultuře, která se častoodráží i v jeho zobtazeních. Podobnějako v dějináchumění,|ze i v dějinácha vývoji zobrazování hmyzu odmítnout jednodušepozitivistický přísfup plynuléhopokroku. Sn?hu o přesnévystiženídrobného detailu _ jedincrVdruhů hmyzu či detailů jejich těl je sledovatelná velmi záhy. Poměrně již přesná, tedy determinovatelná zobrazení hmyzu |ze najítve starém Egyptě či Řecku, stejně jako v pozdněstředověkých iluminacích. Přesnostidle dnešních kritérií všakzobrazenitvnyzu dosahujíteprve díla umělců pozdní renesance a počínajícího baroku, počátků rozvoje květinovéhozátiši,kterése zaměřilo na přesnépodánípovrchů, leskůa tvaru rozmanitých drobných předmětů' včetněpřírodnin _ a včetně hmyzu. Y téŽedobě zaroveň dochází k etablování entomologie, publikacíAldrovandiho dila De AnimalibusInsectisv roce |602. Práce tak stanovuje vývoji zobrazovénitwryzu fiae. V první,předaldrovandijské' ve dvě je nutrro sledovat vyvoj zobrazováníhmyzu především v;itvarném ve umění,ve vědecké produkci je role zobrazeniminoritnía rovněžkvalitativněnesrovnatelná. vývarnéoblasti Ve je v posledkudosaženo téměřbezchybného realistického podrání, ke zvládnutía osvojení tedy modelu. V druhémobdobí,poaldrovandijském, pak jiŽ výtvarnéumění nehraje ve vývoji zobrazenihmyzu rozhodující úlohu.Sledovánaje především vědecká produkce,ajsou tedy sestavovány dějiny vědecké ilustrace.V entomologické ilustraci docházípostupněk odlišení stylů.Původnější, ,,ekologizujicí,,, zde zobrazujedruhy ,jako Živé,,, tedy v Živýchpostojích, častovrhajícístín,tedy se stejnými záměry jako specia|izovari malíři závěru prvni fáze usilujícío trompe l,eil, k|am oka. Tento styl je později upozaděn stylem sbírkovým, ,,preparačním.., ukazujícímkusy mrt'ýé, preparované, úspoměuspořádané. Tato proměna stylu, v entomologii přibližně v první polovině devatenáctéhostoletí, nepřímo odtážíi proměnu biologie jako celku od vědy o živémk vědě o usmrceném. Návrat k pozornosti k živému,vstup ekologie a evolučníhouvažovánípřinesl další styl, zde ekologický, uplatňovaný předevšímv populámích dílech, zobrazujici celé děje, často teoreticky podbarvené představami boje o život. Práce je rozdělenado dvou hlavníchčástí. úvodua teoretickém Po exkursu následuje staťzpracovávajíci vyvoj zobrazoviníhmyzu dějiny entomologické ilustrace jako celku. Poté následujeblok devítikapitol věnovaných vybranýmzástupcům hmyzu,které považovatza lze jak nejvýznamnější z hlediska vývoje zobrazovóní,tak i z hlediska kulfurní entomologie. Strukttrrakapitol tohoto bloku je v zásadě jednotná. Po krátkémkulturně-etymologickém rozboru,který často ozřejmujevýběr daného hmyzu kzobrazení,je popsán vyvoj zobrazeni ve starověku,středověku,v přelomovémobdobí renesancea baroka a pos|éze vědě. ve Zpracovánje tak vyvoj zobrazovéní brouků(napffkladkulfumě nejvýznamnějších zásfupců skarabeao roháče slunéčka), či sarančat kobylek (včetně a kobylek apokalyptických), svítilky (symbolu objevu Nového světa), kudlanky, včely (symbolicky zrejmě nevýznamnějšího hmyzu),mouchy(druhdyznakma|iÍské virtuosityjako muscadepicta),motýlů, linnéovských Neuropter(dnešní síťokřídlí, včetně bájného mravkolva,jepice čivážky)a hmyzíchparazittt člověka (veš, blechaa štěnice) Teze práce jsou založenyna uspořádánírozsáhléhomateriálu, shromážděného díky sfudiu velmi rozmaniých pramenů literatury,aa je poměrně bohatě doprovozena(celkem 125)ilustracemipostihujícími hlavď popisované dokladyvývoje zobtazení hmyzu.
Abstract v angličtině:
Summary The depiction of insects is a remarkableportion of the history of science,history of entomologyand the history of art,too. The thesis follows the history of visual representation of insects with emphasison the realistic depiction,then the style variation of entomology illustration in scientific works. Next to that, the role of insects in human culture is also followed,because the influenceof,sucha role in the depictions. of Analogically to the art history is necessary refusethe simply positivistic approachof to regular progÍess. effort of preciserepresentation tiny details,insectsor detailsof their The of bodies, is pursuablevery early. Relatively precise, determinable depictions of insects are known in ancientEgypt or ancientGreece,or in late medievalbook illuminations.Precision, aftertoday's criteria,is reachedby artistsof late renaissance beginningof baroque, and artists of flower still life, expertson detailedrepresentation shapeso of shines and surfacesof tiny natural objects, incl. insects. In the same time the entomology is established,thank to publicationof Aldrovandi's De AnimalibusInsectisitt 1602. The thesisestablisheŠ the history of the insectdepictiontwo phases'In the first, pre- in Aldrovandian, is it required to follow the developmentof the insect depiction in arts in particular.The role of illustrationsin that time scientiťrc productionis minor and the quality mostly too. In the arts the nearly mistake-freerealistic depiction is finally achieved, as understandable mastering adoptionof the model. and In the second phase, the post-Aldrovandian,the insect depiction in arts plays a secondary role in the history.There are the scientific illustratedworks followed, creatingthe history of entomologicalillustration. In the entomologicalillustration are different styles developed. The original, "ecological-like", depicts species as alive, in living positions, shadow casting.This style holds the tradition still life expertsendeavouring trompe l'eil. Thereafteris this style surpassedby a "preparation"style depicting dead, economically orderedprepared specimens. This style change,in entomologyin first half of the lgthcentury, indirectlymirrorsthe changeof the biology itself, from the scienceof the living to the science of the devitalized.The retumof the life into the biology, the entryof ecology underlainwith evolutionary thoughts brought in a new style - an 'oecological"one. This style, used preferablyin popularworks depictsoftenthe complexactionsof strugglefor life. The thesis is divided into two main parts. After the introduction and theoretical excursus is it the main chapter compiling the history and developmentof the visual representation insects.This part is succeededby a bloc of nine chaptersdevotedto the of selected groupsof insects,importantin the senseof the visual representation historyand from the side of culturalentomology. Text of thesechaptersfollows this structure: after the short cultural-etymological introduction described development the visual representation is the of in antiquity,middle ages,in the key era of the renaissance baroqueand then the history of and illustration in entomologyas a science. Treated is the depiction history of beetles (e. g. scarabs,stag beetlesand ladybirds),locusts (incl. the locusts of the Book of Revelation), lanternfly (as an exampleof the discoveriesof the New World), praying mantis,bee (the probably insect richest in symbolic meanings),of the fly (formerly a sign of painter's virtuosity as musca depicta), butterflies,Linnean Neuroptera (today's neuropterans with mýhic ant lion, mayflies and dragonflies)and of the human insect parasites(esp. flea and louse). The thesis is based on the arrangement the extensivematerials,found in various of original sourcesand literature.The text is illustratedby examples of the main described recordsof the historyof visual representation insects. of
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karel Chobot, Ph.D. 13.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karel Chobot, Ph.D. 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karel Chobot, Ph.D. 1006 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Jan Janko, Dr., CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 371 kB