velikost textu

Dětská práva ve světle mezinárodněprávních závazků ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dětská práva ve světle mezinárodněprávních závazků ČR
Název v angličtině:
Children´s right in the light of legal obligations imposed on the Czech republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Radka Dohnalová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Oponenti:
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Id práce:
11244
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dětská práva
Klíčová slova v angličtině:
child law
Abstrakt:
Mgr. Radka Dohnalová Disertační práce: DĚTSKÁ PRÁVA VE SVĚTLE MEZINÁRODNĚPRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ ČR PF UK 2012 ABSTRAKT Základní cíl předkládané disertační práce představuje posouzení úrovně implementace požadavků mezinárodního práva v oblasti dětských práv v České republice. Za tímto účelem práce mapuje oblast mezinárodního práva dotýkajícího se práv dětí relevantní pro ČR; pracuje především s dokumenty závaznými, ale neopomíjí ani instrumenty, které závazné v právním slova smyslu nejsou, ale mají pro oblast dětských práv nesporný dopad. Široké téma je zpracováno na pozadí podrobnějšího rozboru dvou nejdůležitějších úmluv - Úmluvy OSN o právech dítěte a Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod. Konkretizace závazků a zhodnocení jejich dopadu na legislativu a praxi v ČR je zde provedena zejména skrze analýzu výstupů kontrolních mechanismů. Po úvodu následují dvě kapitoly nezbytné jako výchozí teoretické zázemí pro další zkoumání. Kapitola druhá pojednává o základním teoretickém diskurzu dětských práv, kterážto otázka je v českém prostředí zpracována minimálně; najdeme zde výklad k hlavním pojmům – definici dítěte, principu nejlepšího zájmu dítěte a participačním právům dítěte. Kapitola třetí se zabývá postavením mezinárodního práva resp. dětských práv v právním řádu ČR. Zkoumá s tím související problematiku formulace norem pojednávané materie a jejich přímé aplikace, kterážto otázka nabývá na významu zvláště u dětských práv, které jsou silně spojeny s právy sociálními. Otázka přímé vykonatelnosti je zkoumána jak z pohledu teorie, tak i v judikatuře vnitrostátních soudů. Kapitola čtvrtá se v úvodu věnuje právům dětí v zásadních univerzálních dokumentech OSN – Všeobecné deklaraci lidských práv, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Pojednává taktéž o výstupech kontrolních mechanismů paktů ve vztahu k právům dětí a problémům vytýkaným České republice. Základ této kapitoly však spočívá v rozboru Úmluvy o právech dítěte. V úvodu je popsána a analyzována její základní charakteristika a postavení v rámci mezinárodní ochrany práv dítěte. Při popisu kontrolního mechanismu Úmluvy je zmíněna i nová stížnostní procedura třetího Opčního protokolu. Obecně je vztah ČR a Úmluvy popsán v úvodu včetně výhrady k čl. 7. Následně jsou rozebrány základní principy a jednotlivá práva Úmluvy o právech dítěte jak obecně tak v souvislosti s ČR; výklad sleduje seskupení práv do problémových okruhů dle směrnice Výboru pro práva dítěte k vládním zprávám o implementaci. Pátá kapitola věnovaná Radě Evropy se soustředí na výklad Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve vztahu k dětským právům. Důležitou součást představuje rozbor interpretačních zásad Evropského soudu pro lidská práva, na základě kterých ESLP přistupuje k případům týkajícím se dětí; zkoumán je zde vliv dalších mezinárodních instrumentů ochrany práv dítěte a postavení principu nejlepšího zájmu v judikatuře ESLP. Podrobné analýze je podrobena judikatura a ustálený výklad v oblastech významných pro ČR, tedy v otázkách ochrany soukromého a rodinného života, vzdělání a delikvence mladistvých; rozebrány jsou zásadní případy předložené k posouzení ESLP proti České republice. Další podkapitola se zabývá Evropskou sociální chartou; identifikuje hlavní kritické otázky, které mohou být vzneseny proti ČR v rámci pro nás nově účinné procedury kolektivních stížností. Šestá kapitola pojednává o dětských právech v rámci Evropské unie, kde otázka lidských práv nabývá postupem doby na významu. Pozornost je věnována i dopadu Lisabonského protokolu na ochranu práv dětí zakotvených v Chartě základních práv EU. V závěru práce se konstatuje naplnění výchozích hypotéz. Široký záběr umožnil doložit vzájemný vliv a provázanost jednotlivých instrumentů v systému mezinárodní ochrany práv dítěte. V této souvislosti se prokázala i hypotéza, že princip nejlepšího zájmu dítěte dosáhl postavení právního obyčeje minimálně na úrovni regionálního mezinárodního práva. Doložen byl vzrůstající vliv Úmluvy o právech dítěte potažmo mezinárodní ochrany práv dítěte. I přes kritiku převažujících slabých kontrolních mechanismů, byl prokázán pozitivní dopad mezinárodní ochrany dětských práv i na úrovni ČR. Přesto byly identifikovány některé oblasti, kde ČR zaostává – zejména v oblastech institucionálního zabezpečení a koordinace odpovědných úřadů, strategického plánování, nedostatečné ochrany práv ohrožených dětí na péči v rodině, kvůli nadměrné institucionalizaci těchto dětí, v oblasti diskriminace romských dětí a zdravotně postižených zejména v přístupu ke vzdělání aj. Ve všech kritických oblastech byl prokázán jistý pokrok, a to ve značné míře i v důsledku tlaku mezinárodních institucí. Tento posun se však jeví až příliš pozvolný.
Abstract v angličtině:
Mgr. Radka Dohnalová CHILDREN´S RIGHTS IN THE LIGHT OF LEGAL OBLIGATIONS IMPOSED ON THE CZECH REPUBLIC 2012 SUMMARY The main purpose of my thesis is to analyse the level of implementation of legal obligations imposed on the Czech Republic by international child law. For this purpose, the study maps out the ambit of the international child law relevant to the Czech Republic; it deals especially with binding documents, but it does not ignore non-binding legal instruments, as far as their influence on child rights is certain. The wide range of subject matter is examined with regard to particular analysis of the two most important treaties – the UN Convention on the Rights of the Child and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Clarification of the obligations and an evaluation of their impact is mainly undertaken through an analysis of the outcomes of the control mechanisms. The introduction is followed by two chapters dealing with the theoretical background for the ensuing research. Chapter Two briefly examines the basic theoretical origins of children´s rights, since this question is seldom discussed in Czech legal literature. This chapter also analyses crucial concepts such as the definition of the child, the best interest principle and participation rights. Chapter Three examines the position of international law or international child law in relation to domestic law. It investigates the formulation of norms concerned and their direct applicability; this is particularly important in the field of child rights as these are strongly connected to social rights. The question of direct effect is assessed from the theoretical point of view as well as with regard to domestic law. At the beginning of Chapter Four, children’s rights in the fundamental United Nations documents are outlined, including the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The passage reports on the outcomes of the Covenants´ control mechanisms in relation to children’s rights, and problems reproached to the Czech Republic. However, this chapter focuses on the UN Convention on the Rights of the Child. The chapter begins with a breakdown of the Convention’s characteristics and its status in international child law. In describing the CRC control mechanism, the new complaint procedure of the Third CRC Optional Protocol is mentioned. The relationship between the Czech Republic and the CRC is preliminary addressed, including the reservation to art. 7. Afterwards the fundamental principles and specific rights are explored; generally, as well as in relation to the Czech Republic. The commentary is structured in accordance to the Guidelines of the Committee on the Rights of the Child regarding governmental periodic reports. Chapter Five disserts on the Council of Europe. It focuses on the commentary on the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in relation to children’s rights. One of the most important subsections discourses upon the interpretation principles of the European Courts of Human Rights, illustrating the Court’s approach to cases concerning children; this subsection also examines the influence of other international child rights instruments and the role of the best interest principle in the ECHR decisions. Hereafter, it offers a detailed analysis of the case law in the fields relevant to the Czech Republic – such as the respect for private and family life, education and youth delinquency - including the crucial cases brought against the Czech Republic. Another subchapter deals with the European social charter and identifies the critical issues which might be relevant in complaints against the Czech Republic under the collective complaint procedure, recently in force also for us. Chapter Six concerns children´s rights within the frame of European Union, as far as the human rights issue has been gaining ground therein. The paper also discusses the likely impact of the Lisbon Treaty on children´s rights included in the Charter of Fundamental Rights of the EU. It is finally concluded that initial hypothesis has been proven. The wide scope of the study has afforded an opportunity to prove the mutual influence of particular international child law instruments. Furthermore, the hypothesis is supported that the child’s best interest principle has at least achieved the status of regional customary international law. The growing influence of the CRC, or international child law, has been substantiated. In spite of critics of the weak control mechanisms, the positive effect of international child law has been proven, even in the Czech Republic. However, the thesis has identified some areas where the Czech Republic still lags behind – especially in the field of institutional background and coordination and strategic planning, as well as the problems of insufficient protection of endangered children´s rights for family care and excessive institutionalization of these children, further discrimination of disabled and Roma children (particularly in terms of access to education), etc. Although all these matters have improved, in part thanks to the international pressure, the pace of change is still considered too slow.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radka Dohnalová, Ph.D. 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radka Dohnalová, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radka Dohnalová, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB