velikost textu

Topografie signalizačních molekul na plazmatické membráně při aktivaci žírných buněk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Topografie signalizačních molekul na plazmatické membráně při aktivaci žírných buněk
Název v angličtině:
Topography of signaling molecules on the plasma membrane in the course of mast cell activation
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Pavel Lebduška, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Petr Dráber, DrSc.
Oponenti:
doc. Ing. Peter Šebo, CSc.
RNDr. Oldřich Benada, CSc.
doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc.
Id práce:
112436
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie (P1515)
Obor studia:
Molekulární a buněčná biologie (XMOL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
|išitmezi různými modeloými zástupcidaného buněčného Prezentovaná typu. metodaizolace membriínoýchlistu z neadherentních buněk by mohlavýzkum v tomtooboruusnadnit. všaktřebapřipomenout, plastického Je Že obrazuo přenosu signálupřes p|azmatickou membrá'nuje možno dosáhnoutjen souhrouřady přístupů. rozdilnýcha vzájemněse doplňujících Závérv By|y vytvořeny tři způsobyizolace membránových |istůz neadherentních žírných buněk BMMC. Jeden z nich, založenýna adsorpci leukocytů ke sk|eněnému povrchu, se ukázal být zvláštěslibný a poskyt| řadu vědeckých dzt (čIánek E"). Aktivace žírnýchbuněk RBL dimerizacíreceptoru FceRI vedla k obohacení plazmatickémembrány o adaptoroý protein Grb2, který však'na rozdí| od případu multimerizace rceptoru' s FcaRI signiíikantněneko|oka|izoval a distribuce FceRI neby|ametodouimunoznačení membránových |istů odlišitelnáod distribuce na neaktivovanýchbuňkách (čtánekA).Žírné buňky BMMC' na rozdí|od buněk RBL' netvořily po mu|timerizaci receptoruvětší agregátyFceRI, nežbuňky neaktivované. Mu|timerizace receptoru FcaRI vedla u buněk BMMC a RBL k jeho internalizaci o srovnate|né intenzitě i celkové dynamice,ale lolcilní redistribuce FceRI se u nich zásadně |iši|a (článek E). Vžifý mode|rozsáhlých (přib|ižně200 nm) signalizačních doméntohoto receptoru byl zpochybněn. Adaptorový protein NTAL by| v p|azmatické membráně distribuován v k|astrech obdobnýmzpůsobem jako adaptorLAT' a rovněž jejich topograíické vztahy k receptoru FceRI a g|ykoproteinuThy-1 byly obdobné. Po multimerizaci FceRI se oba adaptory u buněk RBL pří|ežitostně nacháze|y na periferii agrcgátůtohoto receptoru,přesto všakNTAL a LAT tvoři|y oddě|ené domény jak v průběhuaktivace buněk RBL, tak BMMC (čIánlE E). B, oba adaptory ýrazné ko|oka|izova|y agregovanýmglykoproteinem Thy-l, s avšaki za těchto podmíneksi uchovávaly charakter separáúnich domén (článek Q. Tyto výs|edkypodporujíobraz mcmbránových raftůjako systému tvořeného souhrouproteinových Iipidickýchinterakcí. a expreseadaptoru NTAL' který je negativním Nadměrná ani snížená regulátorem signalizacežírných buněk' se na distribuci receptoru FceRI v průběhu aktivacebuněk RBL neprojevi|a. Tyto změny množství mo|ekul ll NTAL v plazmatické membráně vyústily v odpovídajícízměny velikosti domén tohoto adaptoru, aIe charakter jeho distribuce změněn nebyl (článekD). Izoformy Thy-l.1 a Thy-l.2 by|y v p|azmatické membráně distribuovány do značnémíry nezávisle. Agregace Thy-l.l vedla jen k s|abékoagregaci Thy-l.2' oproti tomu moleku|y téŽeizoformy vykazova|y mnohem vyšší soudržnost (článek a'
Abstract v angličtině:
presented technique of plasma membrane sheet preparation from nonadherent cells may facilitate research in this field. It must be, however, mentioned that a plastic view ofsignal transduction across the plasma membrane can be achieved only by combination of various mutually complementary approaches. Conclusions Three techniques of lsoladon of plasmr mmbrane sh$ts from nonadherent BMMC mast cells have bmn developed. one of them, based on edsorption oflukocýes to glass suďace, turned out to be very promlsing md provided many scientifrc datr(article E). Actlvation of RBL m9st cl|s by FGRI raeptor dimerintion led to increme of Grb2 adaptor content in the Plasma membrane. Ilowever' by contřast to the case of receptor mu|t|merintion, this Grb2 did not sign|ficantly colocallz w|th FERI' and' by |mmuno|rbeling of membrane shets, distribution of FC5RI wrs not d|stinguishabl from the disfibution on nonact|vrted ce|ls (article A). BMMC, In contrast to RBL cells, after multimerization of FaRI did not form larger aggregats ofthis rcptor thrn nonact|vatd cells did. FGRI muldmer|ation led to lts intrna|iation of comparable intensity rnd overa|l dynemics ln BMMC end RBL cel|s' but loce| redistribut|on of FaRI fundamentďly differed betwcn these two c|| wes (article E). Established mode| oflrrg (8pproxim8t|y 200 nm) signaling domďns ofFccRI receptor has been challenged. NTAL adaptor proteln has ben c|ustred in the p|rsme membrane and dlstributed rnalogously rnd Thy-l g|ycoprotein to LAT adaptor' and also their topographic relations to FcaRI r$ptor were enalogous. In RBL cells' after FcsRI multimeřization, both adaptors were mcasionally |ocrl|red et th periphery of FeRI aggrgats; despite |t' however' LAT and NTAL were organized in distinct domalns in the course ofBMMC as well as RBL cell activation (artrcla .B, ''). Both rdtptors strongly co|ocelired Mth rg8regrted Thy-l glycoprot|n, but ven under thse conditions they presnd their distribution in separat domains (ar'rcl c). These results supPort the view of mmbrgne rcfts as r system constituted by interplay of|ipidlc and proteln interrctlons, Neither excess|ve,nor d$resed xpression of NTAL adaptor' which is a ngatIv rgulator of m&st cell slgnallng, affected FeRl distribution in the course ofRBL cell sctivation, These chsngs in rmount ofNTAL molcu|6 |n the p|sma membrane caused corresponding chlngs ofNTAL domr|n size' but th character ofNTAL distr|bution was not chtnged (article D). Thy.1.1 and Thy.l.2 isoforms were loca|ired to a grat xtent lndePendntly within the p|asma membrane. Aggregatlon ofThy-l.l lead to only weak coaggregation ofThy-l.2. By contřast' mo|cu|6 of idendcr| lsoform showed much highr cohrence (article Q' ll
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Pavel Lebduška, Ph.D. 36.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Pavel Lebduška, Ph.D. 731 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Pavel Lebduška, Ph.D. 456 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Peter Šebo, CSc. 316 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Oldřich Benada, CSc. 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc. 239 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.13 MB