velikost textu

Aplikace kladistické metodologie na studium kulturně přenášených znaků: příklad indoevropských a bantuských jazyků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace kladistické metodologie na studium kulturně přenášených znaků: příklad indoevropských a bantuských jazyků
Název v angličtině:
Aplication of Cladistic Methodology to the study of culturally transmitted characters
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Rexová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Id práce:
112434
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie přírodních věd (XFPV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn práce je za\oženananižeuvedených rukopisech: Disertační Cl,norsrrc ANALySISoF LANGUAcnS: INro-EuRopn,q.N CLASSIFICATION BASED ON LEXICOSTATISTICAL DATA RexováK, FryntaD,Zrzaý J (2003) CladisticsI9: I20-l27 V této práci jsme aplikovali kladistickou metodologii pro rekonstrukci fylogeneze indoevropské (IE) jazykové rodiny s použitím lexikostatistických dat (200 významů, 84 jazykových variet, chetitský jazyk byl pouŽit jako outgroup). Použili jsme tři odlišnézpůsobykódování. Výsledkem jsou stromy, kteréukazují (a) přítomnost čtyř skupin, viz balto-slovanská větev, románsko- germánsko-keltská větev' arménsko-řeckáskupina a indo-íránská skupina (poslední dvě jsou pravděpodobně parafyletické);(b) nestabilní pozici albánskéhojazyka; (c) nestabilnípozici bazá|níIE diferenciace; ale (d) pravděpodobnou balto-slovansko-indo- íránskou (,,satemovou..) a románsko-germánsko-keltsko (+albánskou) větev (superclades). Výsledky jsme srovnali s fenetickým lexikostatistickým přístupem. Tato práce svědčí o tom, že fylogeneze základní slovní zásoby má pŤevážně charakter větvení a že v základni slovní zásobě skutečnědocház;í řídkému k jazykovému vypůjčoviíní slov. V práci jsou na závěr diskutoviíny rtzné scénaře IE diferenciace postavené na archeologických a genetických datech.
Abstract v angličtině:
Summarv The PhD thesis is based on the following papers: Cr.a,orsrrc ANALysrs oF LANGUAcBS: INoo-Eunopo,c,N CLASSIFICATION BASED ON LEXICOSTATTSTICAL DATA RexováK' FryntaD,Zrzaý J (2003) Cladistics19:120-127 Phylogeny of the Indo-European (IE) language family is reconstructed by application of the cladistic methodology to the lexicostatistical datasetcollected by Dyen (about 200 meanings, 84 speech varieties, the Hittite language used as a functional outgroup). Three different methods of character coding provide trees that show: (a) presence of four groups, viz., Balto-Slavonic clade, Romano-Germano-Celtic clade, Armenian-Greek group, and Indo-Iranian group (the two last groups possibly paraphyletic), (b) unstable position of the Albanian language, (c) unstable pattern of the basalmost IE differentiation, but (d) probable existence of the Balto-S lavonic-Indo -Iranian (''satem'' and the Romano-GeÍnano- ) Celtic ( + Albanian?) superclades. The results are compared with the phenetic approach to lexicostatistical data, whose results are significantly less informative concerning the basal pattern. The results suggest a predominantly branching pattern of the basic vocabulary phylogeny and little borrowing of individual words. Different scenarios of IE differentiation based on archaeolosical and genetic information are discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Rexová, Ph.D. 526 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Rexová, Ph.D. 991 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Rexová, Ph.D. 467 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Rexová, Ph.D. 453 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 405 kB