velikost textu

Axiologické aspekty efektivnosti působení práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Axiologické aspekty efektivnosti působení práva
Název v angličtině:
Axiological aspects of the effectiveness of law application
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Miloš Večeřa
Id práce:
11243
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právní dějiny, teorie práva, filozofie a sociologie práva (PDTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: I. Hodnoty a hodnotové soudy představují fenomény ovlivňující efektivnost působení práva jak v užším tak v širším slova smyslu. Přesněji řečeno skutečnost, zda-li určité hodnoty jsou promítnuty v obsahu práva ovlivňuje (či alespoň má potenciál ovlivnit) efektivnost práva v širším smyslu. Hodnotově soudy vztahující se k právu, tj. otázka, zda-li hodnotící subjekt (adresát právních norem jako příkazů nositele autority) věří, že právo určité hodnoty reflektuje, ovlivňuje (či alespoň má potenciál ovlivnit) efektivnost působení práva v užším smyslu. Efektivnost působení práva v užším i v širším smyslu představuje míru plnění účelů vztahujícím se k právu jako výsledek působení práva. Efektivnost působení práva v užším smyslu představuje míru, v níž chování adresátů právních norem odpovídá obsahu práva. Účel, který zde má být plněn je snižování entropie společenských vztahů tak, aby právo mohlo vytvořit řád. Efektivnost působení práva v širším je sama podmíněna efektivností působení práva v užším smyslu (dosažení slušné úrovně efektivnosti působení práva v užším smyslu sama představuje prostředek ve vztahu k dosahování efektivnosti působení práva v širším smyslu). V případě efektivnosti působení práva v širším smyslu je účelem, který má být realizován, je uskutečňování obecného dobrého či zajištění takového uspořádání společenských vztahů, které bude umožňovat společenskou reprodukci, tj. nikoli pouze biologickou reprodukci ale zároveň i reprodukci společenských vztahů, v rámci nichž pouze je člověk schopen žít prosperovat. Vedle zajištění uspořádání společenských vztahů umožňujících společenskou reprodukci, což představuje nutný účel každého právního řádu nebo jiného komplexního společenského regulačního řádu, lze odlišovat ještě jiný účel, ve vztahu k němuž výše uvedený účel může být chápán jako pouhý prostředek. Tento účel je konečným účelem veškerého lidského chování a samotný obsah tohoto účelu se může lišit v závislosti na názoru konkrétní osoby jako hodnotícího subjektu stejně tak jako v i závislosti na kulturním prostředí. Přinejmenším v rámci „západního civilizačního okruhu“ však dominuje liberální koncepce spravedlnosti, podle níž obsahem tohoto účelu je umožnit každému členovi společnosti dosahování jeho individuálních účelů. Hodnoty představují specifická dobra, jejichž uskutečňování může být chápáno jako dosahování výše uvedených účelů. Hodnotový soud představuje mínění hodnotícího subjektu o tom, které jevy jsou hodnotami, tj. co je žádoucí jako prostředek realizace výše uvedených účelů. II. Vzhledem k tomu, že altruismus představuje biologicky určený motiv lidského chování, je zde dána tendence lidských bytostí k preferenci takového uspořádání vztahů ve společnosti, které bude vyhovovat zajišťování optimálních podmínek pro umožnění společenské reprodukce. Efektivnost působení práva v užším smyslu je tak podmíněna právě takovým uspořádáním vztahů ve společnosti, které podle hodnotového soudu hodnotícího subjektu vyhovuje dosahování tohoto účelu. Uplatní se zde „mravní cit“. Cit pro spravedlnost představuje specifický projev mravního citu vztahující se ke způsobu, jímž jsou mezi členy společnosti distribuovány užitky a břemena. Regulativní působení citu pro spravedlnosti v pravém smyslu je podmíněna tím, že zde bude dána situace, v rámci níž budou dány podmínky pro uplatnění altruismu jako motivu chování, tj. bude zde dána dostačující míra sdílení genetické nebo kulturní informace. Má-li být konflikt zájmů řešen rozhodnutím nositele autority, autoritativní povaha tohoto rozhodnutí je podmíněna dodržením požadavků formální spravedlnosti a ten, kdo souhlasil s tím, že bude daným rozhodnutím nositele autority vázán, má ve skutečnosti důvod k tomu toto rozhodnutí respektovat jako pro něho závazné pouze tehdy, pokud tyto požadavky budou naplněny. I tam, kde nebude možno předpokládat altruistické chování účastníků společenských vztahů, tedy požadavky spravedlnosti mohou být dodrženy na základě výhodnosti tohoto způsobu řešení konfliktu zájmů pro samotné účastníky tohoto konfliktu. Altruismus jako motiv chování a důvod existence citu pro spravedlnost se tedy projeví jen v rámci vztahů mezi subjekty, které sdílejí dostatečně velký díl genetické nebo kulturní informace, či alespoň předpokládají, že jej sdílejí. Regulativní působení altruismu se neomezuje pouze na otázku „částečné spravedlnosti“ ale i „spravedlnosti celé“. Zde je relevantní i otázka prosté efektivnosti příslušného uspořádání vztahů ve společnosti jako prostředku zajištění optimálních podmínek zajišťujících společenskou reprodukci. Vzhledem k tomu, že regulativní působení altruismu představuje motiv lidského chování, jeho regulativní působení je nezávislé na regulativním působení donucovacího systému příslušného právního řádu, podmínky efektivnosti působení práva v užším smyslu budou plně dány jen tam, kde podle hodnotícího subjektu bude možno považovat příslušnou právní úpravu za prostředek či alespoň ji nebude považovat za významnou překážku dosahování tohoto účelu. III. Samotný pojem efektivnost působení práva v širším smyslu je podmíněn tím, že prostřednictvím poslušnosti práva adresáti právních norem přispívají k účelu zajištění takového uspořádání vztahů ve společnosti, které umožní společenskou reprodukci. Poslušnost práva tak představuje hodnotu a prostředek dosahování tohoto účelu. Podle tzv. normal justification thesis je legitimní vykonávat autoritu a vyžadovat poslušnost pouze pokud poslušnost poskytne adresátovi příkazů nositele autority vyšší pravděpodobnost dosažení jeho vlastních cílů, než by tomu bylo, pokud by se snažil těchto cílů dosáhnout jinak. Poslušnost práva a v případě nutnosti i vynucení této poslušnosti může představovat nikoli pouze prostředek jak čelit lidskému sobectví, ale i zároveň i poskytuje možnost řešení existence informačního deficitu. Ten, kdo věří, že dosáhl dokonalého a úplného poznání zákonitostí společenského vývoje, nezná žádné omezení ve své snaze o uskutečňování dobrého. Ve snaze o dosažení lepšího uspořádání vztahů ve společnosti je takováto osoba schopna připustit neuvěřitelné množství utrpení právě proto, že žádné překážky, které by bránily v konání dobra, nebude považovat za legitimní a žádoucí. Efektivnost působení práva v širším smyslu je proto vždy podmíněna existencí omezení ve vztahu k tomu, co je zákonodárci povoleno. Musí zde tak být omezení ve vztahu k prostředkům, jež může použít při uskutečňování dobra. Žádnému hodnotovému soudu nesmí být nikdy přičítána absolutní platnost. U všech hodnot musí být vždy uznáváno, že jsou relativní. Otázku hierarchie hodnot musí zůstat vždy připuštěna k diskusi v rámci demokratické procedury.
Abstract v angličtině:
Abstract: I. Values and value judgment represent phenomena influencing effectiveness and efficacy of law. More precisely the fact whether definite values are reflected in a content of law influences (or at least has a capacity to influence) efficacy of law. A value judgment relating to law, i.e. question whether law is believed by valuing subject (addressee of legal norms as commands of holder of authority) to reflect definite values influences (or at least has capacity to influence) effectiveness of law. Effectiveness as well as efficacy of law represents measure in which purposes relating to law are fulfilled as an effect of law. Effectiveness represents a measure in which behavior of addresses of legal norms complies with a content of law. The purpose that is to be fulfilled there is a reduction of entropy of social relations so that law could create an order. Efficacy of law is itself conditioned by effectiveness of law (achievement of decent level of effectiveness of law as a purpose represents a means in relation to achievement of efficacy of law as well). In case of efficacy of law the purpose that is to be realized is achieving a common good or in other words providing such a setting of social relations that enables a “social reproduction”, i.e. not just biological reproduction but also reproduction of social relation within which only a human is able to live and make good. Besides providing a setting of social relations enabling an social reproduction which in which in fact represents a necessary purpose of any legal order or any other complex social regulatory order there could be distinguished also another purpose to which the above mentioned one could be grasped to be a mere means. This one is a terminate purpose of all human behavior and the very content of this purpose could vary in dependence on meaning of pertinent person as a valuing subject as well as on cultural milieu. At least within the “western society” predominates a liberal conception of justice under which a content of this purpose is to enable to any member of society realize his individual purposes. II. Values represent specific goods realization of that could be understood as a means of achieving of above mentioned purposes. Value judgment represents an opinion of valuing subject on which phenomena in fact are values, i.e. what is desirable as a means realizing of above mentioned purposes. Regarding the fact altruism represents a biologically determined motif of human behavior there exists a tendency of human beings to prefer such a setting of relations within a society that are suited to providing of optimal conditions for enabling a social reproduction. Effectiveness of law is therefore conditioned just by such a setting of relations in society that under value judgment of valuing subject is suited to achieving of this purpose. There therefore takes an effect a “moral sense”. Sense of justice represents a specific demonstration of moral sense relating to a way in which benefits and burdens are divided amongst members of society. Regulative effect of sense of justice in a literal sense is conditioned by occurrence of such a situation where there altruistic behavior amongst subjects of social relations could be expected, i.e. where there is sufficient degree of by these subjects shared genetic or cultural information. If a conflict of interests is to be solved by decision of holder of authority an authoritative nature of this decision is conditioned by observance of requirements of formal justice and a subject who admitted to be bound by a decision of holder of authority in fact has a reason to respect this decision as binding for him only if these requirements are met. Therefore even if there could not be expected an altruistic behavior of subjects of social relations requirements of justice could be met on a basis of expediency of such a solution of conflict of interests for subjects of social relations. Altruism as a motif of behavior and groundwork of sense of justice has in a literal sense effect only within behavior amongst subject that share a sufficient degree of genetic or cultural information or these subjects at least presupposed that they share it. Regulative effect of altruism at the same time confines itself not only to questions of “particular justice” but could relate also to a “global justice” where relevant is a question of mere effectiveness of pertinent setting of relations in society as a means providing of optimal conditions enabling a social reproduction. Considering the fact regulative effect of altruism represents a motif of human behavior regulative effect of that is independent of regulative effect of coercion system of pertinent legal order effectiveness of law could have effect to the full only if a valuing subject considers pertinent legal regulation to be an effective means in relation to this purpose or at least not to be a considerable obstacle to providing of this purpose. III. The very concept of efficacy of law is conditioned by the fact that by obedience of law addressees of legal norms contribute to achieving a purpose of providing such a setting of relations in society that enables social reproduction. The very obedience of law represents a value as a means achieving this purpose. Under so-called normal justification thesis it is legitimate to execute an authority and demand obedience only if the obedience provides also the addressees of commands of holder of authority with higher probability of achieving his individual aims than he would be if he conducts in any other way. Obedience of law and in case of need also enforcement of obedience could represent not only a way how to face negative effects of human selfishness but also it provides a possibility to solve a situation of existence of shortage of information. The one who belief he achieved a perfect and absolute cognition of laws of social relation knows no bounds in his attempt to do good. Willing to provide better setting of social relations such a person is able to cause an enormous amount of suffering just because he any obstacles preventing him from providing what he suppose to be good grasp as illegitimate and socially undesirable. Providing of efficacy of law is therefore always conditioned by existence of limitation of what is even a lawgiver allowed to do. Therefore there has to be limitations of means he could use to realize what he suppose to be good. To no value judgment may be accredited an absolute validity. All values must be recognized as relative. A question of hierarchy of values must stay always be allowed to be discussed within a democratic procedure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Čechák, Ph.D. 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Čechák, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Čechák, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 625 kB
Stáhnout Posudek oponenta Miloš Večeřa 764 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 352 kB