velikost textu

Nové interakce v novém prostředí: koexistence blízce příbuzných druhů pěvců v lidských sídlech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové interakce v novém prostředí: koexistence blízce příbuzných druhů pěvců v lidských sídlech
Název v angličtině:
New environment grings new interaction:coexistence of closely related birds in urban mosaic
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
Id práce:
112393
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Nové interakce v novém prostředí: koexistence blízce příbuzných druhů pěvců v |idských sídlech ondřej Sedláček pnÁce 1. soUHRN DÍZERTAčNÍ Nezadržite|ně postupující urbanizace krajiny staví naprostou většinu organismů před zásadní - prob|ém jak se Vyrovnat masivní s změnouve struktuřewéhoživotního prostředí. ochranářsky|adění eko|ogové protov pos|ední se době orientují dá|čím častěji studiumfaktorů na pro dů|ežiých zachování bio|ogické rozmanitosti |idmi v si|ně ov|ivněné krajině.Vedle specia|izovaných druhů,kterés přeměnoubiotopů ustupují, existujece|á řada jiných,které noým podmínkám se přizpůsobit dokáží změnou srnichživotních (reprodukčních, potravních strategií. aj.) Města tak |ze považovat přírodní za |aboratoř umožňující studiumbehaviorá|ně eko|ogických a fyzio|ogichých adaptací synantropizujících se organismů' Typickou v|astností |idslcých je síde| rovněž nebyva|e pestrámozaikakontrastních biotopů. Díkynípřicházejí do bezprostředního kontaktu druhy, které evolucirozdě|i|o v přizpůsobení rozdílnému prostředí. Tomutofenoménu by|ov urbánní ekologiidosud věnovánopřekvapivě má|o pozornosti. Vhodnýmodel pro jeho studiumpředstavuje dvojicepříbuzných pěvcův současnosti hojně rozšřenýchv urbánních biotopech- rehek domácí (Phoenicurus ochruros)a rehek zahradní(P. phoenicurus). oba druhy rehkůmají obdobnou hnízdní potravní i eko|ogii, přírodě v všakosíd|ují zce|aod|išné biotopy. Rehek domácípůvodně ob'ýva| převážně ska|naté, neza|esněné srázy hor. Tento poměrněspec|ficlci biotop se všakdíky č|ověku - sta| postupněběžným rehek domácíakceptuje jako ská|y veškeré |idské stavby. Hnízdním prostředím rehka zahradního primárně by|y svět|é |istnaté po ijeh|ičnaté od Mediteránu severskou |esy |esotundru. jemu č|ověk I přichysta| . novémožnosti parky,a|eje,zahradya da|ší městská ze|eň ideá|ně jeho odpovídají biotopoýmnárokům. Teprvenedávno vznik|á urbánní mozaikařídkých ,,|esů..,,ska|.. wedla dohromady a tak druhy,které po se d|ouhoudobu moh|y setkávatjen zce|a u4^imečně. taková dvojice druhů Jak s podobnou hnízdní potravní a řeší eko|ogií bezprosřední kontaktustanovený teprve něko|ikdesíteklet? odpověd' na tuto otázku jsem se snaži|podat v něko|ika navazujících studiích, které ana|yzují zák|adní mechanismy - koexistence prostorovou distribuci biotopovou a sk|adbu teritori1potravní eko|ogii mezidruhové a agresivní interakce.
Abstract v angličtině:
New environment brings new interaďions: coexistence of closely related birds in urban mosaic ondřej Sedláček 1. SUMMARY OF THE THESIS The ongoingurbanization rapidlychangesenvironments most plantand animal of species worldwide and ecologistshave recently increasedtheir attention to I biodiversiý conservation man-affected in |andscapes. HoWeVer, besides specia|ised species, which disappear due to dramatic habitatconversion, manyorganisms are I able to changetheir behaviour, physiology and life historiesand have adaptedto humanproximity. Citiesthereforeprovide a,,natura| |aboratoý.,whichenables tous study ecologicaland physiological adaptations synanthropic of organisms. Urban environments a|soýpica| for their habitatheterogeneiý' are Thanksto the mosaic natureof diversehabitats,specieswith differenthabitatselection come to close This phenomenon a re|ative|y contaď in cities. Was neg|eďedresearch area in urban ecology.A good model for this kind of investigation seems to be a couple of congeneric species, bird whichare recently commonin urbanhabitats acrossEurope - Black Redstart (Phoenicurus ochruros) and Redstaft (P. phoenicurus).The two species havesimilarnesting foraging and ecology occupydifferent but habitats under naturalconditions. The Black Redstartprimarilybreeds in open, rocky rerrainin mountaineous areas.This relatively specia|habitatýpe has spreadacrossEurope with urban sprawl as the B|ackRedstartrecognizes man struďures as a rocky environment. primaryhabitatof the Redstart fairly open woodlands. The are This specieshave also entered cities where it occupiesvarious urban green areas - woodedstreets,parks and gardens.The two redstartspeciescome to c|osecontaď in citiesthanksto mosaicnatureof the urbanenvironment. How the two redstarts coexistundernew extablished ecologicalconditions? havetriedto respond this I to questionin my thesis, which comprlsefour papers investigating important all - mechanisms speciescoexistence spatia| of distribution habitat and se|eďion the of species, feeding ecology and interspecific behavioral interactions. t (
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 244 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 597 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 535 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Procházka, Ph.D. 1.44 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 34 kB