velikost textu

Detekce a charakterizace ložiskových lézí jater hepatocytárního původu pomocí magnetické rezonance s použitím hepatospecifické kontrastní látky Gd-EOB-DTPA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Detekce a charakterizace ložiskových lézí jater hepatocytárního původu pomocí magnetické rezonance s použitím hepatospecifické kontrastní látky Gd-EOB-DTPA
Název v angličtině:
Detection and characterization of hepatocellular liver lesions by using MRI with hepatospecific contrast agent Gd-EOB-DTPA
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Milan Mrklovský
Školitel:
prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Id práce:
112345
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Radiologická klinika (15-531)
Program studia:
Radiologie (P5146)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Detekce a charakterizace ložiskových lézí jater hepatocytárního původu pomocí magnetické rezonance s použitím hepatospecifické kontrastní látky Gd-EOB-DTPA Cíl: Prospektivně srovnat kontrastní charakteristiky extracelulární kontrastní látky (gadobutrolu) a hepatospecifické kontrastní látky (Gd-EOB-DTPA) při vyšetřeních horního břicha magnetickou rezonancí. Prospektivně zhodnotit možnosti detekce a charakterizace ložiskových lézí jater hepatocytárního původu při vyšetření magnetickou rezonancí po podání hepatospecifické kontrastní látky Gd-EOB-DTPA. Materiál a metodika: Standardizovaná dávka (0,1 ml/kg) gadobutrolu (56 pacientů) a Gd-EOB-DTPA (51 pacientů) byla aplikována intravenózně. Byly měřeny rozdíly intenzity signálu mezi nativním zobrazením, postkontrastním zobrazení v arteriální fázi, portální fázi, v ekvilibriu a při odloženém zobrazení po 10 a 20 minutách v abdominální aortě, portální žíle, ductus choledochus, játrech a slezině. Byly porovnány střední hodnoty rozdílů intenzity signálu po podání gadobutrolu a Gd-EOB-DTPA pomocí dvouvýběrového t-testu (p < 0,05). U 78 pacientů s hypervaskularizovaným jaterním ložiskem (jiným než hemangiom) bylo provedeno vyšetření jater magnetickou rezonancí nativně a po podání hepatospecifické kontrastní látky Gd-EOB-DTPA v arteriální fázi, portální fázi, ve fázi ekvilibria a odloženě za 20 minut. Byla hodnocena velikost, signál a charakter opacifikace, homogenita a případná přítomnost centrální jizvy. Ložiska vykazující akumulaci kontrastní látky v hepatospecifické fázi vyšetření byla považována za ložiska hepatocytárního původu. Ložiska izointenzní/ hyperintenzní v hepatospecifické fázi byla v necirhotickém terénu považována za ložiska fokální nodulární hyperplazie (FNH), pokud jejich nativní signál a chování při dynamickém kontrastním vyšetření byl s ložisky FNH slučitelný. Ložiska vykazující akumulaci kontrastní látky v hepatospecifické fázi vyšetření, která však byla převážně nižší ve srovnání s okolním parenchymem jater byla v necirhotickém terénu považována za pravděpodobné jaterní adenomy. Ložiska bez známek akumulace kontrastní látky v hepatospecifické fázi vyšetření byla považována v necirhotickém terénu za pravděpodobné metastázy. Výsledky: Po podání gadobutrolu byla v dynamické fázi opacifikace struktur horního břicha vyšší, naopak na odložených skenech v játrech nižší, než po Gd-EOB-DTPA. 101 ložisek (u 67 pacientů) bylo označeno za ložiska FNH. 14 ložisek bylo označeno za pravděpodobné jaterní adenomy. Jedno ložisko v necirhotickém terénu u muže bylo označeno za pravděpodobný hepatom (histologicky potvrzen adenom). Mnohočetná ložiska u jednoho z pacientů – jaterní adenomatóza (histologicky ověřeno). Dvě ložiska (u dvou pacientů) v cirhotickém terénu byla označena za pravděpodobné hepatomy. U tří pacientů s onkologickým onemocněním v anamnéze byla prokázána vícečetná metastatická ložiska. Signál ložisek FNH byl v odložené fázi signifikantně vyšší než signál jater (p<0,001). Závěr: Změna intenzity signálu orgánů horního břicha při dynamickém kontrastním zobrazení byla signifikantně větší po podání gadobutrolu, zatímco po podání Gd-EOB-DTPA byl vyšší signál hepatobilárního systému při odloženém postkontrastním zobrazení. Podání hepatospecifické kontrastní látky Gd-EOB-DTPA významně zvyšuje potenciál magnetické rezonance pro specifikaci ložiskových lézí jater hepatocytárního původu, zvláště užitečné je pro diagnostiku ložisek FNH, kdy umožňuje s velkou pravděpodobností potvrdit tuto diagnózu bez nutnosti histologické verifikace. Velkým přínosem jejího podání je také odlišení hypervaskularizovaných metastáz od ložisek hepatocytárního původu.
Abstract v angličtině:
Abstract Detection and characterization of hepatocellular liver lesions by using MRI with hepatospecific contrast agent Gd-EOB-DTPA Aim: To prospectively compare contrast properties of extracelullar (gadobutrol) and hepatospecific (gadoxetic acid) contrast agents in upper abdominal MRI studies. To prospectively evaluate the possibilities of detection and characterization of hepatocellular liver lesions by means of MRI using hepatospecific contrast agent Gd-EOB-DTPA. Materials and methods: Standardized (0,1 ml/kg) dose of gadobutrol (56 subjects) and gadoxetic acid (51 subjects) was administered intravenously by MRI-compatible injector at 2 ml/s, followed by 20 ml saline flush. MR signal intensity changes (SIC) between precontrast scans and arterial phase, portal venous phase, equilibrium, and delayed scans at 10 and 20 minutes were measured in abdominal aorta, portal vein, common bile duct, liver, and spleen. Mean SIC values for gadobutrol and gadoxetic acid were compared by a two-sample t-test with p-value < 0,05 considered significant. A total of 78 subjects with known arterial hypervascularized liver lesion (other than haemangioma) were examined on MRI with administration of liver specific contrast agent Gd-EOB-DTPA. All studies were performed before and after contrast agent injection in arterial, portal venous, equilibrium phases, and at twenty minutes past injection. Size, signal, enhacement pattern, homogeneity, and presence of central scar were evaluated. Lesions with contrast agent accumulation in liver specific phase were considered to be of hepatocellular origin. Iso-/hyperintense lesion in liver specific phase was in non-cirrhotic liver considered to be focal nodular hyperplasia provided the features on precontrast and dynamic contrast studies were in keeping with this diagnosis. Lesion showing signal increase in liver specific phase, however to a lesser degree than normal non-cirrhotic liver parenchyma was considered to be adenoma. Lesion showing no enhacement in liver specific phase was diagnosed as metastasis. Results: Gadobutrol showed superior enhancement of upper abdominal structures in the dynamic phases. On the contrary, gadobutrol reached significantly lower mean SIC in the liver on delayed scans.101 focal nodular hyperplasias (in 67 subjects) were diagnosed. 14 adenomas were found. A single lesion in non-cirrhotic liver was thought to be a hepatoma (adenoma confirmed on biopsy). A single patient presented with tens of lesions due to liver adenomatosis (histologically verified). Two lesions in two patients with liver cirrhosis were diagnosed as hepatomas. Three oncological patients were diagnosed with liver metastases. Signal intensity changes after administration Gd-EOB-DTPA were higher in FNH lesions compared to the liver parenchyma (p<0,001). Conclusion: Gadobutrol showed superior enhancement of upper abdominal structures in the dynamic phases whereas gadoxetic acid showed better enhancement of the hepatobiliary structures on delayed scans. Administration of liver specific contrast agent Gd-EOB-DTPA improves specification of hepatocellular liver lesions, particularly in cases of focal nodular hyperplasia where non-invasive diagnosis can be made with high accuracy. Also, differentiation between hypervascularized metastases and lesions of hepatocellular origin is very beneficial.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Milan Mrklovský 7.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Milan Mrklovský 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Milan Mrklovský 70 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Milan Mrklovský 363 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 109 kB