velikost textu

Sledování vlivu moderních chirurgických postupů na centrální část sítnice pomocí elektrofyziologických metod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sledování vlivu moderních chirurgických postupů na centrální část sítnice pomocí elektrofyziologických metod
Název v angličtině:
Monitoring of the impact of modern surgical procedures on the central portion of retina using electrophysiological methods
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Libor Hejsek, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.
Id práce:
112270
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Oční klinika (15-470)
Program studia:
Oční lékařství (P5147)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Sledování vlivu moderních chirurgických postupů na centrální partii sítnice pomocí elektrofyziologických metod. Libor Hejsek Hodnotíme roční anatomické a funkční výsledky operace idiopatické makulární díry (IMD) 20G pars plana vitrektomií, s peelingem membrana limitans interna a s plynovou tamponádou (20% SF6). Sledovaný soubor tvořilo 32 očí 32 pacientů (3 muži a 29 žen), průměrného věku 69 let (rozmezí 59 až 76). Pro objektivizaci nitrooční anatomie jsme použili techniky: vyšetření předního segmentu štěrbinovou lampou, biomikroskopii při arteficiální mydriáze a optickou koherentní tomografii (Stratus OCT™, Carl Zeiss). Pro vyšetření funkce centrální oblasti sítnice jsme hodnotili: nejlépe korigovanou zrakovou ostrost do dálky (NKZO) na ETDRS optotypech, multifokální elektroretinografii (mfERG) a reverzní elektroretinografii při šachovnicové stimulaci (PERG). Ke statistickému zpracování výsledků jsme použili neparametrický Wilcoxonův párový test. Výsledky anatomické: k primárnímu uzavření IMD došlo u 29 (90%), IMD se neuzavřela, ale okraje neuroretiny byly oploštělé u 2 očí (6%), v jednom případě zůstala IMD kompletně otevřená (3%). Výsledky funkční: zraková ostrost se zlepšila o 2 a více řádků u 27 očí (84%), o 3 a více řádků u 18 očí (56%) a o 4 a více řádků u 5 očí (16%). PERG neprokázaly postižení gangliových buněk. MfERG potvrdila statisticky významné zlepšení foveolární i parafoveolární aktivity (zlepšení amplitudy P1). Vzhledem k příznivým anatomickým a funkčním výsledkům považujeme operační řešení makulární díry cestou PPV s peelingem MLI za bezpečnou techniku. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Abstract v angličtině:
Monitoring of the impact of modern surgical procedures on the central portion of retina using electrophysiological methods. Libor Hejsek We evaluate annual anatomical and functional results of 20G pars plana vitrectomy for idiopathic macular hole, with peeling of the membrana limitans interna and instillation of gas tamponade (20% SF6). The observed group consisted of 32 eyes of 32 patients (3 men and 29 women), mean age 69 years (range 59-76). Objectification of ocular anatomy was done with: anterior segment slit lamp, the biomicroscopy in artificial mydriasis and optical coherence tomography (Stratus OCT ™, Carl Zeiss). Function of the central area of the retina was evaluated: the best corrected visual acuity in the distance (BCVA) with ETDRS optotype, multifocal electroretinography (mfERG) and pattern reversal electroretinography (PERG). For the statistical processing of results we used non-parametric Wilcoxon paired test. Anatomical results: the primary closure of the IMD occurred in 29 (90%), the IMD was not closed, but it´s edges were flattened in 2 eyes (6%). Functional results: the visual acuity improved by 2 or more lines in 27 eyes (84%), of 3 or more lines in 18 eyes (56%), and 4 or more lines in 5 eyes (16%). PERG results did not have significant difference. Statistically significant difference (improvement) was found in the mfERG (values of P1 wave amplitude). Due to the favorable anatomical and functional results we consider surgical treatment of macular holes through PPV with peeling MLI as a safe technique. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Libor Hejsek, Ph.D. 9.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Libor Hejsek, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Libor Hejsek, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Libor Hejsek, Ph.D. 409 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 71 kB