velikost textu

Vliv anesteziologických technik na mikrocirkulaci orgánů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv anesteziologických technik na mikrocirkulaci orgánů
Název v angličtině:
Anesthesia techniques and organ microcirculation
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Zdeněk Turek, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Konzultant:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.
Id práce:
112260
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra chirurgie (15-440)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN (Vliv anesteziologických technik na mikrocirkulaci orgánů) Výzkum anestetik v posledních letech stále častěji přináší důkazy o non-anestetických účincích anestetik, kam lze zařadit i jejich účinky na mikrocirkulaci orgánů včetně jejího řízení. Intravenózní anestetika mohou ovlivnit mikrocirkulační síť změnami v mikrovaskulární reaktivitě, v tvorbě NO nebo v produkci prostaglandinů a cytokinů. Cílem této práce bylo stanovit vliv vybraných intravenózních anestetik na hepatosplanchnickou mikrocirkulaci u ventilovaného laparotomovaného potkana s využitím technologie sidestream dark-field (SDF) zobrazení. Třicet potkanů kmene Wistar bylo rozděleno do 5 skupin. Všichni potkani byli pro fázi instrumentace iniciálně uvedeni do celkové anestézie pentobarbitalem (60mg/kg i.p.), následně byli náhodně rozděleni do skupin s indukční (t = 5 min.) a udržovací (t = 35, 65, 95 min.) dávkou ketaminu, propofolu, thiopentalu a midazolamu. Hluboká analgézie ve včech skupinách včetně kontrolní byla zajištěna fentanylem. SDF zobrazení mikrocirkulace povrchu jater a distálního ilea bylo provedeno vstupně a pak v časech t = 5, 35, 65 a 95 min.). Ve skupině s propofolem bylo zjištěno zvýšení funkční sinusoidální denzity (FSD) po indukci anestézie (+25%, p<0,05) i v průběhu jejího vedení v čase t = 95 min. (+10,3%, p<0,05). Ve skupinách s ketaminem a midazolamem došlo k poklesu FSD po indukci (-20,4%, p<0,05; -10,1%, p<0,05), v porovnání se vstupními hodnotami zůstaly hodnoty FSD snížené i v průběhu vedení anestézie čase v t = 65 min. (-11.6%, p<0,05; - 11,4%, p<0,05). Po indukci anestézie propofolem byl pozorován vzestup funkční kapilární denzity (FCD) v longitudinální svalové vrstvě ilea (+10,6%, p<0,05), v průběhu vedení anestézie FCD postupně klesala na úroveň vstupních hodnot. Ve skupinách s ketaminem i midazolamem došlo k poklesu FCD longitudinální vrstvy po indukci (-24,6%, p<0,05; - 21,1%, p<0,05), tento pokles přetrvával také v průběhu vedení anestézie v čase t = 95 min. (- 10,8%, p<0,05; -15,5%, p<0,05). Ve skupině s anestézií thiopentalem a v kontrolní skupině nebyly změny mikrocirkulačních parametrů statisticky významné po celou dobu experimentu. Lze shrnout, že různá anestetika ovlivňují hepatosplanchnickou mikrocirkulaci zcela odlišně, výsledky naznačují určité protektivní účinky propofolu v oblasti hepatosplanchnické mikrocirkulace u ventilovaného potkana s laparotomií.
Abstract v angličtině:
SUMMARY (Anesthesia techniques and organ microcirculation) There is an increasing evidence about microcirculatory effects of different intravenous anesthetics both under physiological and specific pathological conditions. This study aimed to investigate the effects of intravenous anesthetics on hepatosplanchnic microcirculation in laparotomized mechanically ventilated rats using Sidestream Dark-field (SDF) imaging. Thirty male Wistar rats were divided into 5 groups (n = 6 each). All rats were initially anesthetized with 60mg/kg pentobarbital (i.p.) for instrumentation. This was followed by either ketamine, propofol, thiopental, midazolam or saline + fentanyl (iv bolus over 5 min. and then maintenance over 90 min.). SDF imaging of the liver and distal ileum microcirculation was performed at the baseline and at t = 5, 35, 65 and 95 min. In propofol group there was increase of functional sinusoidal density (FSD) following induction (+25%, P<0.05) and maintenance at t = 95 min. (+10.3%, P<0.05), in ketamine and midazolam group decrease of FSD was observed after induction (-20.4%, P<0.05; -10.1%, P<0.05) and during maintenance at t = 65 min. (-11.6%, P<0.05; -11.4%, P<0.05) when compared to baseline. Following induction with propofol functional capillary density (FCD) of ileal longitudinal muscle layer increased (+10.6%, P<0.05) and returned to baseline values during maintenance. Ketamine and midazolam decreased FCD of longitudinal layer after induction (-24.6%, P<0.05; -21.1%, P<0.05) and remained decreased during maintenance at t = 95 min. (-10.8%, P<0.05; -15.5%, P<0.05). In thiopental and control group, changes in microcirculatory parameters were not significant throughout the study. In conclusion, intravenous anesthetics affect the hepatosplanchnic microcirculation differentially, propofol has shown protective effect on the liver and intestinal microcirculation. Key words: Intravenous anesthetics; hepatosplanchnic microcirculation; SDF imaging
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Zdeněk Turek, Ph.D. 4.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Zdeněk Turek, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Zdeněk Turek, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Zdeněk Turek, Ph.D. 1019 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 141 kB