text size

Život dominikánek v konventu u sv. Anny a sv. Vavřince na Starém Městě pražském od poloviny 16 století do začátku 18. století

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Život dominikánek v konventu u sv. Anny a sv. Vavřince na Starém Městě pražském od poloviny 16 století do začátku 18. století
Titile (in english):
The Lifeof convent of Dominican Sisters of St. Ana and St. Lawrence in the Old Town of Prague from the 16th to the early 18th century
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Pavel Walter
Supervisor:
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Thesis Id:
112252
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech History (21-UCD)
Study programm:
History (B7105)
Study branch:
History (HS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
11/09/2012
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
dominikánky; konvent sv. Anny a sv. Vavřince na Starém Městě pražském; 16.-18. století; vnitřní život konventu; volby představených; sociální složení konventu
Keywords:
Dominican Sisters; convent of Saint Ann and Saint Lawrence in The Old Town of Prague; inner life of the convent; elections of superiors; social composition of the convent
Abstract (in czech):
Anotace Bakalářská práce se zabývá rozmanitými stránkami života konventu mnišek kazatelského řádu sv. Dominika u sv. Anny a sv. Vavřince na Starém městě pražském. Tuto komunitu začleňuje do kontextu vývoje dominikánského řádu. Shrnuje historii řádu v českých zemích od příchodu dominikánů do současnosti a vývoj staroměstského konventu od jeho založení do počátku 18. století. Vychází hlavně z nevydaných pramenů uložených v Národním archivu v Praze (fond Archivy zrušených klášterů za Josefa II., Řád dominikánek sv. Anna). Na rozdíl od dosavadní sekundární literatury, která se většinou věnuje konventu z hlediska hospodářských dějin či uměleckohistorického vývoje, práce sleduje vnější působení tohoto konventu (správa statků, patronátní kostely). Zejména se snaží o přiblížení vnitřního života této řádové komunity (volby převorek a podpřevorek, přijetí nových sester do řádu, získávání různých darů a mecenátu atd.).
Abstract:
Abstract This bachelor thesis deals with various aspects of the life of convent of Dominican Sisters of Saint Ann and Saint Lawrence at the Old Town of Prague. It integrates this community in to the context of the development of the Order of Preachers. It summs up the history of the Order in the Lands of Bohemia from the arrival of Dominicans up to the present day and the development of the Old Town convent from its founding to the beginning of the 18th century. It is based above all on unpublished sources which are deposited in the National Archive in Prague (fonds Archives of monasteries abolished under Joseph II., Order of Dominicanes of Saint Ann). In contrast to previous research, which is dedicated mostly to the economical history or to architectural and artistic development of this convent, this work follows the external activities of nuns (administration of their properties, churches under their patronages). It attempts in particular to draw the interior life of this convent (elections of superiors, the recruitment of novices to the Order, acquisition of various donations and supports etc.).
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Pavel Walter 2.49 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Pavel Walter 1.24 MB
Download Abstract in czech Bc. Pavel Walter 68 kB
Download Abstract in english Bc. Pavel Walter 7 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 202 kB
Download Opponent's review PhDr. Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D. 176 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 340 kB