velikost textu

Život dominikánek v konventu u sv. Anny a sv. Vavřince na Starém Městě pražském od poloviny 16 století do začátku 18. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život dominikánek v konventu u sv. Anny a sv. Vavřince na Starém Městě pražském od poloviny 16 století do začátku 18. století
Název v angličtině:
The Lifeof convent of Dominican Sisters of St. Ana and St. Lawrence in the Old Town of Prague from the 16th to the early 18th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavel Walter
Vedoucí:
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.
Id práce:
112252
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dominikánky; konvent sv. Anny a sv. Vavřince na Starém Městě pražském; 16.-18. století; vnitřní život konventu; volby představených; sociální složení konventu
Klíčová slova v angličtině:
Dominican Sisters; convent of Saint Ann and Saint Lawrence in The Old Town of Prague; inner life of the convent; elections of superiors; social composition of the convent
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce se zabývá rozmanitými stránkami života konventu mnišek kazatelského řádu sv. Dominika u sv. Anny a sv. Vavřince na Starém městě pražském. Tuto komunitu začleňuje do kontextu vývoje dominikánského řádu. Shrnuje historii řádu v českých zemích od příchodu dominikánů do současnosti a vývoj staroměstského konventu od jeho založení do počátku 18. století. Vychází hlavně z nevydaných pramenů uložených v Národním archivu v Praze (fond Archivy zrušených klášterů za Josefa II., Řád dominikánek sv. Anna). Na rozdíl od dosavadní sekundární literatury, která se většinou věnuje konventu z hlediska hospodářských dějin či uměleckohistorického vývoje, práce sleduje vnější působení tohoto konventu (správa statků, patronátní kostely). Zejména se snaží o přiblížení vnitřního života této řádové komunity (volby převorek a podpřevorek, přijetí nových sester do řádu, získávání různých darů a mecenátu atd.).
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with various aspects of the life of convent of Dominican Sisters of Saint Ann and Saint Lawrence at the Old Town of Prague. It integrates this community in to the context of the development of the Order of Preachers. It summs up the history of the Order in the Lands of Bohemia from the arrival of Dominicans up to the present day and the development of the Old Town convent from its founding to the beginning of the 18th century. It is based above all on unpublished sources which are deposited in the National Archive in Prague (fonds Archives of monasteries abolished under Joseph II., Order of Dominicanes of Saint Ann). In contrast to previous research, which is dedicated mostly to the economical history or to architectural and artistic development of this convent, this work follows the external activities of nuns (administration of their properties, churches under their patronages). It attempts in particular to draw the interior life of this convent (elections of superiors, the recruitment of novices to the Order, acquisition of various donations and supports etc.).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Walter 2.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavel Walter 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Walter 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Walter 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 340 kB