velikost textu

Trestněprávní aspekty drogové kriminality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní aspekty drogové kriminality
Název v angličtině:
The Criminal Aspects of the Drug Crime
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Milan Kučera
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
112247
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé Tato rigorózní práce se zabývá právními aspekty problematiky trestné činnosti spojené s výrobou a distribucí omamných a psychotropních látek a souvisejícími problémy. Úvodní část nastiňuje obecná teoretická východiska předmětné problematiky s akcentem na její sociální, zdravotnické a kriminologické aspekty. Jsou prezentovány základní informace týkající se závislosti na omamných a psychotropních látkách a naznačeny vzájemné konsekvence drogové problematiky a organizovaného zločinu. Následuje vymezení pojmu drogy a jejích účinků na organismus lidského jedince. Hmotněprávní úpravou drogové trestné činnosti se zabývá část druhá. V ní je nejprve vymezena základní terminologie vztahující se k dané problematice, proveden stručný historický exkurs a analýza mezinárodních úmluv zabývajících se bojem s drogovou trestnou činností, tedy konkrétně Jednotné úmluvy o omamných látkách, Úmluvy o psychotropních látkách a Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Stručně nastíněna je i komunitární dimenze předmětného tématu. Z obsahového hlediska lze za stěžejní označit kapitoly III. a IV. Část třetí obsahuje poměrně obsáhlý rozbor hmotněprávní úpravy, konkrétně skutkových podstat §§ 283 - 287 trestního zákoníku. V jeho rámci je proveden výklad zákonem užívaných, často velmi specifických, pojmů a popsány principy množstevního vymezení jednotlivých kvalifikačních znaků s důrazem na popis poměrně výrazných změn souvisejících zejména s rozšířením a zpřesněním kvantitativních vymezení určujících kvalifikované skutkové podstaty, provedených v souvislosti s přijetím nového trestního zákoníku. Snahou autora bylo rovněž nastínit vzájemné vztahové souvislosti s předchozí právní úpravou reprezentovanou trestním zákonem a velmi podrobně je rozebírána geneze judikatury vztahující se ke zmiňovaným ustanovením. Prostor je věnován i specifické a právně dosud nejednoznačné problematice trestní odpovědnosti farmaceutů, kteří pachatelům drogové trestné činnosti prodávají léky, z nichž jsou následně vyráběny drogy, zejména pervitin. Vybranými procesními instituty, které jsou v převážné míře využívány při odhalování kriminality spojené s omamnými a psychotropními látkami se zabývá část třetí. V ní je postupně proveden rozbor ustanovení týkajících se odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků a operativně pátracích prostředků, tedy předstíraného převodu, sledování osob a věcí a použití agenta. Prostor je věnován i otázkám převážně procesního charakteru, které s drogovou trestnou činností často úzce souvisí, tedy institutu utajeného svědka a problematice policejní provokace. Ke zvolené koncepci práce nutno dodat, že zatímco u výše uvedených skutkových podstat trestního zákoníku se autor snažil o provedení podrobného rozboru, detailní analýza vymezených procesních nástrojů nebyla z kapacitních důvodů možná a proto byla zachycena spíše jejich specifika právě ve vztahu ke zvolenému tématu. V závěru rigorózní práce je provedeno stručné shrnutí, které obsahuje zejména obecné úvahy týkající se dané problematiky, učiněné ve vztahu k předchozímu právnímu rozboru. Následuje české i cizojazyčné resumé a seznam použité literatury a judikatury.
Abstract v angličtině:
The Criminal Aspects of the Drug Crime Resume The rigorous work is concerning legal aspects of issues of criminal activity connected to production and distribution of narcotic drugs and psychotropic substances and related problems. The introduction outlines general theoretic solutions of the topical issue focusing on social, medical, and criminological aspects. There are presented basic information on narcotic drugs and psychotropic substances addiction, and outlined mutual consequences of the topical issue concerning drug use and organized crime. The definition of the concept of drugs and its effects in human body is the next. The part two covers issues of substantive law amendments in relation to drug criminal activity. There is firstly defined the basic terminology related to the topic, made a brief historical insight and analysis of international conventions that are aimed to combat drug criminal activity, namely Single Convention on Narcotic Drugs, Convention on Psychotropic Substances, and United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Community dimension of the topic is also briefly outlined. When regarding the subject-matter, chapter III and IV are the fundamental sections of the work. Third part includes relatively large analysis of substantive law amendments, specifically facts in issue of s. 283 - 287 of the Criminal Code. The analysis explains very often highly specific legal terms, and details the principles of quantitative descriptions of individual qualification characters, emphasizing the description of relatively significant amendments, related particularly to enlargement and specification of quantitative definitions determining qualified fact in issue, that were amended in connection with the adoption of the new Criminal Code. The author outlines correlations with previous legal amendments represented by penal law and also analyses into very details the genesis of case law related to the mentioned provisions. There is also some information on specific and currently still legally ambiguous problems related to criminal liability of pharmacists who sell pharmaceuticals to drug offenders who manufacture drugs of these subsequently, in particular menthamphetamine. The third part is concerning selected procedural institutes, which are largely used in the detection of crimes connected to narcotic drugs and psychotropic substances. There is gradually carried out the analysis of provisions related to telephone tapping and recording, house search, other premises and land search, analysis of operatively investigating means as a pretended transfer, spying on people and things, and the use of an agent. There are also mentioned questions of mostly procedural nature that are often closely linked to drug criminal activity, it is, institute of secret witness and police provocations. When assessing the concept of the work, it should be mentioned that while in above mentioned facts of the case of the Criminal Code the author aimed to carry out detailed analysis, the detailed analysis of defined procedural means was not possible to complete because of limited capacity and therefore there were described only their specificities in relation to the selected topic. A brief summary is at the end of the rigorous work in which the author presents mainly general considerations concerning the topic, carried out in relation to previous legal analysis. It is followed by the resume in Czech and foreign languages and list of used literature and case law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Milan Kučera 889 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Milan Kučera 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Milan Kučera 26 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 548 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB