velikost textu

Imunita státních představitelů v mezinárodním trestním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Imunita státních představitelů v mezinárodním trestním právu
Název v angličtině:
Immunity of State Officials under International Criminal Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Christoph Dürr
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Id práce:
112244
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní trestní právo, Trestní imunita státních představitelů před národními soudy, Trestní imunita státních představitelů před mezinárodními soudy
Klíčová slova v angličtině:
International Criminal Law, Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction, Immunity of State Officials from International Criminal Jurisdiction
Abstrakt:
Abstrakt Předložená práce představuje pokus o analýzu historického vývoje a současného stavu práva imunity státních představitelů v mezinárodním trestním právu. V souladu s cíli této práce jsou vyloženy nejdůležitější relevantní pojmy. Jedná se o pojmy: (a) individuální trestní odpovědnost; (b) mezinárodní trestní právo; (c) trestní jurisdikce; (d) státní svrchovaná imunita, diplomatická imunita a imunita vysoce postavených státních představitelů; (e) imunita ratione personae a imunita ratione materiae a (f) státní představitelé. Vzhledem k odlišné charakteristice národních a mezinárodních soudů vznikají před oběma druhy soudů rozdílné právní problémy. Tato práce se s ohledem na tyto rozdíly jednotlivými otázkami trestní imunity zabývá v oddělených částech. V tomto duchu jsou konkrétní soudní rozhodnutí, která imunitu před trestním stíháním buď potvrzují, nebo odmítají, prezentována a analyzovaná. Je konstatováno, že s ohledem na judikaturu a doktrínu v současnosti nadále existují koncepční problémy, které v souvislosti s trestní imunitou bude třeba vyjasnit.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis presents an analysis of the history and current state of state official immunity in international criminal law. First, I define the most relevant legal concepts. These include: (a) individual criminal responsibility; (b) international criminal law; (c) criminal jurisdiction; (d) the distinction between state immunity, diplomatic immunity, and immunity of state senior state officials; (e) imunity ratione personae and immunity ratione materiae; and (f) state officials. Given the distinictions between national and international fora, different sets of legal issues concerning immunity arise before them. I thus deal with the two types of immunity seperately. In so doing, I present and analyze specific court descisions supporting or rejecting immunity. I argue that the case law and doctrine indicate that a number of conceptual questions remain unresolved.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Christoph Dürr 834 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Christoph Dürr 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Christoph Dürr 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 445 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB