velikost textu

Je změna podstatných náležitostí demokratického právního státu nepřípustná?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Je změna podstatných náležitostí demokratického právního státu nepřípustná?
Název v angličtině:
Does the change of the substantive provisions of the democratic, law-abinding State is impermissible?
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ondřej Preuss
Školitel:
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Id práce:
112230
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Ústavní právo a státověda (USTAVNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klauzule věčnosti Materiální jádro ústavy Kontrola ústavnosti Ústavní změny
Klíčová slova v angličtině:
Eternity clause Material core of the constitution Constitutional review Constitutional amendments
Abstrakt:
Anotace Doktorská práce „Je změna podstatných náležitostí demokratického právního státu opravdu nepřípustná a nepředstavitelná?" si klade za cíl odpovědět na otázku, zda není opravdu přípustné a možné změnit či pozměnit podstatné náležitosti demokratického právního státu či jejich chápaní. Hlavním výstupem práce by měla být praktická reflexe této problematiky. Práce je členěná na sedm části. V první části je vymezen demokratický právní stát. Druhá část se zabývá hrozbami pro demokratický právní stát, tedy lidem, elitami a mezinárodním společenstvím. Další část je v tomto kontextu opačná, hledá možné prostředky ochrany. Čtvrtá část představuje na příkladech vybraných států různorodý přístup k příslušné otázce. Pátá a šestá část pak zejména na příkladu českého Ústavního soudu ukazují konkrétní řešení příslušné otázky, jak z vnitrostátního, tak mezinárodního pohledu. Poslední část vychází z předešlých a snaží se odpovědět na základní otázku v praktické i abstraktní rovině, je tedy vyvrcholením práce.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis „Does the change of the substantive requisites of the democratic, law-abiding State is really impermissible or unimaginable?" aims to answer the question if it is not really acceptable to change or modify the substantive requisites of the democratic, law-abiding State or their understanding. The main outcome of the work should be practical reflection of these issues. Paper is divided into seven parts. The first part defines the democratic, law-abiding (rule of law) State, Second part deals with the threats to the democratic, law-abiding (rule of law) State – these are the people (populous), elite and international community. Next part deals with the opposite - the system of protection. Fourth part presents comparison of approaches to the question of constitutional amendments and its limitations on examples of several states. Parts five and six are based on the approach of the Czech Constitutional Court to the change or modification of the substantive provisions of the democratic, law- abiding State and their understanding, from both, national and international perspective. The last section is based on past previous sections and tries to answer a title question in a practical and abstract ways; therefore this part is the highlight of the work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Preuss 1.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Preuss 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Preuss 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. 1.25 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 137 kB