velikost textu

Francesco de Goya: Los Caprichos (Rozmary)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Francesco de Goya: Los Caprichos (Rozmary)
Název v angličtině:
Francesco de Goya: Los Caprichos (The Caprices)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Lucie Moučková
Vedoucí:
prof. PhDr. Lubomír Konečný
Oponent:
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Id práce:
112219
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Francisco de Goya, Grafika, Los Caprichos (Rozmary), Čarodějnictví
Klíčová slova v angličtině:
Francisco de Goya, Graphics, Los Caprichos (Caprices), Witchcraft
Abstrakt:
Resumé Práce Los Caprichos (Rozmary) je věnována rozboru stejnojmenného grafického cyklu Francisca de Goyi. Umělec ovlivněný myšlením okruhu osvícenských přátel, následky nemoci, která nutně změnila jeho vnímání světa, autor vedený touhou po svobodném vyjadřování i ve výtvarném umění, představuje mezník mezi tradičním a moderním španělským uměním. Na pozadí dobových uměleckých preferencí druhé poloviny 18. století sledujeme postupný vývoj Francisca de Goyi-grafika, jeho osvobozování se od konvencí a přechod k tvorbě, která reflektuje autorovu osobnost a jeho názory na společnost. Jeho originální a enigmatické grafické dílo je postaveno na mnoha kontrastech: je technicky novátorské, neboť Goya používá neobvyklou techniku leptu a akvatinty, a zároveň tematicky odráží myšlení mnoha předchozích generací. Středem zájmu práce je série grafik Los Caprichos, která nejen reflektuje Goyovy osvícenské názory, ale navazuje také na bohaté lidové tradice a pověry. Na základě studia vybraných grafických listů a literatury hledáme spojitost mezi jednotlivými, zdánlivě tematicky odlišnými náměty. Vyobrazení prostituce, čarodějnictví či tzv. oslovin jsou však vzájemně provázaná a tvoří jeden velmi komplexní celek. K jeho pochopení přispívají i komentáře sepsané za Goyova života, nebo srovnání s přípravnými kresbami z Alb A a B. Hledáme také možné předlohy v ikonografii, konkrétně v knihách dostupných ve Španělsku, jako jsou Alciatovy Emblemas či Ikonologie Cesare Ripy. V klasických dílech španělské literatury vidíme přímé předlohy pro zobrazení čarodějnic i postav kuplířek a dohazovaček, které jsou na pozadí výjevů prostituce. Vycházíme ze studia dnes již klasických děl o pozadí Goyovy tvorby, například knihy Edith Helman, z rozborů Lafuente Ferrariho, Nigela Glendinninga či Alcalá Flechy. Ke konkrétním vyobrazením a jejich ikonografickému rozboru jsme použili například články José Manuela Lópeze Vázqueze. Díla Miguela de Cervantes, Fernanda de Rojas a soudobých spisovatelů jako Leandra Moratína jsou pak příklady ideově blízkých děl primární literatury, z níž mohl Goya také čerpat.
Abstract v angličtině:
Summary The present work Francisco de Goya: Los Caprichos (Caprices) is dedicated to the analysis of the Francisco de Goya’s graphical cycle of the same title. The artist, who was influenced by the ideas of his enlightened friends, by the consequences of a disease that undoubtedly changed his perception of the world, the author, who was encouraged by a desire for free expression in art, represents a landmark between traditional and modern Spanish art. Among the contemporary artistic preferences in the second half of the 18th century, we follow the gradual development of Francisco de Goya – graphic artist, its liberation from conventions and his move to the creation which reflects the author's personality and his views of the society. His original and enigmatic graphic work is based on many contrasts: it is technically innovative as Goya uses an unusual technique of etching and aquatints, and it also thematically reflects the ideas of many previous generations. The work is focused the collection Los Caprichos, which not only reflects the views of Goya's Enlightenment ideas, but it also builds on the rich folk traditions and superstitions. Based on studies of selected prints and literature we are looking for links between apparently different topics. The way the prostitution, witchcraft and the donkey figures are described, shows how they are connected and form a very complex unity. The comments written during Goya´s life, or comparison with the draft drawings from Alb A and B can contribute to easy understanding of the collection. We are also searching for possible models in iconography, specifically in the books available in Spain, as Alciato’s Emblemas or Cesare Ripa’s Iconology. In the classic works of Spanish literature, we can see a direct template for displaying characters of witches, pimps and matchmakers which represent the background of prostitution scenes. This work is based on the study of the now classic works of Goya’s work background, such as Edith Helman’s book, and Lafuente Ferrari, Nigel Glendinning or Alcalá Flecha’s studies. For the specific illustrations and their iconographic analysis we used, for example, articles by José Manuel López Vázquez. Works of Miguel de Cervantes, Fernando de Rojas and contemporary writers such as Nicolás Moratín, are ideologically close examples of the primary literature works, which could also draw on Goya.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Lucie Moučková 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Lucie Moučková 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Lucie Moučková 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lubomír Konečný 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB